8

Positiv psykologi

Senast uppdaterad: april 6, 2024

Featured Image

Table of Contents

Positiv psykologi handlar om att förstå hur människor kan trivas och finna tillfredsställelse genom att fokusera på styrkor, motståndskraft och det positiva i livet, även under utmaningar. Det handlar om att inse att lycka och välbefinnande kan uppnås genom vardagliga erfarenheter och attityder.

Positiv psykologi handlar om att förstå hur människor kan trivas och finna tillfredsställelse genom att fokusera på styrkor, motståndskraft och det positiva i livet, även när det finns utmaningar. Det handlar om att inse att lycka och välbefinnande kan uppnås genom vardagliga erfarenheter och attityder.

Sammanfattning: Vad är positiva känslor?

Innan vi diskuterar vad positiv psykologi är, är det viktigt att förstå vad positiva känslor är. Dessa känslor är de goda känslor vi upplever, som lycka, tacksamhet och kärlek. De utgör hörnstenen i vårt välbefinnande och spelar en viktig roll för hur vi formar våra liv.
Som vi strax ska se syftar positiv psykologi till att förstå hur dessa känslor hjälper oss att trivas samtidigt som man utforskar deras inverkan på våra mentala och känslomässiga tillstånd.

Vad är positiv psykologi?

Positiv psykologi växte fram i slutet av 1990-talet och erbjuder ett nytt perspektiv på psykisk hälsa och välbefinnande. Till skillnad från traditionella metoder som är fixerade vid symtom, prioriterar positiv psykologi att vårda det allmänna välbefinnandet och utnyttja våra styrkor.

Detta synsätt uppskattas av både terapeuter och klienter, eftersom det betonar tillväxt och hyllar våra inneboende talanger. Det uppmuntrar oss att gå längre än att bara ta itu med psykiska utmaningar eller patologisera normala känslor och upplevelser, och uppmanar oss att anamma en bredare vision av egenvård.

Dessutom främjar denna strategi en mer inkluderande och stödjande miljö genom att minska stigmatiseringen kring att få stöd för sin psykiska hälsa. Det inbjuder till acceptans och förståelse och främjar självmedkänsla istället för att enbart fokusera på symtom eller problem.

Ursprunget till positiv psykologi

Abraham Maslows inflytelserika teorier om mänsklig motivation och behovshierarkin fungerade som en katalysator för Martin Seligman, en av 1900-talets psykologer och en nyckelperson inom den positiva psykologirörelsen.

Genom sin forskning upptäckte Seligman en djup sanning: lycka uppstår när vi känner igen våra egna styrkor och positiva egenskaper.

Seligmans insikter belyser lyckans mångfacetterade natur, som kan upplevas i tre dimensioner: det behagliga livet, det goda livet och det meningsfulla livet.

Han föreslog att livstillfredsställelse uppstår ur en kombination av dessa domäner, vilket belyser rikedomen och djupet i mänskligt välbefinnande.

Forskning inom positiv psykologi

Som nämnts fokuserade Martin Seligmans forskning och vetenskapliga studier inom positiv psykologi på att ta reda på mänskligt beteende och hur man definierar välbefinnande. Han fokuserade på vad som gör livet njutbart och tillfredsställande för människor. Han drog slutsatsen att mänskligt välbefinnande kommer från vad han kallar ett trevligt, bra och meningsfullt liv.

Teorier bakom positiv psykologi

teorier bakom positiv psykologi

Tre vägar till lycka

En av de mest populära teorierna bakom positiv psykologi är de tre vägarna till lycka som myntades av Martin Seligman. Denna teori beskriver på ett vackert sätt de viktigaste komponenterna och resan mot en verkligt tillfredsställande mänsklig existens.

Den första vägen, Det behagliga livet, inbjuder oss att upptäcka lycka och glädje i livets enkla nöjen: värmen från vänskapsband, doften av morgonkaffe eller omfamningen av en solig dag.

Att gå från The Pleasant Life till The Good Life är ett personligt val som kräver att vi känner igen våra egna positiva känslor, styrkor och karaktärsdrag. Även om denna resa kan vara utmanande, är det en djupt personlig utforskning som bara vi kan genomföra. Det handlar om att inse det goda i livet på våra egna villkor, erkänna våra styrkor och omfamna våra unika egenskaper.

Slutligen representerar The Meaningful Life kulmen på Seligmans teori. Det handlar om att utnyttja våra karaktärsdrag och styrkor för att tjäna ett högre syfte, att använda dem för att göra en meningsfull insats i världen. Att hitta ett syfte och kanalisera våra styrkor mot ett högre mål är den ultimata vägen till tillfredsställelse och varaktig lycka på vår personliga resa.

PERMA: Vetenskapen om lycka och välbefinnande

Seligman utvecklade PERMA-akronymen, eller PERMA-teorin, för att förklara grunderna för mänskligt välmående. Målet är inte bara att överleva detta liv utan snarare att blomstra:

  • "P" inbjuder oss att ta till oss positiva känslor, tacksamhet och förlåtelse för att lysa upp våra dagar med enkla glädjeämnen och innerliga kontakter

  • "E" uppmanar oss att engagera oss fullt ut, anta utmaningar och utnyttja våra styrkor för att fylla varje ögonblick med syfte och närvaro

  • "R" påminner oss om kraften i relationer, där delade erfarenheter och genuina kontakter blir grogrunden för tillväxt, motståndskraft och ett meningsfullt liv

  • "M" uppmuntrar oss att hitta mening i våra passioner, övertygelser och de ögonblick som formar våra liv

  • "A" återspeglar den tillfredsställelse vi känner inför våra prestationer på jobbet, i relationer och i våra personliga strävanden

När vi utforskar PERMA hittar vi vägen till ett liv fyllt av lycka, mening och välbefinnande.

Karaktärsstyrka och dygder

"Mitt i vintern upptäckte jag äntligen att det inom mig fanns en oövervinnelig sommar." - Albert Camus, i Myten om Sisyfos

I likhet med "engagemang" i PERMA är identifiering av karaktärsstyrkor och dygder ett sätt att öka välbefinnandet, självkänslan, självförtroendet och lyckan och i slutändan leva ett längre liv fullt av lycka.

Ett bra sätt att införliva detta i vardagen är att skriva ner sina karaktärsstyrkor, oavsett om det handlar om motståndskraft, optimism, att vara snäll mot andra etc. Att känna igen och tillämpa dessa i det dagliga livet har minskat negativa känslor.

Genom att känna igen sina styrkor kan man automatiskt fokusera på det positiva och i slutändan glömma alla negativa, påträngande tankar man kan ha om sig själv. Detta liknar tacksamhet; genom att titta på det positiva är det mer sannolikt att vi fortsätter att göra detta och glömmer många negativa tankar.

Flödestillstånd

Precis som engagemang är flow-tillstånd det tillstånd där man är helt fokuserad och uppslukad av den aktivitet man håller på med. Genom att fokusera strikt på den aktuella uppgiften verkar tiden stanna. Vi glömmer bort tiden som något objektivt och är helt och hållet i nuet. Detta liknar meditation, som ökar lycka och välbefinnande.

Genom att vara helt närvarande försvinner självmedvetenheten; fokus ligger bara på den aktuella uppgiften. Denna vana kan praktiseras under vilken aktivitet som helst under dagen. Även om du bara koncentrerar dig på att tömma diskmaskinen kan det hjälpa dig att vara mer närvarande och glömma negativa känslor.

Framsteg inom positiv psykologi: Utvidgning till psykiatri

Framsteg inom positiv psykologi: Utvidgning till psykiatri

I takt med att den positiva psykologin fortsätter att utvecklas gör den betydande framsteg inom den positiva psykiatrin, vilket är en anmärkningsvärd avvikelse från dess traditionella fokus. Psykiatrin har traditionellt fokuserat på att identifiera och behandla psykisk ohälsa genom metoder som medicinering och terapi, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT). Det har dock skett en märkbar förskjutning inom området mot att integrera aspekter av positiv psykologi i klinisk praxis.

Positiv psykiatri stöds av övertygande forskning och omfattar fyra nyckelkomponenter: att främja positiva resultat för psykisk hälsa, främja psykosociala egenskaper som motståndskraft och optimism, förstå de neurobiologiska dimensionerna av positiv psykisk hälsa och genomföra positiva interventioner inom psykiatrisk vård.

Till skillnad från positiv psykologi, som betonar allmänt välbefinnande och personlig utveckling, skräddarsyr positiv psykiatri sina principer och insatser för de unika utmaningar som personer med psykisk ohälsa står inför.

Målet med positiv psykiatri är att förbättra den psykiska hälsan genom personligt välbefinnande, stressreducering, framgångsrik anpassning, tillväxt efter trauma, återhämtning och förebyggande av framtida episoder.

För att uppnå dessa resultat använder psykiatriker olika positiva psykologiska interventioner, som att sätta upp meningsfulla mål, främja optimism och hjälpa individer att känna igen och utnyttja sina styrkor i det dagliga livet.

Hur man praktiserar positiv psykologi hemma

Positiv psykologi erbjuder en skattkista av metoder som du sömlöst kan integrera i ditt dagliga liv, särskilt under utmanande tider. Poängen med positiv psykologi är inte att undertrycka negativa känslor eller ogiltigförklara oss själva.
Istället uppmuntrar den oss att erkänna och bearbeta svåra känslor samtidigt som vi strävar efter motståndskraft och positivitet. Att undertrycka svåra känslor skulle bara hindra oss från att växa, särskilt eftersom de är viktiga signaler om vår miljö och våra liv.
Här är några tekniker för positiv psykologi som du kan prova hemma.

Odla tacksamhet

Att odla tacksamhet kan verka utmanande i början, men med tiden kommer din hjärna att naturligt luta sig mot detta sätt att tänka. Börja med att uppmärksamma både stora och små saker som du är tacksam för varje dag. Överväg att föra en tacksamhetsdagbok för att hålla reda på dina tankar och reflektioner samtidigt som du hjälper dig att stanna kvar i nuet.

Ta bort greppet om negativa fördomar

Positivitet förändrar hur ditt sinne fungerar. Positivitet förändrar inte bara innehållet i ditt sinne och byter ut dåliga tankar mot bra; det förändrar också omfattningen eller gränserna för ditt sinne. Det vidgar det spektrum av möjligheter som du ser"- Barbara L. Fredrickson, Positivity: Förstklassig forskning avslöjar förhållandet 3 till 1 som kommer att förändra ditt liv

Negativitetsbias är tendensen att ägna mer uppmärksamhet åt negativa upplevelser eller information än positiva. Ibland kan våra sinnen ha en standardinställning som gör att vi lägger märke till de dåliga sakerna mer än de bra. Men så här ligger det till: vi kan jobba på det!

Försök med kognitiv omformulering. Det handlar om att medvetet välja att se de goda saker som kom ur tidigare misslyckanden och tuffa situationer. Istället för att fastna i det negativa flyttar vi fokus till de ljusa punkterna. Denna övning handlar inte bara om att vara positiv - det handlar om att bygga upp vår motståndskraft och hitta styrka mitt i utmaningarna.

Positivt skrivande

Ta lite tid varje dag för att ägna dig åt positiva skrivövningar. Reflektera över stunder av glädje, prestationer eller vänliga handlingar som du har upplevt eller bevittnat. Att skriva om dessa positiva upplevelser kan lyfta ditt humör och förbättra din allmänna känsla av välbefinnande.

Vänlighet

Visa vänlighet mot dig själv och andra varje dag. Oavsett om det handlar om att ge en vän en hjälpande hand eller att ta hand om sig själv, så skapar vänlighet positivitet och samhörighet. Delta i slumpmässiga vänliga handlingar, som att lämna en uppmuntrande lapp till en arbetskamrat eller betala för kaffet till någon i kön bakom dig.

Skapa mening

Sätt upp mål som stämmer väl överens med dina värderingar och drömmar. Bryt ner dem i praktiska steg med hjälp av SMART-måltekniken - gör dem specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna.

Denna metod håller dig på rätt spår och driver dig mot dina önskade resultat. Känn igen dina styrkor och sök möjligheter att använda dem i olika aspekter av ditt liv. Oavsett om det handlar om hobbyer, att ge tillbaka till samhället eller att satsa på karriären så kan du använda dina styrkor för att känna mening och tillfredsställelse.

Kom ihåg att strävan efter välbefinnande inte bara är ett mål utan en kontinuerlig process. Omfamna tacksamhet, vänlighet och målsättning som följeslagare längs din väg. Genom att fira de små segrarna och ta till dig lärdomarna från motgångarna kommer du att finna frön av motståndskraft och glädje som blommar inom dig.

Fördelar med positiv psykologi

Få kontakt med ditt autentiska jag

Positiv psykologi vägleder oss försiktigt mot autenticitet och uppmuntrar oss att omfamna våra sanna jag utan att döma eller låtsas. Det handlar om att gräva under ytan och upptäcka de unika egenskaper och värderingar som gör oss till dem vi är. Genom att anpassa oss till våra autentiska jag odlar vi en känsla av inre frid och tillfredsställelse som strålar utåt.

Emotionell motståndskraft

Inför livets oundvikliga utmaningar ger positiv psykologi oss verktygen för att odla emotionell motståndskraft. Det handlar inte om att undvika svårigheter, utan om att utveckla den inre styrkan att navigera i motgångar med mod och nåd. Genom övningar som mindfulness, självmedkänsla och känsloreglering lär vi oss att anpassa oss och återhämta oss från motgångar, och på så sätt bli starkare och mer motståndskraftiga.

Positiva relationer

Positiv psykologi understryker vikten av meningsfulla kontakter - både med oss själva och med andra. Genom att odla självkännedom fördjupar vi vår förståelse för våra egna behov och känslor samtidigt som vi utvecklar empati och medkänsla för dem omkring oss. Dessa kontakter ger näring åt själen och erbjuder stöd, bekräftelse och en känsla av tillhörighet som berikar våra liv på ett oändligt sätt.

Lev helhjärtat

I grunden uppmuntrar positiv psykologi oss att omfamna rikedomen i världen omkring oss. Det handlar om att finna skönhet i det vanliga, känna tacksamhet för enkla nöjen och odla en känsla av förundran och nyfikenhet på världen. Genom att skifta perspektiv och anamma en inställning som präglas av överflöd öppnar vi upp för nya erfarenheter, perspektiv och möjligheter att växa.

Vanliga frågor och svar

Hur hanterar positiv psykologi utmaningar i relationer?

När det gäller relationer har positiv psykologi en praktisk inriktning och fokuserar på styrkor, motståndskraft och effektiv kommunikation. Den uppmuntrar till reflektion över tidigare erfarenheter, inklusive misslyckanden, som möjligheter till tillväxt.
Genom att främja empati, förståelse och gemensam problemlösning hjälper positiv psykologi oss att hantera utmaningar och samtidigt främja en sund dynamik i relationen.

Handlar positiv psykologi om att alltid känna sig glad och positiv?

Inte alls. Positiv psykologi erkänner att det är naturligt att känna hela spektrumet av känslor, även de svåra. Det handlar om att vara verklig och ärlig om vad vi känner, samtidigt som vi bygger upp vår motståndskraft och förmåga att hantera det.
Positiv psykologi visar oss att vi genom att omfamna och arbeta oss igenom dessa svåra känslor faktiskt kan fördjupa vårt känslomässiga välbefinnande och skapa ännu mer genuina kontakter med andra.

Hur kan positiv psykologi främja intimitet och kontakt i långvariga relationer?

Positiv psykologi betonar vikten av att vårda intimitet och samhörighet i långvariga relationer. Tekniker som att uttrycka tacksamhet, ägna sig åt gemensamma aktiviteter och prioritera kvalitetstid tillsammans kan fördjupa känslomässiga band och upprätthålla passion och närhet över tid.

Referenser

Abraham Maslow och lyckohierarkin

Martin Seligman & Positiv psykologi: Teori och praktik

PERMA™ Teori om välbefinnande och PERMA™ Workshops

Martin Seligman och den positiva psykologins framväxt

Verktyg och tekniker för positiv psykologisk coaching: En systematisk genomgång och klassificering | Front. Psykiatri

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.