Regler & Villkor

Senast uppdaterad: December 19, 2020

Dessa villkor ("villkor", "villkor") reglerar ditt förhållande till webbplatsen https://www.anahana.com (tjänsten) som drivs av Anahana Wellness Inc. ("oss", "vi" eller "vår").

Läs dessa villkor noggrant innan du använder tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten bygger på att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att gå in på eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor och accepterar alla rättsliga konsekvenser. Om du inte godkänner dessa villkor, helt eller delvis, får du inte använda tjänsten.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tjänsten och allt innehåll, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik eller kod, tillhör Anahana Wellness Inc. och skyddas av upphovsrätt, varumärken, databaser och andra immateriella rättigheter. Du får visa och kopiera, ladda ner eller skriva ut delar av materialet från tjänstens olika områden endast för ditt eget icke-kommersiella bruk. All annan användning är strängt förbjuden och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Dessa villkor ger dig inte en licens att använda något varumärke som tillhör Anahana Wellness Inc. eller dess dotterbolag. Du samtycker vidare till att inte använda, ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt från material som laddas ner från tjänsten.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av Anahana Wellness Inc.

Anahana Wellness Inc. har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att Anahana Wellness Inc. inte ska vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

UPPSÄGNING

Vi kan säga upp eller stänga av tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i Villkoren ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Anahana Wellness Inc., dess huvudmän, tjänstemän, styrelseledamöter, direktörer, representanter, anställda, entreprenörer, licensgivare, licenstagare, leverantörer och agenter skadeslösa från och mot alla krav, förluster, skador, skyldigheter, kostnader, åtgärder eller krav.

Dessa inkluderar, men är inte begränsade till: (a) juridiska avgifter och redovisningsavgifter som följer av din användning av tjänsten, (b) ditt brott mot något av dessa villkor, och (c) allt du lägger upp på eller laddar upp till tjänsten.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Anahana Wellness Inc., dess direktörer, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, ska inte vara ansvariga för någon förlust eller skada, direkt eller indirekt, tillfällig, speciell, följd- eller straffskada, inklusive men inte begränsat till ekonomisk förlust, förlust eller skada på elektroniska medier eller data, goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din åtkomst till eller användning av Tjänsten; (ii) din oförmåga att få tillgång till eller använda Tjänsten; (iii) någon tredje parts beteende eller innehåll på eller i samband med tjänsten; (iv) innehåll som erhållits från eller via tjänsten; och (v) obehörig åtkomst till, användning av eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det baseras på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller något annat rättsligt anspråk, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, och även om ett rättsmedel som anges i detta dokument visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

ANSVARSFRISKRIVNING OCH ICKE-AVSTÅENDE AV RÄTTIGHETER

Anahana Wellness Inc. lämnar inga garantier, framställningar eller garantier av något slag när det gäller webbplatsen och tillhörande teknik. Alla påstådda tillämpliga garantier, villkor och bestämmelser utesluts i den utsträckning som lagen tillåter. Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och i den form den är tillgänglig. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke överträdelse eller prestanda, med undantag för vad som föreskrivs i lagarna i någon provins i Kanada. I sådana fall ska provinsiallagen tillämpas i den utsträckning som krävs.

Anahana Wellness Inc., dess dotterbolag, dotterbolag och licensgivare garanterar inte att a) tjänsten kommer att fungera utan avbrott, vara säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, b) eventuella fel eller brister kommer att rättas till, c) tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller d) resultatet av användningen av tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Om du bryter mot något av dessa villkor och Anahana Wellness Inc. väljer att inte agera omedelbart, eller väljer att inte agera alls, har Anahana Wellness Inc. fortfarande rätt till alla rättigheter och åtgärder vid ett senare tillfälle, eller i någon annan situation, där du bryter mot dessa villkor. Anahana Wellness Inc. avstår inte från någon av sina rättigheter. Anahana Wellness Inc. ska inte vara ansvarigt för påstådda överträdelser av dessa villkor som orsakas av omständigheter utanför dess kontroll. En person som inte är en part i dessa villkor har ingen rätt till verkställighet.

Du får inte tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra dina rättigheter enligt dessa villkor.

UTESLUTNINGAR

Såsom anges ovan tillåter vissa jurisdiktioner inte uteslutning av vissa garantier eller uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, så begränsningarna ovan kanske inte gäller för dig. Provinsiell lagstiftning i Kanada kan gälla för vissa produkter och tjänster som tillhandahålls.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa villkor ska regleras av, tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i provinsen Ontario och lagarna i Kanada, beroende på vad som är tillämpligt.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol med behörig jurisdiktion, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller andra, om tjänsten.

ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring bestäms efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, bör du sluta använda webbplatsen och tjänsten.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

Villkor för https://www.anahana.com