5

Självmedvetenhet

Senast uppdaterad: augusti 3, 2022

Featured Image

Table of Contents

En enkel definition av självkännedom är att ha en korrekt förståelse för sig själv. Självmedvetenhet kräver att människor ser inåt och reflekterar över motivationer, tankar, känslor och mönster och kopplar bort sig själva från den yttre världens inflytande för att återknyta kontakten med sig själv.

 

VAD ÄR SJÄLVKÄNNEDOM?

kvinna som tittar på sig själv i spegeln och försöker bli självmedveten

Det finns två huvudtyper av självkännedom - inre och yttre. Inre självkännedom är att utveckla kunskap och förståelse för det inre jaget. Yttre självkännedom beskriver en förståelse för hur man presenterar sig själv för omvärlden och interagerar med människor.

För att utveckla en viss nivå av självkännedom måste man reflektera över sina inre tankar, känslor, motiv och värderingar. Självkännedom och reflektion främjar en större förståelse för ens känslor och känslomässiga reaktioner. Genom att förstå våra känslomässiga tillstånd kan man få en större förståelse för våra handlingar och beteenden.

Ökad självmedvetenhet motstår yttre påverkan, stöder beslutsfattande och förbättrar känsloregleringen, medan det främsta verktyget för utveckling av självmedvetenhet, meditation, ger utrymme för fokuserad introspektion och självreflektion.

Under meditationen utvecklas självmedvetenheten genom att erkänna de inre tankar och känslor som uppstår under övningen. Mindfulnessmeditation ger tid och utrymme att fokusera utan yttre påverkan eftersom den syftar till att känna igen tankar och känslomönster utan att döma. Mindfulness gör det möjligt att själv reflektera och omvärdera personliga beteenden och tankemönster.

 

FÖRDELARNA MED SJÄLVKÄNNEDOM

fördelarna med självkännedom

Självkännedom är bra för det allmänna välbefinnandet och den psykiska hälsan. Det är också en viktig aspekt av självutveckling, som är kopplad till inlärning av färdigheter och måluppfyllelse. En större självkännedom gör det möjligt för människor att förstå sina värderingar och identifiera inre motivationer.

Detta är begreppet inneboende motivation, som är motivationen för inre i stället för yttre belöningar. Inre motivation är avgörande för att man ska känna sig engagerad, engagerad och tillfredsställd. Självkännedom hjälper till att identifiera de inneboende motivationsfaktorerna och motstå yttre fördomar och influenser, vilket leder till större uppfyllelse.

Ökad självkännedom bidrar till att utveckla emotionell intelligens, vilket är viktigt för att öka motivation och kreativitet, utveckla empati, starkare mellanmänskliga relationer och smidig kommunikation. Studier visar att hög emotionell intelligens är avgörande för ledarskapspositioner.

Att förstå och vara medveten om känslomässiga tillstånd hjälper till att hantera reaktioner. Stressreaktionen "fly eller fäkta" minskar ens förmåga att fatta beslut, medan självmedvetenhet och emotionell intelligens hjälper till att övervinna reaktionen och fatta logiska beslut när man upplever dessa känslor.

En annan fördel med självkännedom är att den hjälper till att bygga upp självkänsla och självförtroende, eftersom en sund självrannsakan och självreflektion inte bör fokusera på självdömande eller att vara kritisk. Introspektion kan ibland förväxlas med rumination, vilket innebär att man fastnar i negativa tankemönster. När man utvecklar sund självkännedom måste reflektionen vara produktiv och icke-dömande.

Slutligen har självkännedom en positiv inverkan på kreativitet, beslutsfattande och produktivitet. En studie visade att personer med hög självmedvetenhet tenderar att vara mer proaktiva i arbetsmiljön.

 

EGENSKAPER HOS SJÄLVMEDVETENHET.

Tecken på att man är mycket självmedveten är bland annat att man har solida och sunda relationer med andra. Personer med hög självmedvetenhet kan identifiera sina personliga mål och värderingar, vilket gör det möjligt för dem att fatta beslut och ha större kontroll över sina liv.

Det är lätt att upptäcka en person som är djupt självmedveten genom att observera deras beteende och lyssna på deras tankegångar. Självmedvetna personer är inte rädda för att ta ansvar för sina handlingar och för andra människor. De tenderar att vara ärliga, visa upp absolut öppenhet i sina ord och är naturligt mycket empatiska. Ett av de viktigaste tecknen på att en person är självmedveten är förhållandet mellan att lyssna och prata. De som har en ökad självmedvetenhet är bra och djupa lyssnare.

Det är mycket viktigt att förstå att det inte finns någon objektiv självkännedom. Även om självmedvetenhet möjliggör en djupare förståelse av sig själv, utför man självutvärdering från ett personligt perspektiv.

 

HUR MAN FÖRBÄTTRAR SIN SJÄLVKÄNNEDOM

hur man bygger upp självmedvetenhet

Det finns många sätt att utveckla självkännedom. Ett sätt att öka självkännedomen är att ägna tid åt att förstå sig själv och att beskriva kärnvärden och personliga ambitioner. Detta kan göras genom att skriva dagbok eller skapa mållistor. Att föra dagbok för självreflektion hjälper till att identifiera känslor och typiska känsloreaktioner ytterligare. Det är bra att få perspektiv utifrån, till exempel genom att fråga vänner och familj om hur man reagerar på vissa situationer.

Att söka feedback på arbetsplatsen kan också öka medvetenheten om ens styrkor och utmaningar på karriärvägen. Att pröva nya aktiviteter och erfarenheter och vara medveten om sig själv i dessa miljöer bidrar till att ytterligare öka självkännedomen. En utvecklad självmedvetenhet gör det också möjligt att ta emot ärlig feedback och olika perspektiv utan en stark önskan att personifiera.

 

HUR MEDITATION ÖKAR DEN INRE SJÄLVKÄNNEDOMEN

hur meditation ökar medvetenheten om sig själv

Teorin om självmedvetenhet är en central princip i mindfulnessmeditationen. Mindfulnessmeditation hjälper till att kultivera självmedvetenhet genom att ge tid att flytta medvetenheten från den yttre världen till den inre världen. Mindfulnessmeditationen stärker fokus på känslor och omedvetna tankar och accepterar dem för vad de är. Mindfulnessövning kräver att man är i det nuvarande ögonblicket och objektivt ser inåt på tankar, känslor och känslor. Det är viktigt att inte döma de inre tankarna för att vara en tid för sund introspektion och ökad självkännedom.

Studier har visat att meditation kan förändra hjärnområden som bidrar till att öka självmedvetenheten. En undersökning från Havard Medical School visade att meditation ökade den grå substansen i hippocampus, som är relaterat till självmedvetenhet och introspektion. Mindfulnessmeditation fokuserar på ett objektivt och icke-dömande erkännande av inre känslor och tankar; därför kan den bidra till att minska grubblerier och oroande tankar.

 

VANLIGA FRÅGOR OM SJÄLVKÄNNEDOM.

VILKA ÄR ANDRA SÄTT ATT BYGGA UPP SJÄLVKÄNNEDOM?

 • Självreflekterande journalföring
 • Yogapraktik
 • Fastställande av intentioner
 • Be om feedback
 • Lyssna mer
 • Deltagande i utbildning i självkännedom
 • Lär dig social och klinisk psykologi
 • Arbeta med en livscoach

 

FINNS DET OLIKA TYPER AV SJÄLVKÄNNEDOM?

I allmänhet delas självmedvetenhet in i två breda kategorier:

 • Privat självkännedom
 • Förståelse för det inre jaget, inklusive tankar, egna känslor och känslor.
 • Offentlig självkännedom
 • Förstå den yttre uppfattningen och förhållandet till andra

 

FINNS DET NÅGRA NEGATIVA ASPEKTER AV SJÄLVKÄNNEDOM?

 • Den vanligaste negativa aspekten av att ha en hög inre självkännedom är att man tänker för mycket och fokuserar på negativa inre tankar. Det är avgörande när man bygger upp en medveten självuppfattning att man också bygger upp självacceptans. Det är mycket lätt att fastna i självmedvetet tänkande i försök att förstå sig själv. Genom att acceptera negativa tankar, försöka utvärdera objektivt och praktisera självmedkänsla kan man förebygga det.
 • Den vanligaste negativa aspekten av hög extern självkännedom är social oro och självmedvetenhet. Detta kan bero på att man är mycket medveten om sociala påtryckningar och oroar sig för hur andra uppfattar en.
 • Även om vissa människor kanske tror att självkännedom är relaterat till narcissism, är det inte så. Personer med hög grad av narcissism tenderar att ha lägre självkännedom eftersom de inte är medvetna om sina brister och utmaningar.

 

ÄR SJÄLVMEDVETENHET OCH MEDVETENHET SAMMA SAK?

 • Det finns en skillnad mellan självmedvetenhet och medvetenhet, även om båda fungerar som objektiva bedömare av sig själv och gör det möjligt att föra in olika perspektiv i livet.
 • Medveten medvetenhet beskriver att du är medveten om din omgivning, din miljö och din kropp. Självmedvetenhet däremot visar sig genom att förstå dina inre tankar, känslor och reaktioner och hur de påverkar relationerna med det yttre.
 • Båda dessa termer betecknar dock sinnestillstånd som strävar efter större klarhet och sundare inre normer.

 

RESURSER FÖR ANAHANA-MEDITATION

MEDITATION WIKIS

Chakra meditation

Tekniker för meditation

Meditation med kroppsscanning

Guidad meditation mot ångest

Meditation för barn

Morgonmeditation

Mindfulness-meditation

Sömnmeditation

Koppling mellan kropp och själ

Meditation om tacksamhet

Meditation mot ångest

Guidad meditation

Nattmeditation

Självmedvetenhet

Transcendental meditation

Meditation för visualisering

 

BLOGGAR OM MEDITATION

Hur meditation hjälper mot stress

Hur meditation förändrar hjärnan

Hur meditation fungerar

Musik för meditation

Gåvor för meditation

Fördelar med meditation

Vad är meditation?

Vad är mindfulness?

Appar för meditation

Meditation för nybörjare

 

Resurser

Meditationsträning ökar förmågan att uppfatta sig själv på ett mer hälsosamt sätt i nuet.

Meditation ökar medvetenheten om sig själv | HuffPost Life

De 11 största fördelarna med självmedvetenhet enligt vetenskapen

Harvard-studie visar att meditation förbättrar självmedvetenheten - Welnys

Vad är självmedvetenhet och varför är det viktigt? [+5 sätt att öka den]

Vad är självkännedom? Och hur kan du odla den?

Regional Business Review

Teorin om självbestämmande: hur den förklarar motivation

Mätning av effekterna av självmedvetenhet: Konstruktion av frågeformuläret Self-Awareness Outcomes Questionnaire - PMC

Självkännedom | The Myers-Briggs Company

Kan man vara för självmedveten? | Psychology Today Canada

Att bygga upp självmedvetenhet: 16 aktiviteter och verktyg för meningsfull förändring

5 sätt för narcissister att projicera och attackera dig

5 sätt att bli mer självmedveten på