6

Social hälsa

Senast uppdaterad: 2023-dec-22 12:23:07

Featured Image

Table of Contents

Upptäck hur social hälsa bidrar till ditt välbefinnande och utforska effektiva strategier för att förbättra och utveckla din sociala kompetens.

Social hälsa förklarat

Människor förknippar ofta hälsa med fysiska symptom, medicin och läkarbesök. Men hälsa omfattar många dimensioner som kanske inte är synliga men som är avgörande för en individs välbefinnande, och en av dessa dimensioner är social hälsa.

Social hälsa handlar om en individs kontakter, relationer och de människor som omger hen. Meningsfulla relationer och människor kan distrahera individer, förändra deras perspektiv eller få dem att känna sig lyckligare.

Om individer känner sig nedstämda kan de behöva socialt stöd eller kontakt, vilket kan påverka deras hälsa. Människor behöver kontakter och positiva relationer som gynnar deras fysiska och psykiska hälsa.

Definition av social hälsa

 • I barns utveckling: social hälsa avser deras förmåga att skapa trygga relationer med andra, skapa förtroende och känna sig bekväma med att lära sig och utforska, vilket är kopplat till deras förmåga att reglera känslor.
 • Hos vuxna: social hälsa omfattar de sociala stödnätverk och strukturer som individer har omkring sig, inklusive familj, vänner, arbetskamrater och romantiska partners. Den omfattar två aspekter:
  • Den första är förmågan att bygga hälsosamma relationer med andra och hur väl individer anpassar sig till sociala situationer.
  • Den andra aspekten är kvaliteten på relationerna, inklusive hur länge de varar och förmågan att skapa meningsfulla kontakter med andra.

Betydelsen av social hälsa

Att utveckla sociala färdigheter och vårda tillfredsställande relationer är lika viktigt för den allmänna hälsan som andra livsstilsfaktorer, t.ex. hälsosam mat och fysisk aktivitet.

Social hälsa är viktigt eftersom forskning har visat att det finns ett samband mellan hälsoutfall och sociala relationer.

Brist på sociala kontakter kan till exempel leda till kronisk stress och ensamhet, vilket ökar risken för ångest, låg självkänsla, depression och andra psykiska störningar.

Dålig social hälsa kan påverka en individs psykiska och fysiska hälsa negativt.

Stress i relationer kan till exempel bidra till dålig hälsa, psykiskt lidande och fysiologisk upphetsning (ökat blodtryck och ökad hjärtfrekvens) som kan försämra hälsan genom kumulativa effekter på fysiologiska system.

Att ha robusta stödsystem och upprätthålla relationer tyder på god social välfärd och hälsa, vilket leder till förbättrad hjärt- och mental hälsa, minskad stress och en längre livslängd.

Förståelse av social hälsa

Individer kan förbättra sin sociala hälsa över tid, och den beror inte på familjestatus och är inte heller begränsad till äktenskap eller familjemedlemmar. För att förstå social hälsa måste man veta vad det är och vad det inte är:

 • Det kräver inte att man förändrar sin personlighet eller tvingar sig själv att umgås med andra.
 • Det handlar om att lära sig att kommunicera effektivt och meningsfullt, bygga upp goda relationer och använda socialt stöd för att klara livets utmaningar.

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa

Social hälsa skiljer sig från sociala bestämningsfaktorer för hälsa. För att upprätthålla en god social hälsa krävs till exempel inte att en familj eller ett äktenskap är hälsosamt.

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa (SDOH) fokuserar på systemiska faktorer som påverkar en individs hälsa eller välbefinnande. Dessa faktorer omfattar bl.a:

 • Tävling
 • Utbildning
 • Socioekonomisk status
 • Gemenskap
 • Tillgång till resurser

SDOH kan i hög grad påverka en individs möjligheter att ansluta och utveckla hälsosamma vanor, vilket understryker vikten av att ta itu med hälsoskillnader i samhällen.

Folkhälsotjänstemän och politiska experter studerar sociala bestämningsfaktorer för hälsa för att fatta beslut om en befolknings hälsa, men individer kan behöva hjälp för att ändra sin SDOH.

Social hälsa fokuserar däremot på hälsosamma relationer som individer kan arbeta med genom att ta kontakt med andra och förbättra sin sociala kompetens.

Tecken på social hälsa

Enskilda personer kan redan följa stegen för att upprätthålla social hälsa utan att veta om det.

Tecken på god social hälsa är att man har ett starkt socialt stödnätverk, sätter sociala gränser, balanserar ensamtid och social tid, är autentisk med sin personlighet, deltar i samhället och behandlar andra med respekt.

Starka relationer

Under svåra tider behöver människor någon att luta sig mot och prata med. Forskning visar att de som har nära vänner eller sunda relationer som de kan förlita sig på och lita på utan några skyldigheter eller förväntningar på återbetalning är mer benägna att ha en god social hälsa. Starka sociala band är också viktiga för att upprätthålla en god social hälsa.

Att sätta sunda gränser

Socialt sunda individer är inte aggressiva utan förstår hur man effektivt kommunicerar sina behov och sätter sunda gränser utan att uppleva negativa känslor som skuld, skam, förbittring eller rädsla.

Balansera ensamtid och social samvaro

Att hitta en balans mellan ensamtid och socialt umgänge är viktigt för individen. Hur mycket egentid som behövs varierar beroende på om man är introvert eller extrovert.

Att upprätthålla sunda relationer och balansera ensamtid med socialt umgänge tyder dock på god social hälsa.

Att bibehålla sin personlighet

Hälsosamma kontakter kan få individer att känna sig bekväma med sina personligheter, eftersom de känner sig värderade, uppskattade och som om de hör hemma. Personer som är nöjda med sina karaktärer är mindre benägna att frukta social utestängning.

Även om vänskap och relationer kan få människor att lämna sin bekvämlighetszon, bör de inte skämmas för att misslyckas och bör arbeta för att stärka sitt självförtroende.

Att delta i gemenskapen

Socialt friska individer kan balansera livets påfrestningar med behovet av fritid. De prioriterar social interaktion och aktiviteter, t.ex. volontärarbete i samhället, deltagande i grannskapsevenemang och idrottande.

Behandla andra med respekt

Personer som visar respekt för andra visar att de är nöjda med sina sociala behov och inte känner sig hotade eller har behov av att trycka ner andra för att stärka sin självkänsla.

Hur man kan förbättra den sociala hälsan

Förbättrad social hälsa kan ha en positiv inverkan på mental, emotionell och fysisk hälsa, och många strategier kan bidra till att förbättra sociala kontakter och relationer.

Att ta gradvisa steg

Det är viktigt att ta gradvisa steg och engagera sig i meningsfulla samtal med andra när man vill förbättra den sociala hälsan. Det kan handla om att ställa eftertänksamma frågor om deras planer, hobbies eller favoritsaker och samtidigt leta efter gemensamma intressen.

Småprat kan vara bra för att öva på att umgås och skaffa nya vänner, men det är också viktigt att gå längre än till ytliga konversationer och ha mer meningsfulla interaktioner som kan förbättra den allmänna sociala hälsan.

Dessutom finns det flera utbildningsmöjligheter för att öka medvetenheten om social hälsa och dess betydelse. Att delta i konferenser, som den kanadensiska Human Connection Conference, kan hjälpa till att förstå vikten av social hälsa.

Kommunikationsfärdigheter

Att utveckla effektiva kommunikationsfärdigheter är avgörande för att skapa meningsfulla kontakter och umgås. Detta inkluderar att öva på att lyssna aktivt, hålla ögonkontakt och vara uppmärksam på kroppsspråk för att förbättra den övergripande kommunikationen och stärka den sociala hälsan.

Egenvård och tacksamhet

Individer måste prioritera egenvård genom att upprätthålla hälsosamma matvanor, delta i regelbunden fysisk aktivitet, få tillräckligt med sömn, äta hälsosam mat och undvika ohälsosamma copingmekanismer.

Att praktisera mindfulness-tekniker som meditation kan hjälpa individer att få kontakt med sitt inre och förbättra sin mentala hälsa innan de skapar kontakter med andra.

En annan viktig aspekt av social hälsa är att visa tacksamhet och uppskattning för nära och kära genom meningsfulla gester som att skicka meddelanden, skriva anteckningar eller ge omtänksamma kort. Att få andra att känna sig värdefulla kan stärka de sociala banden och det allmänna välbefinnandet.

Att ta med sig

En individs allmänna hälsa omfattar fysiskt, mentalt, socialt och emotionellt välbefinnande, och dålig social hälsa kan påverka den fysiska och emotionella hälsan negativt.

En god social hälsa är avgörande för individens fysiska och psykiska välbefinnande, och hälsosamma val kan hjälpa individer att uppnå en idealisk social hälsa.

Att ta hand om sig själv, hitta balans och leva ett lugnt liv är avgörande för att förbättra det sociala välbefinnandet och skapa givande interpersonella relationer.

Vanliga frågor och svar

Hur påverkar social hälsa den fysiska hälsan?

Social hälsa kan ha en betydande inverkan på den fysiska hälsan. Isolering och brist på socialt stöd har kopplats till en högre risk att utveckla kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar, högt blodtryck och diabetes.

Omvänt har god social hälsa, såsom starka stödsystem och positiva sociala relationer, förknippats med bättre fysiska hälsoresultat och en lägre risk för att utveckla kroniska sjukdomar.

Hur påverkar social hälsa den psykiska hälsan?

Social hälsa kan ha en betydande inverkan på den psykiska hälsan. Dålig social hälsa, som social isolering eller brist på socialt stöd, har kopplats till en ökad risk för att utveckla psykiska problem som depression och ångest.

Å andra sidan kan positiva sociala relationer och ett starkt stödsystem bidra till bättre psykisk hälsa. Det kan till och med bidra till att förebygga uppkomsten av psykiska problem.

Hur påverkar sociala medier den sociala hälsan?

Sociala medier kan påverka den sociala hälsan både positivt och negativt.

Proffs

 • Kontakter: På den positiva sidan kan sociala medier erbjuda en plattform för individer att skapa kontakter och relationer med andra som delar liknande intressen och erfarenheter.
 • Kommunikation: den kan också underlätta kommunikationen med vänner och familj som befinner sig långt borta, vilket gör det lättare att hålla kontakten.

Cons

 • Isolering kan leda till social isolering och ensamhet om människor ägnar för mycket tid åt sociala medier i stället för att umgås ansikte mot ansikte.
 • Jämförelser: Sociala medier kan också bidra till en negativ kroppsuppfattning, dåligt självförtroende och ångest på grund av den ständiga jämförelsen med andras "highlight reels".

I slutändan är det viktigt att använda sociala medier med eftertanke och balansera användningen med andra former av social interaktion för att främja den övergripande sociala hälsan.

Referenser

Kanadensisk konferens om mänskliga förbindelser

Sociala relationer och hälsa: En viktig fråga för hälsopolitiken - PMC

Verktygslåda för socialt välbefinnande | National Institutes of Health (NIH )

Vad är social hälsa? |Psychology Today

Vad är social hälsa? Definitioner, exempel och tips på hur du kan förbättra ditt sociala välbefinnande

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.