8

Känslomässig reglering

Senast uppdaterad: september 12, 2023

Featured Image

Table of Contents

Emotionell reglering innebär att hantera känslor för välbefinnande. Att förstå, benämna och reglera känslor är avgörande för att kunna bearbeta dem effektivt. Strategier för reglering inkluderar omvärdering, undertryckande, avslappning, mindfulness och stöd.

 

Vad är känslomässig reglering?

vad är känslomässig reglering

Känslor är en normal och vanlig del av den dagliga mänskliga upplevelsen. Känslor utlöses av dagliga händelser som att bränna brödet på morgonen eller att komma fem minuter för sent till jobbet.

Att låta varje enskild känsla diktera din dag är ett improduktivt och skadligt sätt att bearbeta känslor. Att reglera och använda dessa känslor till din fördel skulle snarare vara fördelaktigt.

Emotionell reglering är ett hälsosamt sätt att få insikt i dina känslors natur, inklusive deras utlösande faktorer, fysiska förnimmelser och kognitiva innebörd. Det handlar om att känna igen och erkänna de många känslor som vi upplever dagligen, t.ex. glädje, ilska, sorg, rädsla och avsky.

Här är de positiva färdigheterna för känsloreglering:

 • Emotionell medvetenhet: Att känna igen och bekräfta dina känslor när de uppstår. Detta innebär att du är lyhörd för dina känslor och förstår deras intensitet och inverkan på dina tankar och beteenden.

 • Emotionell acceptans: Att tillåta sig själv att uppleva olika känslor utan att döma eller kritisera sig själv. Acceptera tanken att känslor är naturliga och giltiga, även om de är obekväma eller utmanande.

 • Uttrycka känslor: Hitta hälsosamma sätt att uttrycka dina känslor, oavsett om det sker genom verbal kommunikation, kreativa utlopp eller fysiska aktiviteter. Att undertrycka känslor kan leda till känslomässig uppbyggnad och svårigheter att reglera dem.

 • Utvärdering av känslor: Bedömning av giltigheten och lämpligheten i dina känslomässiga reaktioner på olika situationer. Det innebär att du överväger om din känslomässiga reaktion stämmer överens med de aktuella omständigheterna. Detta bidrar i hög grad till att reglera känslomässig kontroll.

 • Kognitiv omvärdering: Omformulera dina tankar och perspektiv på en situation för att ändra din känslomässiga reaktion. Denna teknik innebär att man utmanar negativa eller irrationella tankar som bidrar till intensiva känslor.

 

Vilka är de negativa känslomässiga regleringssvaren?

Negativa känsloregleringssvar är sätt på vilka individer kan försöka hantera eller klara av sina känslor som kan vara ineffektiva, skadliga eller kontraproduktiva i det långa loppet. Här är en lista över negativa känsloregleringssvar:

 • Undertryckande av känslor: Att stänga in eller förtränga känslor utan att ta itu med eller bearbeta dem, vilket kan leda till att känslorna byggs upp och till slut får utbrott.

 • Undvikande: Att ignorera eller undvika situationer, personer eller aktiviteter som utlöser negativa känslor kan hindra personlig utveckling och leda till missade möjligheter.

 • Isolering: Att dra sig undan sociala kontakter och stänga av stödnätverk kan leda till ökad ensamhet och förvärra känslomässiga problem.

 • Perfektionism: Att ställa orealistiskt höga krav på sig själv och bli överdrivet kritisk mot misslyckanden kan leda till kronisk stress, ångest och låg självkänsla.

 • Projektion: Att skylla på andra för sina egna negativa känslor eller tillskriva känslorna externa faktorer utan att ta personligt ansvar.

 • Escapism: Att ägna sig åt överdriven skärmtid, videospel eller andra distraktioner för att undvika att möta negativa känslor kan hindra känslomässig tillväxt och välbefinnande.

 • Katastrofiserande: Att förstora eller överdriva betydelsen av negativa händelser eller känslor ökar ångest och oro.

Det är viktigt att känna igen dessa negativa reaktioner och arbeta för att hitta hälsosammare och mer anpassningsbara sätt att hantera känslor. Att söka professionell hjälp, öva självkännedom och lära sig positiva copingstrategier kan bidra till en mer effektiv känslomässig reglering.

 

Hur fungerar emotionell reglering?

Emotionell reglering är den process genom vilken individer hanterar sina känslor på ett hälsosamt och anpassningsbart sätt. Det handlar om att känna igen, förstå och effektivt reagera på både positiva och negativa känslor för att främja känslomässigt välbefinnande.

Känslomässig reglering kommer in i bilden när en första känsla uppstår, oavsett om den är positiv eller negativ. Positiva känslor bidrar till en känsla av glädje, tillfredsställelse och övergripande lycka.

Det är dock viktigt att notera att emotionell reglering inte enbart fokuserar på positiva känslor, utan omfattar ett bredare spektrum av känslor.

Emotionell dysreglering uppstår när man har svårt att hantera och hantera känslor. Detta kan leda till förhöjda känslomässiga reaktioner, impulsivitet och svårigheter i interpersonella relationer.

Att känna igen emotionell dysreglering är ett avgörande steg i processen för emotionell reglering. Processen för emotionell reglering omfattar flera viktiga steg:

 • Emotionell medvetenhet: Att känna igen och erkänna närvaron av en känsla när den uppstår.

 • Kognitiv bedömning: Utvärdera känslan och den situation som utlöste den. Att förstå sammanhanget och betydelsen av känslan hjälper till att välja en lämplig reaktion.

 • Val av respons: Att välja hur man ska reagera på känslan. Detta steg innebär att man överväger olika copingstrategier och väljer den mest effektiva.

 • Modulering av respons: Implementera den valda responsen och hantera känslans intensitet och varaktighet. Detta kan innebära att omformulera tankar, använda avslappningstekniker eller söka socialt stöd.

 • Återkoppling och reflektion: Efter att ha svarat, reflektera över effektiviteten hos den valda strategin och överväga hur den påverkade den känslomässiga upplevelsen.

 

Hur man behärskar strategier för känsloreglering

Regleringsstrategier är viktiga för att kunna navigera i livets upp- och nedgångar med motståndskraft. Genom att utveckla effektiva strategier kan vi bygga upp färdigheter i känsloreglering som ger oss möjlighet att hantera intensiva känslor, behålla känslomässig kontroll och odla ett positivt känslomässigt tillstånd.

 

Positivt tal om sig själv

En positiv syn på våra känslor eller vissa utlösande situationer kan hjälpa oss att omtolka svåra situationer. Genom att omformulera negativa upplevelser eller tankar till något mer positivt eller konstruktivt kan du samtidigt ändra din känslomässiga reaktion till något mer positivt.

En strategi som går hand i hand med att ha en positiv syn på saker och ting är positivt självprat. Positivt självprat är viktigt för att motverka negativa tankar och obehagliga känslor.

Det är vanligt att man automatiskt har självkritiska eller ohjälpsamma föreställningar om sig själv, särskilt under eller efter utlösande händelser. Du kan påminna dig själv om dina styrkor och tidigare framgångar genom att tala till dig själv med medkänsla och positivitet.

 

Göra medvetna val

Som människor övertygar vi ofta oss själva om att det finns negativa berättelser om oss själva som helt enkelt inte är sanna. Ofta är detta hjärnans sätt att skydda sig själv i utmanande situationer.

Det kan vara särskilt lätt att tro på dessa berättelser och att bli modfälld. Vi kan hänge oss åt dem, bli besatta av dem och till och med börja tro på dem medvetet.

En strategi som förebygger detta och bidrar till känslomässig mognad är att göra medvetna val när det gäller att reagera på dessa negativa självförtroendemönster.

 

Stödjande nätverk och gemenskap

Att bygga upp ett stödjande nätverk och en gemenskap är en viktig strategi för att hjälpa dig att utveckla känslomässig reglering. Känslomässig reglering kan vara en utmaning, och att ha stöd kommer att göra det mycket lättare.

Att ta kontakt med vänner, familjemedlemmar eller stödgrupper när du behöver dela med dig av dina känslor eller söka vägledning är viktigt; ibland kan det vara en enorm lättnad att uttrycka sina känslor för en medkännande lyssnare i stället för att stänga in dem inombords.

Vi behöver inte bara människor att lita på då och då, utan att vara någons stödsystem är också otroligt tillfredsställande och givande för vår resa. Att vara närvarande och uppmärksam när någon delar med sig av sina känslor främjar empati och stärker de mellanmänskliga relationerna.

 

Hur man bygger upp förmågan att reglera känslor

En stark förmåga att reglera sina känslor gör det möjligt för individer att hantera och navigera sina känslor på ett effektivt sätt för att öka det psykiska välbefinnandet, förbättra relationer och hantera stress. Det finns flera strategier att välja mellan, men följande metoder gör det möjligt för oss att stärka den emotionella självregleringen.

 

Skapa ett utrymme för medkänsla

 • Utveckla förmågan att skapa utrymme för känslor.
 • Pausa innan du reagerar på en första känsla.
 • Tillåt känslor att existera utan bedömning eller omedelbar reaktion.
 • Ta djupa andetag för att undvika förhastade och irrationella reaktioner.
 • Lägg tid på att bearbeta känslorna innan du bestämmer dig för hur du ska hantera dem.

 

Identifiera och namnge känslor

 • Gör dagliga självkontroller för att identifiera negativa känslor.
 • Ge ett namn till de känslor du upplever.
 • Förbättrad känslomässig organisation och hantering genom identifiering.
 • Bättre förståelse för utlösande faktorer och orsaker bakom känslomässiga reaktioner.
 • Uppbyggnad av självkännedom som en grund för effektiv reglering.

 

Öva på självacceptans

 • Inse vikten av att acceptera sina känslor.
 • Undvik att skapa falska berättelser för att förändra känslor.
 • Förebygg skam och skuldkänslor i samband med negativa känslor.
 • Erkänn det breda spektrumet av mänskliga känslor.
 • Omfamna självacceptans för att reglera känslor utan att döma sig själv.

Kom ihåg att känslor är en naturlig del av den mänskliga erfarenheten, och att utveckla dessa färdigheter kan ge dig möjlighet att navigera dina känslor med större lätthet och effektivitet.

 

Vad är känslomässig reglering användbart för?

Emotionell reglering kan hjälpa dig att förstå, hantera och navigera känslor på ett effektivt sätt. Det ger många fördelar, t.ex. förbättrad psykisk hälsa, bättre relationer, stresshantering, hantering av svåra känslor och personlig utveckling.

Genom att utveckla dessa färdigheter kan du bygga upp känslomässig motståndskraft och njuta av större välbefinnande i ditt dagliga liv.

 1. Mental hälsa: Effektiv känslomässig reglering är avgörande för att upprätthålla en god mental hälsa. Det hjälper till att hantera psykiska problem som ångest eller depression och minskar känslomässig dysreglering och onödigt lidande.

 2. Mellanmänskliga relationer: Färdigheter i känsloreglering bidrar till hälsosammare och mer tillfredsställande relationer. De hjälper till att uttrycka känslor på rätt sätt, känna empati med andra och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 3. Stresshantering: Känsloreglering spelar en stor roll för stresshanteringen. Genom att reglera känslorna kan du förhindra att stressreaktionen från negativa känslor påverkar din fysiska hälsa och ditt allmänna välbefinnande.

 4. Hantera svåra känslor: Färdigheter i känsloreglering ger dig verktyg för att hantera och hantera svåra känslor. De gör att du kan hantera intensiva känslor, som ilska eller sorg, på ett hälsosamt och konstruktivt sätt.

 5. Personlig tillväxt och välbefinnande: Att lära sig känslomässig reglering främjar personlig tillväxt och förbättrar det allmänna välbefinnandet. Det hjälper till att utveckla känslomässig motståndskraft, självmedkänsla och självkännedom, vilket leder till ett mer tillfredsställande och balanserat liv.

 

Hur man omfamnar negativa känslor

Att omfamna negativa känslor är en stor del av självacceptans och att vara medkännande mot sig själv. Att omfamna negativa känslor är en del av känsloregleringen, som ger dig ett tryggt utrymme inom dig själv att känna och identifiera alla känslor när de kommer.

 • Uppmärksam medvetenhet: Odla medveten medvetenhet om dina känslor genom att vara närvarande i nuet och observera dina känslomässiga upplevelser utan att döma. Med medveten närvaro kan du bekräfta och acceptera dina känslor när de uppstår.

 • Djupa andetag: Gör andningsövningar för att få kontakt med din kropp och reglera dina känslor. Djupa, avsiktliga andetag kan hjälpa till att lugna nervsystemet, minska känslomässig reaktivitet och främja en större känsla av lugn.

 • Reglering är en förmåga: Inse att känsloreglering är en färdighet som kan utvecklas och stärkas över tid. Förstå att du kan reglera dina känslor och välja anpassningsbara svar som överensstämmer med dina mål och värderingar.

 • Medvetenhet om känslomässiga reaktioner: Öka din medvetenhet om hur du vanligtvis reagerar på olika känslor. Genom att förstå dina typiska känslomässiga reaktionsmönster kan du få insikt i eventuella maladaptiva reaktioner och börja utforska hälsosammare alternativ.

 

Typer av känslomässiga utlösare

Känslor spelar en viktig roll i processen för känsloreglering. Att förstå känslornas roll och hur de är relaterade till reglering är bra för att effektivt hantera och navigera i våra känslomässiga upplevelser.

Flera delar av din kropp arbetar tillsammans för att skapa en känslomässig reaktion på utlösande faktorer. Att aktivera en känslomässig reaktion innebär ett komplext samspel mellan våra tankar, känslor och de fysiologiska processerna i våra kroppar.

 • Negativa känslor: Negativa känslor, som sorg, ilska och rädsla, kan utlösas av olika händelser eller situationer som upplevs som hotfulla, oroande eller motsatta våra önskningar. Dessa känslor signalerar ofta ett behov av uppmärksamhet och åtgärder för att ta itu med den bakomliggande orsaken.

 • Starka känslor: Intensiva eller överväldigande känslor kan utlösas av viktiga livshändelser, traumatiska upplevelser eller mycket stimulerande situationer. Dessa starka känslor kan vara svåra att reglera och kan kräva specifika strategier för att hantera och bearbeta dem effektivt.

 • Känslor uppstår från det autonoma nerv systemet: Det autonoma nervsystemet, som omfattar de sympatiska och parasympatiska grenarna, spelar en roll i känslomässiga reaktioner. Aktivering av den sympatiska grenen förbereder kroppen för handling under intensiva känslor, medan den parasympatiska grenen främjar avslappning och återhämtning.

 

Emotionell reglering inom olika områden i livet

Känsloreglering är inte begränsat till specifika situationer utan sträcker sig till olika områden i våra liv. Här kan du se hur känsloreglering kan tillämpas inom olika områden:

 

Karriär och arbetsmiljö

Känsloreglering är avgörande på arbetsplatsen, där du kan ställas inför stress, deadlines och personliga utmaningar. Om du lär dig att reglera känslor kan du hantera arbetsrelaterad stress, behålla fokus och produktivitet samt hantera konflikter på ett effektivt sätt.

Tekniker som djupandning, kognitiv omformulering och att ta pauser kan hjälpa till att reglera känslor och främja en positiv arbetsmiljö.

 

Kärlek och relationer

Emotionell reglering spelar också en viktig roll för att främja hälsosamma och tillfredsställande relationer. Det handlar om att känna igen och uttrycka känslor effektivt, lyssna aktivt på andra och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Genom att reglera känslor kan du bättre kommunicera dina behov, känna empati med partners och hantera utmaningar i relationer med förståelse och medkänsla.

 

Föräldraskap

Förmåga att reglera känslor är avgörande för att föräldrar ska kunna erbjuda sina barn en omvårdande och stödjande miljö.

Om du som förälder reglerar dina känslor på ett effektivt sätt kan du reagera lugnt på ditt barns behov, ge exempel på sunda känslouttryck och hantera disciplinsituationer på ett balanserat sätt.

 

Att lära sig

Känsloreglering bidrar till effektiv inlärning och akademiska prestationer. Känslor kan påverka uppmärksamhet, motivation och minne, så eleverna måste utveckla förmågan att reglera sina känslor.

Du kan förbättra ditt fokus, engagemang och kognitiva funktion genom att hantera stress, ångest och frustration, vilket optimerar inlärningsupplevelsen och prestationen.

 

Resurser

Känsloreglering i vardagslivet: Målens och situationsfaktorernas roll

Känsloreglering, subjektivt välbefinnande och upplevd stress i det dagliga livet för geriatriska sjuksköterskor

Förmågan att reglera känslor är förknippad med större välbefinnande, inkomst och socioekonomisk status

En narrativ genomgång av emotionsregleringsprocessen i stress- och återhämtningsfaser

Hur man utvecklar och praktiserar självreglering

Reglering av känslor: Definition + 21 strategier för att hantera känslor

Fem strategier för att hantera dina känslor med hjälp av känsloreglering

Vet du hur du hanterar dina känslor och varför det är viktigt?

Emotionell reglering: Färdigheter, övningar och strategier

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att konsultera en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.