8

Geestelijke gezondheid

Featured Image

Table of Contents

Geestelijke gezondheid omvat vele aspecten van geestelijk welzijn, waaronder psychologische, emotionele, spirituele en sociale factoren. Het is normaal dat de geestelijke gezondheid in de loop van iemands leven schommelt.

Werken aan verbetering van de geestelijke gezondheid heeft vele voordelen, waaronder verbetering van de lichamelijke gezondheid, sociale banden, succes in studie en carrière, en algehele tevredenheid in het leven.

 

Wat is geestelijke gezondheid?

wat is geestelijke gezondheidGeestelijke gezondheid verwijst naar iemands geestelijk welzijn. Mentaal welzijn omvat psychologische, emotionele, spirituele en sociale componenten. Geestelijke gezondheid geeft aan hoe iemand kan omgaan met stress en uitdagingen in het leven. Geestelijke gezondheid hangt ook nauw samen met lichamelijke gezondheid. Net als de lichamelijke gezondheid kan deze gedurende het hele leven veranderen. Het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsstrategieën kan iemands algemene levenskwaliteit, lichamelijke gezondheid, persoonlijke relaties en het omgaan met uitdagingen in het leven verbeteren.

 

Geestelijke Gezondheidsomstandigheden

Geestelijke gezondheidsproblemen, ook bekend als psychische stoornissen, beïnvloeden iemands denken, stemmingen of gedrag aanzienlijk, waardoor iemands vermogen om te functioneren in dagelijkse activiteiten en verantwoordelijkheden aan te pakken wordt aangetast. Er zijn vele categorieën van geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder, maar niet beperkt tot, angststoornissen, stemmingsstoornissen, schizofrenie, eetstoornissen en afhankelijkheid van middelengebruik.

 

Angststoornissen

Angststoornissen zijn psychische aandoeningen die worden gekenmerkt door overmatige angst of bezorgdheid. Deze gevoelens van angst of bezorgdheid kunnen zeer intens zijn of lang aanhouden. Veel aandoeningen vallen onder angststoornissen. Hiertoe behoren gegeneraliseerde angststoornis (GAD), paniekstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS), sociale angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

 

Gegeneraliseerde angststoornis

Van een gegeneraliseerde angststoornis is sprake wanneer iemand zich grote zorgen maakt over gebeurtenissen of situaties in het leven die niet in verhouding staan tot de feitelijke situatie. Dit niveau van zorgen is voor de persoon vaak moeilijk te beheersen en beïnvloedt het dagelijks functioneren.

 

Paniekstoornis

De paniekstoornis resulteert in intense angst of paniek met lichamelijke symptomen zoals een bonzend hart, kortademigheid, pijn op de borst en gevoelens van onheil. Deze worden ook wel paniekaanvallen genoemd.

 

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD)

Bij een obsessieve-compulsieve stoornis ervaart iemand steeds terugkerende of obsessieve gedachten en herhaald gedrag, dwanghandelingen genaamd.

 

Sociale angst/ sociale fobie

Sociale angst of fobie is een angststoornis die wordt gekenmerkt door het vermijden van sociale interacties of situaties uit angst voor een oordeel van anderen of schaamte.

 

Posttraumatische stressstoornis (PTSD)

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die wordt veroorzaakt door het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Mensen met PTSS kunnen last hebben van ernstige angst, flashbacks naar de traumatische gebeurtenis en oncontroleerbare gedachten.

 

Stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornissen zijn psychische aandoeningen die rechtstreeks van invloed zijn op de emoties of de stemming. Iemand met een stemmingsstoornis kan extreme droefheid en hulpeloosheid ervaren, periodes van overmatig geluk, of een combinatie van beide. Veel voorkomende stemmingsstoornissen zijn depressie, bipolaire stoornis, seizoensgebonden affectieve stoornis en premenstruele dysforie.

 

Depressie

Depressie, ook bekend als ernstige depressieve stoornis, doet zich voor wanneer mensen last hebben van aanhoudende droefheid, hopeloosheid, verlies van belangstelling voor activiteiten, concentratie- en denkproblemen, en slaapstoornissen. Hoewel het normaal is om periodes te hebben waarin men verdriet ervaart, zal iemand met een depressieve stoornis ernstige symptomen ervaren die het dagelijks functioneren en persoonlijke relaties kunnen beïnvloeden. De symptomen van depressie zijn anhedonie (verlies van plezier in activiteiten die vroeger plezierig waren), gedachten van waardeloosheid en schuld, concentratieproblemen en vermoeidheid.

 

Bipolaire stoornis

Bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis waarbij iemand extreme stemmingswisselingen ervaart, meestal met perioden van extreem lage (depressie) en perioden van extreem hoge (manie). Deze stemmingswisselingen komen voor in cycli waarin mensen een periode van depressieve stemming en vervolgens een periode van manie ervaren. In bepaalde omstandigheden kunnen depressie en manie tegelijkertijd voorkomen.

 

Seizoensgebonden affectieve stoornis

Seizoensgebonden affectieve stoornis is een stemmingsstoornis die beïnvloed wordt door seizoensgebonden veranderingen. Meestal worden lage stemmingen geassocieerd met koude, donkere seizoenen, vooral op het noordelijk halfrond.

 

Schizofrenie

Een stoornis waarbij mensen de werkelijkheid abnormaal interpreteren. Iemand met schizofrenie kan visuele en auditieve hallucinaties, wanen en ongeordende gedachten hebben. Mensen met schizofrenie kunnen ook ongeorganiseerde spraak en motorisch gedrag vertonen. Symptomen van schizofrenie treden meestal op in de vroege volwassenheid.

 

Eetstoornissen

Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen die het eetgedrag beïnvloeden. Anorexia is een eetstoornis waarbij mensen een abnormaal laag lichaamsgewicht hebben als gevolg van extreme voedselbeperkingen. Anorexia wordt meestal veroorzaakt door een intense angst voor voedsel, gewichtstoename en een vertekend beeld van het lichaamsgewicht.

Boulimia is een eetstoornis waarbij mensen cycli ervaren van binging (het eten van grote hoeveelheden voedsel) en purging (zich op een ongezonde manier van voedsel ontdoen, zoals overgeven). Mensen met boulimia kunnen ook regelmatig hun voedselinname beperken. Bij de eetbuienstoornis tenslotte eten mensen grote hoeveelheden voedsel omdat ze het gevoel hebben geen controle te hebben over hun voedselinname.

 

Oorzaken van geestelijke gezondheidsproblemen

oorzaken achter geestelijke gezondheidsproblemenEr is geen bewezen eenduidige oorzaak van geestelijke gezondheidsproblemen. Het meeste onderzoek suggereert dat geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt kunnen worden door biologische, persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren, traumatische gebeurtenissen en gebrek aan sociale steun.

 

Biologische factoren

Biologische factoren van geestelijke gezondheidsproblemen kunnen genetische factoren omvatten. Bepaalde geestelijke gezondheidsproblemen kunnen in families voorkomen en genetische verbanden hebben. Onderzoek suggereert dat veel geestelijke gezondheidsproblemen het gevolg kunnen zijn van genetische afwijkingen die iemand predisponeren voor geestelijke gezondheidsproblemen en andere factoren, zoals stressvolle levensgebeurtenissen die het begin van deze geestelijke gezondheidsproblemen uitlokken.

Andere biologische factoren die verband houden met psychische aandoeningen zijn leeftijd en geslacht. Er zijn bijvoorbeeld hogere percentages depressies bij vrouwen dan bij mannen, maar mannen vertonen hogere percentages suïcidale gedachten en zelfmoord. Tenslotte kunnen geestelijke gezondheidsproblemen wijzen op fysieke afwijkingen in de hersenstructuur. Veranderingen in de structuur of het functioneren van de hersenen kunnen leiden tot aanzienlijke veranderingen in stemming, gedrag en denkpatronen die verband houden met veel geestelijke gezondheidsproblemen.

 

Persoonlijke factoren

Geestelijke gezondheid kan ook verband houden met persoonlijke factoren zoals psychologische veerkracht, die bepaalt hoe iemand kan omgaan met uitdagingen en stressfactoren in het leven. Persoonlijke levensstijlfactoren kunnen ook helpen om geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen, zoals positieve copingmechanismen voor stress of gezonde levensstijlgewoonten, waaronder lichaamsbeweging en gezonde voeding. Ook de lichamelijke gezondheid kan een factor zijn die de geestelijke gezondheid beïnvloedt. Zo kan een chronische lichamelijke aandoening een negatief effect hebben op iemands geestelijke gezondheid.

 

Sociale en milieufactoren

De omgeving kan de geestelijke gezondheid aanzienlijk beïnvloeden. Armoede en economische stress kunnen bijdragen tot sommige geestelijke gezondheidsproblemen. Gebrek aan toegang tot voedzaam voedsel kan ook een rol spelen. Werkeisen en werkomstandigheden kunnen ook van invloed zijn op iemands geestelijke gezondheid. Ten slotte kunnen het weer en de omgeving geestelijke gezondheidsproblemen zoals seizoensgebonden stoornissen veroorzaken.

 

Levenservaringen

Levenservaringen zijn belangrijke factoren die iemands geestelijke gezondheid beïnvloeden. Traumatische gebeurtenissen uit het verleden en negatieve ervaringen uit de kindertijd, zoals kindermisbruik, kunnen bijdragen aan veel geestelijke gezondheidsproblemen, zoals posttraumatische stressstoornis en gegeneraliseerde angst.

 

Sociale steun

Sociale steun en sociaal welzijn houden ook verband met iemands geestelijke gezondheid. Een plotseling verlies van sociale steun, zoals het overlijden van een ouder of partner, kan geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarnaast kan een giftige of ongezonde relatie een aanzienlijke invloed hebben op iemands geestelijke gezondheid. Ten slotte kan sociaal isolement bijdragen tot een slechte geestelijke gezondheid.

 

Stigma op geestelijke gezondheid

geestelijke gezondheid begrijpenHet stigma op de geestelijke gezondheid omvat discriminatie, stereotypen of vooroordelen over mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Discriminatie treedt op wanneer mensen anders worden behandeld vanwege hun geestelijke gezondheidstoestand. Stereotypen en vooroordelen zijn vooropgezette vooroordelen tegen mensen met psychische aandoeningen.

Stigmatisering van de geestelijke gezondheid heeft veel negatieve gevolgen, omdat het mensen ervan kan weerhouden hulp en behandeling voor hun geestelijke gezondheid te zoeken. Een publiek stigma op de geestelijke gezondheid is een negatieve visie op de geestelijke gezondheid die door anderen aan een persoon wordt opgelegd. Zelfstigma van geestesziekten omvat geïnternaliseerde schaamte die een persoon heeft over zijn geestelijke gezondheid.

 

Strategieën ter verbetering van de geestelijke gezondheid

Hulp zoeken bij een geestelijk verzorger

Veel mensen zoeken hulp bij een geestelijk verzorger wanneer hun geestelijke gezondheid hun welzijn na verloop van tijd negatief beïnvloedt. Geestelijke gezondheidswerkers kunnen mensen helpen strategieën en copingmechanismen te vinden, steun bieden en een objectief persoon zijn om iemands gevoelens mee te bespreken.

 

Meditatie en Mindfulness

Meditatie en mindfulness hebben veel bewezen positieve effecten op de geestelijke gezondheid. Meditatie en mindfulness zijn praktijken die stress en angst verminderen. Meditatie, zoals dankbaarheidmeditatie, helpt een optimistische kijk op het leven te bevorderen. Daarnaast zijn meditatie en mindfulness manieren om aan zelfreflectie te doen en het zelfbewustzijn te verbeteren. Dit kan de geestelijke gezondheid helpen verbeteren, omdat een groter zelfbewustzijn iemand in staat stelt behoeften, doelen en grenzen vast te stellen. Zelfbewustzijn kan ook persoonlijke relaties en verbindingen verbeteren.

 

Behoud van fysieke gezondheid

Fysieke gezondheid is nauw verbonden met mentale gezondheid; daarom zal werken aan fysieke gezondheid vaak leiden tot verbeteringen in mentale gezondheid. Dit kan inhouden dat je meer gaat bewegen, goed gaat eten en prioriteit geeft aan zelfzorg.

 

Veranderingen in levensstijl

Veranderingen in de levensstijl kunnen ook positieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Dit omvat het verbeteren van iemands slaapschema en slaaphygiëne. Een andere verandering in levensstijl die een positieve invloed heeft, is prioriteit geven aan een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten heeft ook een aanzienlijk positief effect op de geestelijke gezondheid.

 

Strategieën voor stressbeheersing

Stressbeheersingsstrategieën helpen stressfactoren en uitdagingen in het leven te beheersen en bevorderen een positieve geestelijke gezondheid. Gangbare stressbeheersingsstrategieën zijn ademhalingstechnieken (box-, diepe en samengetrokken lipademhaling), progressieve ontspanning en aromatherapie. Ook van yoga en meditatie is bewezen dat ze stress verminderen en een positief copingmechanisme zijn.

 

Oefenen in dankbaarheid

Een dankbaarheidsdagboek helpt de geestelijke gezondheid door mensen in staat te stellen het goede en positieve in hun leven te zien. Onderzoek toont aan dat het bijhouden van een dagboek over dankbaarheid een positief effect heeft op de geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid. Een dankbaarheidsdagboek bijhouden is zo eenvoudig als het dagelijks opschrijven van drie mensen, ervaringen of dingen waar je dankbaar voor bent.

 

Aansluiten bij sociale steun

Goede sociale steun is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Leunen op vertrouwde sociale steun helpt iemand om te gaan met stress en blijkt de bloeddruk te verlagen en zelfs het immuunsysteem te versterken. Dankzij hechte relaties kan men emoties bespreken en begeleiding krijgen van betrouwbare mensen. Deelnemen aan plaatselijke clubs of activiteiten kan een goede manier zijn om het sociale netwerk uit te breiden. Het is essentieel om na te denken over iemands sociale relaties.

 

Voordelen van een betere geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn

hoe de geestelijke gezondheid verbeterenHet verbeteren van de geestelijke gezondheid heeft vele voordelen. Werken aan de geestelijke gezondheid helpt iemand om beter om te gaan met uitdagingen in het leven en om veerkrachtiger te zijn. Een positieve geestelijke gezondheid verbetert ook de persoonlijke relaties. Het verbeteren van iemands geestelijke gezondheid kan ook helpen om meer risico's in het leven te nemen en doelen te bereiken.

De geestelijke gezondheid is van invloed op de lichamelijke gezondheid; daarom kan het verbeteren van de geestelijke gezondheid ook de lichamelijke gezondheid verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een positieve geestelijke gezondheid minder kans hebben op een chronische aandoening zoals hoge bloeddruk.

Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die werken aan het verbeteren van hun geestelijke gezondheid het leven positiever zien. Ze zijn ook creatiever en hebben meer succes in hun carrière en op school. Ten slotte hebben degenen die werken aan het verbeteren van hun geestelijke gezondheid een hogere algehele gerapporteerde levenstevredenheid en algemene gezondheid.

 

Vaak gestelde vragen

Wat zijn de tekenen van een ernstige geestelijke stoornis?

Tekenen en symptomen van psychische aandoeningen kunnen van persoon tot persoon verschillen en zijn afhankelijk van de psychische aandoening die iemand heeft. Enkele veel voorkomende tekenen en symptomen zijn extreme stemmingswisselingen, terugtrekking uit persoonlijke relaties, verminderde belangstelling voor activiteiten, verminderd concentratievermogen en slaapproblemen.

 

Wat zijn de beste manieren om met stress om te gaan en de geestelijke gezondheid te verbeteren?

Voor veel mensen kan de integratie van positieve copingstrategieën in het dagelijks leven helpen om stress in het leven te beheersen. Daartoe behoren regelmatige lichaamsbeweging, yoga tegen angst en stress, mindfulness en meditatie, contact met geliefden, grenzen stellen, diepe ademhaling en ontspanningstechnieken, en zinvolle activiteiten die vreugde brengen.

 

Is het mogelijk om te herstellen van een geestesziekte?

Ja, het is heel goed mogelijk om te herstellen van een geestelijk gezondheidsprobleem. Als mensen eenmaal effectieve behandelingen en technieken hebben gevonden om hun symptomen te verminderen en hun geestelijke gezondheid te verbeteren, kunnen ze een gelukkig en bevredigend leven leiden. Symptomen van geestelijke gezondheidsproblemen kunnen bij sommige mensen van tijd tot tijd terugkeren, maar effectieve technieken voor geestelijke gezondheid kunnen mensen helpen om ermee om te gaan en hun geestelijke gezondheid gedurende hun hele leven te verbeteren.

 

Dankbaarheid

10 min read

Dankbaarheid

Het ontwikkelen van een houding van dankbaarheid kan enorme veranderingen in ons leven teweegbrengen en zelfs leiden tot een betere geestelijke...

Positiviteit

10 min read

Positiviteit

Positiviteit verwijst naar de kwaliteit of de toestand van positief, optimistisch of constructief zijn. Het gaat om een hoopvolle en zelfverzekerde...

Hoogfunctionerende angst

9 min read

Hoogfunctionerende angst

De fysieke en mentale tol van stress en angst kan het dagelijks functioneren van iemand beïnvloeden. Hoogfunctionerende angst kan verschillende...

Angst

11 min read

Angst

Angst is de algemene term die wordt gebruikt om verschillende angststoornissen te beschrijven. Deze stoornissen komen veel voor in de algemene...

Gaslighting

10 min read

Gaslighting

Leer over het subtiele maar schadelijke psychologische instrument van gaslighting. Ontdek wat het is, waar het vandaan komt, en hoe je kunt herkennen...

Emoties

16 min read

Emoties

Emoties zijn complexe mentale toestanden die niet verward moeten worden met stemmingen en gevoelens. Specifiek zijn emoties bewuste mentale reacties...