6

Stress

Senast uppdaterad: december 3, 2023

Featured Image

Table of Contents

Stress är kroppens och sinnets reaktion på utmanande situationer eller krav. Stress kan yttra sig i fysiska, mentala eller känslomässiga reaktioner. Dessa reaktioner kan omfatta muskelspänningar, ångest och sömnsvårigheter. Många tekniker kan hjälpa till att minska stress, bland annat regelbunden fysisk aktivitet, kontakt med vänner och familj och att sätta gränser.

Stress förklaras

Stress är en vanlig erfarenhet i dagens hektiska livsstil, och stressens mentala och fysiska konsekvenser går längre än att bara känna sig överväldigad eller orolig.

Stress är en naturlig fysisk och känslomässig reaktion på livets utmaningar. Oavsett om det handlar om en hotande deadline på jobbet, problem i relationen eller hälsoproblem kommer alla sannolikt att uppleva stress någon gång.

Det är viktigt att förstå stress eftersom stress i hög grad påverkar ens välbefinnande och kan äventyra den mentala och fysiska hälsan.

I grund och botten är stress kroppens reaktion på förändringar som kräver en anpassning eller ett svar.

Det är den känsla man får när man ställs inför obekanta, utmanande eller hotfulla situationer. Denna reaktion kan vara fysisk, mental eller känslomässig.

Men all stress är inte likadan: det finns både akut stress och kronisk stress.

Akut kontra kronisk stress

När kroppen utsätts för stress eller en hotfull situation reagerar kroppen med det som kallas stressreaktion.

Stressreaktionen kallas också kamp- eller flyktreaktion och regleras av det sympatiska nervsystemet.

Akut stress beskriver kortvarig stress som kommer snabbt och vanligtvis försvinner lika snabbt. Denna typ av stress känner man vanligtvis precis innan man ska hålla ett offentligt tal eller när man med nöd och näppe undviker en kollision när man kör bil.

Kronisk stress är en typ av stress som kvarstår under längre perioder. Denna typ av stress orsakas vanligtvis av pågående stressituationer som ekonomiska bekymmer, långvariga hälsoproblem eller relationsproblem. Om kronisk stress inte åtgärdas snabbt kan den leda till hälsoproblem.

Orsaker till stress

vanliga orsaker till stress

Många faktorer kan bidra till stress. Ibland kan orsakerna till stress vara uppenbara, t.ex. en viktig livshändelse, och ibland kan det vara mer subtila påfrestningar i det dagliga livet som ackumuleras över tid. Några viktiga stressfaktorer är

 • Betydande förändringar i livet, även positiva sådana som ett bröllop eller en ny bebis, kan leda till stress
 • Förlora ett arbete
 • Skilsmässa
 • En nära anhörigs död

Vardagliga stressfaktorer som att fastna i trafikstockningar, press på jobbet eller att jonglera med familjeansvar kan vara ständiga källor till stress.

Miljöfaktorer spelar också en roll i ackumuleringen av stress. Överdrivet buller, trångboddhet och föroreningar kan bidra till förhöjda stressnivåer.

Personliga faktorer kan också i hög grad bidra till stress, t.ex. osäkerhet, rädsla eller minnen av traumatiska händelser kan utlösa stress även om de inte är omedelbart relevanta.

Att drabbas av ett allvarligt hälsotillstånd, antingen på egen hand eller inom familjen, kan leda till ökad stress.

Stresshormoner: Kroppens larmsystem

Stresshormoner frisätts i kroppen när vi konfronteras med upplevda hot eller utmaningar. Stresshormonerna är avgörande för kroppens omedelbara reaktion på dessa hot.

Binjurarna producerar stresshormoner, främst kortisol och adrenalin. Dessa hormoner förbereder kroppen på att möta hot, vilket ofta kallas "kamp eller flykt"-reaktionen.

Adrenalin

Adrenalin anses vara den första svararen av hormonerna.

När en stressande händelse inträffar ökar adrenalinet vår hjärtfrekvens, höjer vårt blodtryck och ökar energiförråden.

Adrenalin ger upphov till hjärtklappning, svettningar och ökad andningsfrekvens när man ställs inför en stressig situation.

Kortisol

Kortisol, som ofta betecknas som det främsta stresshormonet, ökar mängden socker i blodet, förbättrar hjärnans användning av glukos och ökar tillgängligheten av ämnen som reparerar vävnader.

Dessutom minskar kortisol icke nödvändiga funktioner, som matsmältnings- och reproduktionssystemen, och kommunicerar med hjärnan för att modulera humör och motivation.

Betydelsen av stresshormoner

På kort sikt är dessa stresshormoner användbara och nödvändiga. De förbereder våra kroppar på att möta omedelbara hot och ser till att kroppen är alert och redo att agera.

Men vid långvarig stress frigörs dessa hormoner kontinuerligt på grund av kronisk stress; de kan orsaka förödelse i nästan alla system i vår kropp.

Långvarig exponering för kortisol och andra stresshormoner kan störa nästan alla kroppens processer och öka risken för en rad hälsoproblem, från hjärtsjukdomar och viktökning till ett försvagat immunförsvar.

Balansering av hormoner

Även om de flesta människor inte kan eliminera stress är det viktigt att hantera stressnivåerna.

Genom att naturligt hantera stress kan man balansera sina hormoner, så att de kan hjälpa oss i tider av behov utan att låta dem överväldiga vårt system.

Att förstå stresshormoner hjälper till att klargöra varför stresshantering handlar om psykiskt välbefinnande och att skydda sin fysiska hälsa. Det är en känslig balans, men med medvetenhet och proaktiva åtgärder kan man uppnå denna balans.

Symtom och tecken på stress

Att känna igen tecknen på stress är det första steget mot att hantera den. Alla reagerar olika på stress, men det finns gemensamma fysiska, känslomässiga och beteendemässiga tecken att vara uppmärksam på:

Fysiska symtom

Det finns många fysiska symtom på stress, både akuta och kroniska. Några akuta symtom på stress är

 • Snabb andning
 • Smärta i bröstet
 • Högt blodtryck
 • Ökad hjärtfrekvens

Några symptom på kronisk stress är t.ex:

 • Muskelspänningar
 • Huvudvärk
 • Upprörd mage
 • Problem med matsmältningen

Känslomässiga symtom

Några känslomässiga symptom på stress är överväldigande känslor eller ständig oro, irritabilitet eller humörsvängningar samt svårigheter att koncentrera sig eller fatta beslut.

Kronisk stress kan orsaka symtom som ångest, panikattacker, depression eller isolering.

Beteendemässiga symtom

Vissa beteendesymtom på stress inkluderar aptitförändringar, såsom att inte äta eller äta för mycket.

Personer som utsätts för mycket stress kan börja förhala eller undvika ansvar. Vissa använder alkohol, cigaretter eller droger för att hantera situationen.

Kronisk stress kan också leda till förändrade sömnmönster, t.ex. sömnlöshet eller försovning.

Dessa beteendesymtom kan i hög grad påverka den mentala och fysiska hälsan. När man märker av dessa symtom är det bra att ta ett steg tillbaka och utvärdera grundorsaken till beteendet.

Det är normalt att uppleva stress ibland, men konstant eller extrem stress leder till många fysiska och psykiska hälsoproblem.

Effekter av långvarig stress

Det finns betydande effekter när stress blir ett konstant inslag i en människas liv. Långvarig exponering för sådan stress kan påverka den mentala och fysiska hälsan i grunden.

Fysisk påverkan på hälsan

Stress kan ha negativa effekter på en persons nervsystem. När en person upplever stress översvämmas kroppen av stresshormoner.

Med tiden kan denna förhöjda hormonella aktivitet leda till komplikationer i nervsystemet och ett tillstånd av ständig vaksamhet, vilket i slutändan leder till att kroppens resurser förbrukas.

Kronisk stress kan påverka hjärthälsan negativt eftersom det kan orsaka kroniskt högt blodtryck, även känt som hypertoni, vilket kan öka risken för hjärtinfarkt eller stroke.

Kontinuerlig stress försvagar immunförsvaret och gör kroppen mottaglig för infektioner och sjukdomar.

Stress kan påverka matsmältningssystemet och leda till magont, illamående eller allvarliga tillstånd som magsår och irritabel tarm.

Kronisk stress påverkar libidon och orsakar andra reproduktionsstörningar hos både män och kvinnor.

Hos män kan ihållande stress minska testosteronnivåerna, vilket kan leda till minskad sexuell lust. På samma sätt kan ihållande stress hos kvinnor störa hormonbalansen, vilket kan leda till oregelbundna menstruationscykler och eventuella fertilitetsproblem.

Effekter på mental hälsa

Konstant stress är en viktig faktor för att utveckla eller förvärra ångestsyndrom och depression.

En långvarig aktivering av kroppens stressreaktionssystem kan störa balansen mellan neurotransmittorer och förändra hjärnans kemi, vilket avsevärt ökar sårbarheten för dessa psykiska tillstånd.

Stress kan också leda till mental utmattning, vilket gör att dagliga uppgifter känns oöverstigliga och har en negativ inverkan på en persons dagliga funktion.

Stress kan också leda till irritabilitet, vilket kan anstränga relationerna med familj, vänner och kollegor.

Tekniker för stresshantering

Stresshantering handlar om mer än att bara hitta sätt att slappna av. Det handlar om att skapa rutiner, sätta gränser och anamma hälsosamma vanor för att upprätthålla ett balanserat liv.

Genom att vidta proaktiva åtgärder för att minska stressen nu kan man minska de skadliga effekterna av stress och förbättra vår förmåga att hantera livets utmaningar.

För att effektivt kunna hantera stress måste individen först känna igen källorna till den. När de har identifierat vad som orsakar deras stress kan de börja ta itu med det.

För vissa kan det innebära att omorganisera arbetsscheman eller sätta gränser för åtaganden. För andra kan det innebära att söka stöd från vänner, familjemedlemmar eller professionella.

Fysisk aktivitet

Att ägna sig åt fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att lindra stress. Oavsett om man tar en rask promenad, utövar yoga, eller deltar i ett intensivt träningspass, kan man genom att röra på kroppen släppa på ackumulerade spänningar och förbättra humöret. Några fysiska aktiviteter som ger stressavlastning inkluderar:

 • Promenader: Promenader hjälper till att rensa tankarna och sänka stressnivåerna, särskilt i naturliga omgivningar.
 • Löpning eller jogging: Aerob träning som löpning eller jogging frigör endorfiner, som är naturliga humörhöjare.
 • Yoga: Att utöva yoga innebär att man intar vissa positioner och rörelser, andningsövningar och mindfulness, vilket främjar avslappning och stressreducering.
 • Pilates: Precis som yoga fokuserar pilates på kontrollerade rörelser och andning för att lindra stress och förbättra flexibiliteten.
 • Tai Chi: Att utöva Tai Chi, med sina långsamma och kontrollerade rörelser, främjar avslappning och balans.
 • Styrketräning: Att delta i aktiviteter som att lyfta vikter eller använda motståndsband hjälper till att minska stress genom att främja frisättningen av endorfiner och bygga upp fysisk motståndskraft

Sömn

Att se till att man får tillräckligt med sömn kan stärka kroppens motståndskraft mot stress.

Sömn spelar en avgörande roll för fysisk och mental återhämtning, eftersom den ger kroppen möjlighet att reparera och vila och hjärnan möjlighet att bearbeta känslor, tankar och information från dagen.

Tillräckligt med sömn kan förbättra humöret, förbättra den kognitiva funktionen och ge den känslomässiga och fysiska uthållighet som behövs för att klara av livets utmaningar på ett effektivt sätt.

Mindfulness

Vid sidan av motion kan djupandning, meditation och mindfulness vara bra tekniker för att hantera stress. Dessa tekniker hjälper till att lugna sinnet och minska symtomen på stress och ångestsyndrom.

Djupa andningsövningar, t.ex. diafragmaandning, kan aktivera kroppens avslappningsreaktion, sänka hjärtfrekvensen och minska muskelspänningar.

Meditation uppmuntrar till fokuserad uppmärksamhet och ökad medvetenhet, vilket kan hjälpa människor att frigöra sig från stressfaktorer och finna mental klarhet.

Mindfulness innebär att vara helt närvarande i ögonblicket utan att döma, vilket gör det möjligt för individer att observera sina tankar och känslor utan att bli överväldigade.

Man bör vara snabb med att söka professionell hjälp om man känner sig stressad. Terapeuter, rådgivare och andra professionella kan erbjuda skräddarsydda verktyg och strategier för att hantera stress på ett effektivt sätt.

Referenser

Effekterna av kronisk stress på hälsan: nya insikter om de molekylära mekanismerna i kommunikationen mellan hjärna och kropp - PMC

Kartläggning av fysisk aktivitets roll i stresshantering under en global pandemi hos äldre vuxna: ett systematiskt granskningsprotokoll

Kronisk stress > Faktablad > Yale Medicine

Att förstå stressreaktionen - Harvard Health

Stress

Mindfulness är förknippat med lägre stress och högre arbetsengagemang i ett stort urval av MOOC-deltagare

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.

Stresshantering

12 min read

Stresshantering

Många människor i dagens hektiska värld utsätts för stress i form av dagliga påfrestningar, arbetsuppgifter och personliga utmaningar. Kronisk stress...

Stresshantering för tonåringar

5 min read

Stresshantering för tonåringar

Det är allmänt känt att tonåren kan vara några av de mest stressiga. Enligt American Psychological Association säger 37 % av tonåringarna att stress...

Hantera stress på jobbet

9 min read

Hantera stress på jobbet

Chefer i dag står inför ett antal unika utmaningar när det gäller stresshantering. Stress i sig är inte bara en enorm belastning för ditt...

Aktiviteter för stresshantering

12 min read

Aktiviteter för stresshantering

Det verkar som om stress är ett begrepp överallt i dag. Men varför?

Stress och press

10 min read

Stress och press

Det finns i huvudsak två sätt att hantera stress, och de är i regel snarlika varandra, med vissa små skillnader. Allt handlar om stresshantering.

Emotionell intelligens

6 min read

Emotionell intelligens

Upptäck kraften i Emotionell Intelligens (EI) för att lyfta din karriär och ditt privatliv. Lär dig ursprung, komponenter, fördelar och sätt att...