8

Empati

Senast uppdaterad: november 20, 2023

Featured Image

Table of Contents

Lär dig hur empati kan förbättra relationer, skapa förståelse och främja emotionell intelligens. Avslöja empatiens hemligheter för att förbättra dina relationer och ditt känslomässiga välbefinnande.

Empati förklaras

Empati förändrar spelreglerna för mänsklig interaktion och emotionell hälsa. Den här guiden är din vägvisare till att förstå hur den fungerar. Fördjupa dig i de olika typerna av empati, deras vetenskapliga grunder och praktiska tips på förbättringar.

Med denna kunskap kommer du att vara väl rustad för att bygga starkare relationer och uppnå känslomässig balans.

Empatiens ursprung

Du kanske tror att empati är lika gammalt som mänsklig interaktion, men det är en relativt ny term i det psykologiska landskapet.

Ordet "empati" kommer från den tyska termen "Einfühlung", som myntades i början av 1900-talet. Filosofer introducerade ursprungligen termen empati för att beskriva hur man engagerar sig i konst.

Psykologin införde begreppet kort därefter, under 1950-talet, för att bättre förstå mänskliga interaktioner, och forskare började undersöka empati mer ingående genom observationsstudier, intervjuer och neurologiska bedömningar.

Dessa undersökningar visade att empati inte bara är ett psykologiskt fenomen utan också har rötter i neurobiologin. Upptäckten av spegelneuroner gav ett revolutionerande perspektiv på hur empati kan förstås idag.

Vad är empati?

Empati är mer än att bara tycka synd om någon. Det är en mångfacetterad förmåga som gör att du kan förstå andra människors känslor och dela en annan persons känslomässiga och mentala tillstånd.

När du känner dig empatisk kan du ta en annan persons perspektiv och sträva efter att känna andra människors känslor.

 1. Känslomässig koppling: Detta är den instinktiva delen av empati. Du känner omedelbara känslomässiga reaktioner som återspeglar vad en annan person går igenom.
 2. Kognitiv förståelse: Här sätter du dig medvetet in i en annan persons situation. Du försöker se situationen ur deras synvinkel.
 3. Medmänsklig handling: Utöver förståelse får empati dig ofta att agera. Du kanske erbjuder ett lyssnande öra, en axel att gråta ut mot eller praktisk hjälp.
 4. Kroppsspråk: Subtila ansiktsuttryck eller kroppshållning kan också signalera empati. Du kanske lutar dig fram, söker ögonkontakt eller nickar för att visa förståelse.
 5. Sätta gränser: En aspekt som ofta förbises är att veta när man ska ta avstånd. Att vara överdrivet empatisk kan tära på dina känslomässiga resurser, vilket gör det viktigt att sätta sunda gränser.

Empati varierar från person till person och kan påverkas av individuella erfarenheter, kulturell bakgrund och genetiska faktorer. Studier visar att vissa människor är naturligt mer empatiska, medan andra kan förbättra sin förmåga genom övning och medvetenhet.

Kroppsspråk och ansiktsuttryck är avgörande när det gäller att visa att du känner empati.

Du kommer att upptäcka att empati inte är en färdighet som passar alla. Dess rikedom kommer från dess komplexitet, vilket gör den till en psykologisk tillgång och ett samhälleligt kitt.

Det håller samman samhällen, löser konflikter och bygger långvariga relationer.

Hur man känner igen en empatisk person

Att identifiera empati hos sig själv eller brist på empati hos andra kan ibland vara subtilt. Empatitester gör uppgiften enklare. Här är de viktigaste indikatorerna att hålla utkik efter.

 • Aktivt lyssnande: Att lyssna uppmärksamt när en annan person talar, vilket signalerar genuint intresse.
 • Ansiktsuttryck: Funktioner som mjukar upp eller härmar känslorna hos den person du interagerar med.
 • Kroppsspråk: Luta dig framåt, ha ögonkontakt eller andra fysiska tecken på att du är närvarande och uppmärksam.
 • Validera känslor: Att erkänna den andra personens känslor utan att avfärda dem.
 • Ställ öppna frågor: Uppmuntra till ytterligare delning genom att ställa frågor som "Hur får det dig att känna?"
 • Icke avbrytande: Att låta den andra personen tala utan att avbryta eller ta över samtalet.
 • Inga omedelbara råd: Erbjud ett lyssnande öra i första hand, snarare än snabba lösningar, om det inte efterfrågas.
 • Lyhörd förkänslomässig undertext: Fånga upp outtalade känslor och läsa mellan raderna.
 • Tröstande beröring: En kram, klapp eller beröring som ger tröst vid behov.

Dessa tecken skapar tillsammans en bild av en empatisk persons perspektiv. Det handlar inte bara om att känna utan också om att visa förståelse och vara närvarande i det delade känslomässiga ögonblicket. Det handlar om att sätta sig in i någon annans situation eller att ta en annan persons perspektiv.

Olika typer av empati

Empati är inte en entydig förmåga; den finns i olika former. Att förstå dessa typer kan hjälpa dig att anpassa dina empatiska interaktioner för att passa specifika situationer.

Kognitiv empati

Med kognitiv empati kan du förstå en annan persons känslor, tankar och upplevelser på en intellektuell nivå.

Kognitiv empati är till nytta vid problemlösning eller konfliktlösning eftersom den möjliggör perspektivtagande och gör att du kan förutse en persons reaktion eller känsla som svar på vissa händelser.

Affektiv empati

Affektiv empati ger dig möjlighet att förstå och känna andra människors känslor. Denna typ av empati kan vara både en gåva och en utmaning.

Utmaningen ligger i den känslomässiga smittan - att känna andras glädje eller smärta och ofta spegla deras känslor. Ett steg längre än att bara känna, detta tvingar dig att hjälpa till att lindra någons lidande.

Somatisk empati

Denna mindre omtalade typ innebär att man fysiskt känner en annan persons känslor och upplevs ofta i nära relationer.

Den fysiska reaktionen utlöser känslor som motsvarar någon annans känslomässiga tillstånd, som stresshuvudvärk eller fjärilar i magen.

Olika typer av empati tillgodoser olika behov och situationer. Kognitiv empati kan vara avgörande i en arbetsmiljö, medan affektiv empati kan vara mer tillämplig i nära personliga relationer.

Fördelar och användningsområden med empati

Att förstå och använda empati i vardagen är mer än bara en "bra att ha"-kompetens. Det är avgörande för olika aspekter av välbefinnande och framgång.

De som praktiserar empati och visar lämpliga känslor drar nytta av följande:

 • Förbättrade relationer: Empati gör dig mer förstående och tolerant, vilket stärker banden och minskar antalet konflikter.
 • Effektiv kommunikation: Att förstå de känslomässiga undertonerna i konversationer hjälper dig att uttrycka dig tydligt och förstå andra.
 • Konfliktlösning: Empati gör det lättare att se den andra sidan och bidrar till att lösa tvister i godo.
 • Större medkänsla: Inte bara för andra, utan empati leder ofta till en mer medkännande syn på sig själv, vilket minskar självkritiska tankar.

Empati bidrar positivt till psykisk hälsa, kvaliteten på relationer och framgång i yrkeslivet. Det är en allomfattande färdighet med långtgående fördelar.

Vad gör dig empatisk

Empati är inte en egenskap som passar alla. Olika faktorer bidrar till dess utveckling och uttryck, från genetik till miljö.

Genetiska faktorer

Forskning tyder på att empati har en genetisk grund. Tvillingstudier har visat att enäggstvillingar ofta har liknande nivåer av empati, även om de uppfostrats separat.

Inverkan av miljön

Barndomsupplevelser, särskilt de som involverar familjemedlemmar, spelar en viktig roll. Stödjande miljöer där empati är en förebild kan bidra till att empati utvecklas från tidig ålder.

Kognitiv utveckling

Kognitiv empati utvecklas ofta i takt med en persons mentala tillstånd och förmåga till perspektivtagande. I takt med att vi utvecklas intellektuellt tenderar vår förmåga till empati att öka.

Social betingning

Samhällets normer och värderingar påverkar också empatin. Kulturer som värdesätter kollektivt välbefinnande uppmuntrar vanligtvis empatiskt beteende.

Neurologiska aspekter

Förekomsten av spegelneuroner, som upptäckts genom neuroimaging, har kopplats till vår förmåga att förstå en annan persons känslor och handlingar.

Att förstå källorna till empati ger en grund för att förbättra den. Medvetenhet om dessa faktorer gör att vi kan vidta åtgärder för att förbättra denna viktiga egenskap.

Hur man förbättrar sin empati

Empati är mer än en fast egenskap; det är en färdighet som kan finslipas och utvecklas.

Brené Brown, den berömda amerikanska professorn, författaren och podcastvärden, är känd för sitt omfattande arbete om empati. Hon säger: "Empati har inget manus. Det finns inget rätt eller fel sätt att göra det på. Det handlar helt enkelt om att lyssna, ge utrymme, inte döma, skapa känslomässig kontakt och förmedla det otroligt helande budskapet 'Du är inte ensam'.

Här är några sätt du kan arbeta med att förbättra dina empatirelaterade färdigheter:

 • Aktivt lyssnande: Gör en medveten ansträngning för att höra vad en annan person säger och hela det budskap som förmedlas.
 • Icke-verbala signaler: Var uppmärksam på kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra icke-verbala signaler.
 • Utbildning i empati: Program som syftar till att främja empatisk förmåga har visat sig vara effektiva i olika miljöer, inklusive hälso- och sjukvården.
 • Läs mycket: Litteratur, särskilt sådan som handlar om fiktiva personer, kan bidra till att förbättra ens förmåga till empati.
 • Öva upp din självkännedom: Att förstå dina egna känslor kan göra dig mer lyhörd för andras känslor.
 • Utmana fördomar: Exponera dig medvetet för olika perspektiv för att utöka din empatiska räckvidd.

Även om det kan kräva ansträngning och medvetna beslut är det både möjligt och nyttigt att förbättra sin empati.

Negativa effekter av empati

Empati brukar hyllas för sina sociala och psykologiska fördelar, men det är inte utan nackdelar. Här är några exempel på negativa effekter som uppstår när empati används felaktigt eller tas till överdrift.

Empatiskt lidande

Empatisk stress uppstår när du känner dig överväldigad av en annan persons känslor. Du blir så involverad att det börjar påverka dina känslor och ditt mentala tillstånd. Detta kan leda till utbrändhet och minskat känslomässigt välbefinnande.

Personligt lidande

Ibland kan empatin bli så intensiv att den leder till personligt lidande. Det innebär att du istället för att hjälpa den andra personen blir upptagen av negativa känslor, vilket gör det svårt att erbjuda meningsfullt stöd.

Mindre empati för obekanta grupper

Forskning visar att människor ofta känner mer empati för personer som liknar dem eller är bekanta med dem, och mindre empati för grupper utanför eller okända individer. Detta kan vidmakthålla sociala klyftor och försvåra sammanhållningen i samhället.

Prosocialt beteende kontra möjliggörande

Empati leder till prosocialt beteende, men det kan ibland leda till att man möjliggör dåliga vanor eller destruktiva beteenden hos andra. Du kan vara benägen att "hjälpa" på ett sätt som i slutändan gör mer skada än nytta.

Emotionell dränering och utmattning av medkänsla

Särskilt inom hälso- och sjukvården eller i yrken med hög empati finns det risk för känslomässig utmattning eller compassion fatigue. När man ständigt utsätts för andra människors lidande kan det ta hårt på ens känslomässiga reserver.

Fördomsfullt beslutsfattande

Att känna empati kan ibland fördunkla ditt omdöme. Du kan fatta beslut baserade på känslor snarare än rationella tankar, vilket leder till mindre än optimala resultat.

Genom att vara medveten om dessa potentiella nackdelar kan du sträva efter en balanserad strategi för att odla empati som undviker dessa fallgropar samtidigt som du drar nytta av dess många fördelar.

Personlighetsstörningar som påverkar empati negativt

Olika personlighetsstörningar kan i hög grad påverka empatin och göra det svårt för individer att sätta sig in i den andra personens perspektiv. Här är hur några av dessa störningar kan påverka din förmåga att känna empati och empati med andra negativt.

Borderline personlighetsstörning

Personer med borderline personlighetsstörning upplever ofta känslomässig instabilitet, vilket hämmar deras empatiska förmåga.

Deras intensiva känslomässiga skiftningar kan göra det svårt att förstå och leva sig in i andras känslor på ett konsekvent sätt.

Narcissistisk personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning kännetecknas av en uppblåst känsla av egen betydelse och en brist på empati för andra.

Dessa personer fokuserar ofta så mycket på sina egna behov och önskemål att de bortser från andras.

Antisocial personlighetsstörning

Denna störning kännetecknas av ett mönster av ihållande likgiltighet för andras rättigheter, brist på empati och en tendens att delta i manipulativa eller skadliga beteenden.

Individerna kämpar ofta med impulsivitet, kroniskt regelbrott och svårigheter att upprätthålla hälsosamma relationer.

Schizoid personlighetsstörning

Personer med schizoid personlighetsstörning föredrar ofta ensamhet och saknar intresse för att skapa nära relationer. Detta kan begränsa deras exponering för känslomässiga upplevelser och minska möjligheterna att utveckla empati.

Tvångssyndrom (OCD)

Även om OCD inte är en personlighetsstörning kan det ha en negativ inverkan på empatin. Tvångstankar och tvångshandlingar kan dominera personens mentala tillstånd, vilket lämnar lite utrymme för att ta hänsyn till andra människor eller andra människors perspektiv, känslor eller perspektiv.

Undvikande personlighetsstörning

Personer med denna störning känner sig ofta socialt hämmade och otillräckliga, vilket leder till att de undviker sociala interaktioner. Detta kan leda till mindre övning och utveckling av empatiska färdigheter över tid.

Att förstå sambandet mellan empati och personlighetsstörningar kan ge insikter om behandlings- och hanteringsstrategier.

Kom ihåg att även om dessa störningar kan påverka empatin så är de medicinska tillstånd som kräver professionell diagnos och behandling.

Slutsats

Empati är en ovärderlig tillgång i mänsklig interaktion. Från personliga relationer till professionella miljöer är dess inverkan långtgående och omvälvande. "Empati är samhörighet, det är en stege ut ur skam", säger Brown.

Empati handlar inte bara om andra människor; det kan också handla om ens egna känslor och att förstå sin egen empati. Att investera i att förstå och förbättra sin empati är givande och ger stor känslomässig utdelning.

Vanliga frågor om empati

Varför är empati viktigt?

Empati är avgörande för att skapa meningsfulla relationer och ett harmoniskt samhälle. Det gör att vi kan förstå varandra bättre, minska konflikter, uttrycka empati och främja positiva interaktioner.

Är empati en färdighet?

Ja, empati är en förmåga som kan kultiveras och förbättras genom övning. Den empatiska förmågan omfattar en uppsättning förmågor som gör att du kan förstå och dela andras känslor och svåra upplevelser.

Är empati en bra egenskap?

Empati är utan tvekan en bra egenskap att ha. Det berikar ditt eget liv och livet för dem runt omkring dig, vilket leder till ökad tillfredsställelse i relationer och välbefinnande i samhället.

Referenser

Definition av empati | Vad är empati

Empati - Wikipedia

Empati: Hur man känner och reagerar på andras känslor - HelpGuide.org

Hur man blir mer empatisk - Ett år av bättre levnadsguider - The New York Times

Empati | Psychology Today

Medkänsla vs. empati: deras innebörd och vilket man ska använda

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.