8

Mental hälsa

Senast uppdaterad: april 21, 2024

Featured Image

Table of Contents

Psykisk hälsa omfattar många aspekter av mentalt välbefinnande, inklusive psykologiska, emotionella, andliga och sociala faktorer. Det är normalt att den psykiska hälsan varierar under en människas livstid.

Att arbeta för att förbättra den psykiska hälsan har många fördelar, inklusive förbättrad fysisk hälsa, sociala kontakter, akademisk framgång och karriär samt övergripande livstillfredsställelse.

Mental hälsa

Psykisk hälsa är avgörande för vårt allmänna välbefinnande och påverkar hur vi tänker, känner och interagerar med världen omkring oss. Trots dess betydelse förbises den ofta i det hektiska vardagslivet.

I den här artikeln kommer vi att utforska vad psykisk hälsa innebär, identifiera tecken på god psykisk hälsa, diskutera strategier för att vårda den och fördjupa oss i vanliga psykiska sjukdomar för att förstå hur de upplevs.

Genom att belysa dessa ämnen hoppas vi kunna skapa större medvetenhet och främja en kultur av förståelse och stöd för psykisk hälsa i våra samhällen.

Vad är mental hälsa?

Psykisk hälsa omfattar känslomässigt, psykologiskt och socialt välbefinnande, utöver frånvaro av sjukdom, och bidrar till vår motståndskraft och anpassningsförmåga.

Enligt American Psychological Association (APA) handlar det om känslomässigt välbefinnande, beteendemässig anpassning och förmågan att klara av livets krav.

Att förstå mental hälsa som ett kontinuum påminner oss om att det är normalt att uppleva fluktuationer i våra känslomässiga och psykologiska tillstånd över tid. Precis som vår fysiska hälsa kan variera från dag till dag, genomgår vår mentala hälsa också fluktuationer som svar på livets upp- och nedgångar.

Dessutom bestäms den psykiska hälsan inte enbart av individuella faktorer, utan påverkas också av sociala, miljömässiga och kulturella sammanhang. Faktorer som tillgång till resurser, socioekonomisk status, sociala stödnätverk och exponering för stressfaktorer spelar alla en roll i utformningen av våra resultat för mental hälsa.

Tecken på god psykisk hälsa

Att känna igen tecken på god psykisk hälsa kan hjälpa oss att mäta vårt allmänna välbefinnande. Dessa indikatorer handlar inte bara om att vi inte har någon psykisk sjukdom eller några psykiska problem, utan visar oss också när vi är i balans och på jorden. Här är några vanliga tecken:

Emotionell motståndskraft

God psykisk hälsa innebär ofta att vi har förmågan att återhämta oss efter tuffa tider, möta utmaningar och ändå hitta en känsla av lugn i stormen.

Hälsosamma copingmekanismer

När vi mår bra psykiskt tenderar vi att ha hälsosamma sätt att hantera stress - som att ta promenader, prata med vänner eller helt enkelt hitta sätt att koppla av och varva ner.

Självkännedom och känslomässig reglering

Självkännedom handlar om att förstå sina egna känslor, behov och gränser - vad som gör dig unik. Det handlar om att känna igen var du känner dig mest som dig själv och respektera dessa utrymmen. Känslomässig reglering är förmågan att hantera känslor i stunden eller känna igen när du känner dig dysreglerad. Det handlar om att ha effektiva sätt att arbeta sig igenom utmaningar, inklusive att ta pauser eller söka stöd när det behövs.

Positiva relationer

Att ha meningsfulla kontakter med nära och kära ger oss stöd, förståelse och en känsla av tillhörighet som berikar våra liv.

Känsla av mål och mening

Att känna att vi är en del av något meningsfullt, oavsett om det är genom arbete, hobbyer eller relationer, ger djup och tillfredsställelse åt våra liv.

Sätt att stödja din mentala hälsa

Sätt att stödja din mentala hälsa

Att ta hand om sin mentala hälsa är som att ta hand om en trädgård - det kräver uppmärksamhet, omvårdnad och varsam omsorg. Här är några praktiska sätt att ta hand om vårt mentala välbefinnande.

Ta kontakt med dig själv

Att ha kontakt med sig själv innebär att känna igen sina behov och gränser. Ta dig tid att reflektera över hur du verkligen känner i vissa situationer, oavsett vad din omgivning förväntar sig av dig.

Dina behov är lika viktiga som någon annans, så tveka inte att prioritera dem. Kom ihåg att kompromisser är flexibla, men om du offrar dina grundläggande behov för att tillfredsställa andra kan det leda till att du känner dig utarmad.

Prioritera egenvård

Ta dig tid till aktiviteter som ger dig ny energi, oavsett om det är en lugn promenad i naturen, att försjunka i en bra bok eller att bara njuta av ett bubbelbad.

Kom ihåg att självmedkänsla är nyckeln - behandla dig själv med samma vänlighet och förståelse som du skulle ge en kär vän.

Praktisera mindfulness och meditation

Att praktisera mindfulness och meditation ger en chans att stanna upp och finna ro. Att ta några minuter varje dag för att sitta tyst, andas djupt och släppa distraktioner kan hjälpa oss att känna oss lugnare och mer centrerade.

Vårda den fysiska hälsan

Psykisk och fysisk hälsa går hand i hand. Ta hand om din kropp genom att ge den näring i form av en balanserad kost, regelbunden motion och tillräckligt med sömn. Dessa till synes små handlingar kan förbättra den mentala hälsan och livskvaliteten.

Odla tacksamhet

Tacksamhet är som en magnet för positivitet - den har förmågan att förändra ditt perspektiv och ditt liv. Starta en tacksamhetsdagbok och ta en stund varje dag för att reflektera över de saker du är tacksam för. Även under de tuffaste dagarna finns det alltid något att vara tacksam för.

Sök hjälp hos en specialist på psykisk hälsa

Många människor söker hjälp hos en psykolog när deras psykiska hälsa fortsätter att påverka deras välbefinnande negativt.

Personal inom mentalvården kan hjälpa oss att hitta strategier och copingmekanismer, ge stöd och vara objektiva att diskutera våra känslor och upplevelser med.

Att ta hand om sin psykiska hälsa är en resa som kräver självkännedom och självmedkänsla. Kom ihåg att varje litet steg du tar spelar roll, och varje ansträngning du gör för att vårda din mentala hälsa läggs till över tiden.

De olika aspekterna av psykisk hälsa

På vår resa mot helhet möter vi olika aspekter eller hinkar som bidrar till vårt övergripande tillstånd. Dessa hinkar representerar olika dimensioner av vår inre värld och var och en av dem förtjänar uppmärksamhet och omsorg.

 • Känslomässig: Omfamna hela spektrumet av känslor, låt dem flöda fritt och erkänn deras giltighet utan att döma. Reflektera regelbundet över dina känslor, skriv dagbok eller ägna dig åt medvetna övningar för att slappna av i sinnet

 • Relationell: Främja äkthet i interaktioner, odla sårbarhet och ge näring åt självmedkänsla. Öva på att lyssna aktivt i samtal och uttrycka dina egna erfarenheter öppet för att fördjupa kontakten med andra och dig själv

 • Social och gemensam: Odla meningsfulla kontakter inom gemenskaper, online eller offline. Delta i aktiviteter som främjar kamratskap och förståelse, och omfamna mångfalden av mänskliga kontakter. Överväg att gå med i klubbar eller grupper som är anpassade efter dina intressen för att stärka sociala band

 • Andlig: Reflektera över dina värderingar och övertygelser och finna tröst i lugna stunder av kontemplation eller meditation. Ägna dig åt aktiviteter som ger näring åt din själ och kopplar dig till något som är större än du själv

Varför psykisk hälsa är viktigt

Psykisk hälsa är grunden för vårt välbefinnande och påverkar hur vi hanterar livets utmaningar och uppskattar dess glädjeämnen.

 • Du kan njuta av livet till fullo: När vi tar hand om vår mentala hälsa bjuder vi in glädje och vitalitet till våra dagar. Det handlar om att njuta av de små underverken - ett skratt tillsammans med en vän, en lugn stund av eftertanke - och att finna skönhet i det vanliga

 • Du kommer att bygga upp ditt självförtroende: Att vårda vårt mentala välbefinnande stärker grunden för vårt självförtroende. Det handlar om att erkänna vår motståndskraft när vi ställs inför utmaningar och att ta vara på den visdom som vi får när vi övervinner motgångar.

 • Dina mål blir lättare att uppnå: Ett sunt sinne ger den klarhet och motståndskraft som behövs för att vi ska kunna förverkliga våra drömmar med avsikt och målmedvetenhet. Det handlar om att anpassa våra handlingar till våra ambitioner och omfamna resan mot förverkligande

Tänk på ett mål som talar till ditt hjärtas önskningar. Genom att vårda ditt mentala välbefinnande - sätta gränser och visa självmedkänsla - skapar du en grogrund där drömmar kan slå rot och blomstra.

Att prioritera vår mentala hälsa är i grund och botten en helig handling av självkärlek och självupptäckt. Det handlar om att hedra vårt inneboende värde, omfamna våra sårbarheter och hitta styrka i resan.

Psykisk hälsa vs. psykisk ohälsa - vad är skillnaden?

Psykisk hälsa och psykisk sjukdom är båda aspekter av vårt känslomässiga och psykologiska välbefinnande.

Psykisk hälsa är vårt övergripande tillstånd av känslomässigt och psykologiskt välbefinnande. Det handlar om att känna sig nöjd, hantera stress på ett bra sätt och upprätthålla positiva relationer.

Å andra sidan innebär psykisk sjukdom tillstånd som påverkar våra tankar, känslor och beteenden på ett sätt som gör det svårt att fungera i det dagliga livet. Tillstånd som depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom och schizofreni är exempel på psykiska sjukdomar.

Det är viktigt att inse att psykisk hälsa finns på ett spektrum, precis som fysisk hälsa. Vi har alla tillfällen då vi känner oss stressade, oroliga eller nedstämda, men dessa känslor brukar gå över. Psykisk ohälsa innebär dock mer ihållande och allvarliga symtom som kan störa vår förmåga att leva ett fullvärdigt liv.

Normalisera Inte alltid känna sig okej

"Du behöver inte vara positiv hela tiden. Det är helt okej att känna sig ledsen, arg, irriterad, frustrerad, rädd eller orolig. Att ha känslor gör dig inte till en 'negativ person'. Det gör dig till en människa" - Lori Deschene, Tiny Buddha

I våra samtal blandar vi ofta ihop "psykisk hälsa" och "psykisk sjukdom", men det är inte samma sak. Att förstå denna skillnad hjälper oss att behandla människor med empati, bekämpa stigmatisering och göra våra samhällen mer inkluderande.

 • Dålig psykisk hälsa är inte alltid psykisk sjukdom: Alla problem med den mentala hälsan innebär inte en diagnostiserad psykisk sjukdom eller ett mentalt hälsotillstånd. Precis som fysiskt obehag inte alltid innebär ett kroniskt tillstånd, kanske känslomässiga utmaningar inte uppfyller kriterierna för en psykisk störning. Att erkänna denna skillnad hjälper oss att förstå mentalt välbefinnande mer exakt

 • Stigmatisering: Vår tvekan att diskutera "psykisk ohälsa" upprätthåller idén att det är något tabubelagt eller negativt. Till skillnad från fysiska tillstånd är psykiska sjukdomar ofta stigmatiserade. Men att öppet ta upp psykisk ohälsa bidrar till att normalisera den och uppmuntrar till förståelse och empati. Denna normalisering gör det lättare för människor att söka hjälp utan att känna sig skamsen eller dömd

Psykisk hälsa på ett kontinuum

mental-hälsa-fjärde-webbplats

Kontinuummodellen för psykisk hälsa ger en medkännande förståelse för psykiska hälsobehov och erkänner det varierande spektrumet av mänskliga erfarenheter. I stället för att betrakta mental hälsa som ett binärt koncept av friskt eller sjukt, erkänner kontinuumet fluiditeten i våra mentala tillstånd.

Optimal mental hälsa står för tillfredsställelse, motståndskraft och känslomässigt välbefinnande, vilket främjar nåd och samhörighet mitt i livets utmaningar. Omvänt innebär psykisk ohälsa och sårbarhet perioder av förhöjd ångest, depression eller känslomässig oro.

Kontinuummodellen belyser dock den dynamiska karaktären hos dessa upplevelser när vi hanterar stressfaktorer, livshändelser och personlig utveckling. Den uppmuntrar till att omfamna hela spektrumet av mänskliga känslor med empati och att söka stöd när det behövs.

Att förstå denna modell påminner oss om att det är normalt att uppleva fluktuationer i det psykiska välbefinnandet och uppmuntrar oss att prioritera självkännedom och läkning. Varje steg på vår unika resa mot psykisk hälsa bidrar till vår tillväxt och vårt välbefinnande.

När ska man söka professionell hjälp?

Att känna sig lite ur balans då och då är naturligt; stunder av sorg, oro, rädsla eller tvivel är en del av att vara människa. Men när dessa känslor håller i sig och börjar störa ditt dagliga liv under en längre period kan det vara ett tecken på att du behöver söka stöd.

Tecken att leta efter:

 • har svårt att få kontakt med familj, vänner, kollegor eller klasskamrater

 • tycker att det är svårt att njuta av saker som du brukade älska

 • känna sig överväldigad och oförmögen att hantera vardagliga utmaningar

 • märker förändringar i din sömn (t.ex. sover mycket mindre eller mer än vanligt) eller dina matvanor

 • känner dig nedstämd, orolig eller ständigt på helspänn

 • har svårt att fokusera eller fatta beslut

 • tar till ohälsosamma vanor eller substanser för att hantera dina känslor

Kom ihåg att söka professionell hjälp för dina psykiska behov är ett modigt steg mot läkning och välbefinnande. Oavsett om du anförtror dig till en familjemedlem eller vän, eller söker vägledning från en mentalvårdspersonal eller andra mentalvårdstjänster, är det en handling av självmedkänsla att få hjälp. Du förtjänar hjälp och vägledning på din resa mot psykiskt välbefinnande.

Vanliga frågor och svar

Vad är vanliga tecken på psykisk ohälsa?

Psykiska problem kan yttra sig på olika sätt, t.ex. ihållande känslor av sorg eller ångest, förändringar i sömn- eller ätmönster, koncentrationssvårigheter eller riskbeteenden. Dessa utmaningar påverkas ofta av biologiska faktorer och miljörelaterade stressfaktorer och kan påverka vårt allmänna välbefinnande.

Var kan jag få stöd vid psykisk ohälsa?

Organisationer som Mental Health America och lokala mentala hälsocenter erbjuder värdefulla resurser och stöd för individer som står inför psykiska utmaningar. Dessa centra ger tillgång till rådgivning, terapi och andra mentalvårdstjänster för att hjälpa människor att navigera på sin resa mot läkning och återhämtning.

Hur effektiv är behandling av psykisk ohälsa?

Behandling av psykisk ohälsa kan vara mycket effektiv när det gäller att hantera och ta itu med subkliniska och diagnostiserbara psykiska störningar. Genom terapi, medicinering och holistiska tillvägagångssätt kan individer utveckla copingstrategier, förbättra sitt känslomässiga välbefinnande och leva ett tillfredsställande liv. Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen ser olika ut för alla, och att det kan ta tid att hitta den bästa metoden för dig.

Referenser

Vad är mental hälsa? | MentalHealth.gov

Psykisk ohälsa - Canada.ca

Psychiatry.org - Stigmatisering, fördomar och diskriminering av personer med psykisk ohälsa

Psykisk hälsa 101 | CAMH

Kontinuummodellen för psykisk hälsa (MHCM) | Kanadas regering

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.