6

Högfungerande ångest

Senast uppdaterad: augusti 13, 2023

Featured Image

Table of Contents

De fysiska och psykiska konsekvenserna av stress och ångest kan påverka en persons vardag. Högfungerande ångest kan ta sig olika uttryck och yttra sig unikt från en person till en annan.

Ångest kan dölja sig genom vissa attityder, vanor eller beteenden, vilket gör det svårt att känna igen högfungerande ångest. En persons yttre eller uppförande kan verka vanligt, men de kan uppleva symtom som gör vardagliga uppgifter som att slutföra arbetsuppgifter otroligt utmanande.

 

Vad är högfungerande ångest

vad är högfungerande ångestHögfungerande ångest är när en person upplever ångest men ändå kan hantera de dagliga kraven i hemmet och på arbetet. Det kan påverka en persons livskvalitet och bör behandlas för att hjälpa dem att hantera livets utmaningar och stressfaktorer.

Högfungerande ångest identifieras inte som en psykisk störning i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). När det gäller högfungerande ångest kan du kanske klara av att utföra dina arbetsuppgifter men ändå uppleva höga nivåer av ångest som yttrar sig i fysiska symptom. Trots detta håller du dina problem dolda och lider i tysthet.

 

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är ett ångestsyndrom som kännetecknas av ihållande oroskänslor som påverkar den dagliga livsföringen. GAD gör det svårt för människor att slappna av och koncentrera sig på uppgifter. Om du har GAD kan du uppleva svettningar, rastlöshet, sväljsvårigheter och ett ökat behov av att kissa.

 

Skillnaden mellan normal och högfungerande ångest

Ångest är en naturlig känsla som, även om den är obehaglig, inte bör orsaka alltför mycket lidande och påverka den dagliga funktionen. Med normala ångestnivåer kan människor fortfarande vara motiverade att engagera sig i uppgifter, fokusera och vara alerta. Högfungerande ångest får dig att se engagerad och kontrollerad ut, men du uppvisar vissa fysiska tecken på stress och kan känna att ditt sinne är i fullständigt kaos.

 

Orsaker till högfungerande ångest

Högfungerande ångest kan bero på olika faktorer i en individs liv, inklusive genetiska och miljömässiga faktorer och personlighetsdrag som har utvecklats över tid. Du kanske inte kan sätta fingret på vad som orsakar din ångest, men en terapeut kan hjälpa dig att förstå vad som utlöser dina ångestfyllda tankar.

 

Stressande livshändelser

Stressande eller negativa händelser kan inträffa när som helst i livet. Du kan påverkas av att bevittna eller uppleva traumatiska händelser som en nära anhörigs död, krig och våld, diagnos av en allvarlig sjukdom, att bo i ett farligt område eller en naturkatastrof. Mycket stressiga jobb eller arbetsmiljöer, t.ex. på sjukhus eller inom kriminalvården, kan också utlösa högfungerande ångest. Andra exempel på stressande livshändelser är ekonomiska eller juridiska problem, en skada eller att bli uppsagd eller avskedad.

 

Förhållanden

Du kanske känner stress redan i unga år när du lever i ett kritiskt och krävande hushåll. Du kan ha en genetisk historia av ångeststörningar i din familj. Uppbrott från en partner, vän eller skilsmässa bidrar också till högfungerande ångest.

 

Missbruk

Du kan ha upplevt eller sett övergrepp under barndomen eller i vuxenlivet från en familjemedlem eller partner, arbetskamrat, klasskamrat eller personer på nätet. Det kan påverka dig känslomässigt, socialt och sexuellt. Missbruk av substanser, särskilt stimulantia som koffein, ADHD-läkemedel eller kokain, kan öka ångestnivåerna.

 

Psykisk hälsa eller andra hälsoproblem

Psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom är också en risk för högfungerande ångest. Underliggande hälsoproblem, t.ex. sköldkörtel- eller hjärtproblem, kan förvärra tecken på högfungerande ångest.

 

Symtom på högfungerande ångest

Symtom på högfungerande ångest

Ångest kan ge allt från milda till svåra symtom och variera i längd och oklarhet. Symtomen ser olika ut för varje person. Vissa personer kan dölja sina symtom väl och verka lugna. Andra kanske drar sig för att ta tag i saker och verkar besegrade. Du kan känna dig rädd eller orolig och tänka för mycket. Tvångstankar gör att du inte kan känna dig avslappnad. Ångestsymtom kan ha långvariga effekter på din hälsa och dina relationer.

 

Fysiska tecken

Ångestens fysiska symptom kan till en början vara obemärkta av dig själv eller andra. Fysiska tecken kan förväxlas med något medicinskt fel, vilket skapar mer stress. Stresshormonet kortisol frisätts när du upplever ångest. När kortisolnivåerna aktiveras påverkar det kroppen på otaliga sätt. Om symptomen lämnas obehandlade kan de leda till allvarliga psykiska och fysiska hälsoproblem som depression, hjärtinfarkt och drogmissbruk. Det är svårare att gömma sig bakom fysiska tecken.

 

Utmattning

Du kan känna trötthet eller utmattning efter att ha upplevt en hög stressnivå. Du kan även känna av periodisk sömnlöshet, vilket kan leda till huvudvärk och skakningar.

 

Nervösa vanor

Att ägna sig åt nervösa vanor kan fungera som ett sätt att lindra ångest. Det kan handla om att bita på naglarna, knäcka knogarna, tugga på läppen, skaka på benen eller göra repetitiva rörelser för att samla nervös energi.

 

Muskelspänning

Muskelspänningar kan också vara ett symptom på ångest. Tecken på muskelspänningar är att man knyter näven, käken och andra muskler. Musklerna kan förbli i halvkontraherade positioner under en längre period, vilket kan leda till att små klumpar eller knutor bildas.

 

Icke-fysiska tecken

Högfungerande ångest kan få en person att verka lugn på utsidan, men internt kan det vara precis tvärtom. Vanligtvis kommer personer med högfungerande ångest att tänka över många situationer. Ett vanligt icke-fysiskt tecken på högfungerande ångest är att aldrig vilja göra andra besvikna och att vara en "people pleaser". Du kan börja få svårt att säga nej, till och med på egen bekostnad.

Ofta leder osäkerhet eller höga krav till perioder av förhalning som följs av perioder av arbete i sista minuten. Att skjuta upp saker är en högfungerande undvikandeteknik eftersom den gör att din ångest kan vara produktiv på ett ineffektivt sätt. Du ägnar all din tid åt att göra andra saker istället för den uppgift du behöver slutföra för att undvika att ta itu med den. Denna vana ökar sedan ångestnivån.

 

Rädsla för misslyckande

Du är hård mot dig själv och ställer ständigt höga krav för att sträva efter perfektion. Du kan ha svårt att delegera uppgifter till andra. Du kan också behöva hjälp med att slutföra uppgifter självständigt eftersom du är rädd för att inte nå upp till perfektionsstandarden.

 

Problem med sömnen

Personer med högfungerande ångest tenderar att ha svårt att vakna eller somna. Dina tankar kan hålla dig vaken på nätterna och göra att du inte får tillräckligt med sömn, vilket leder till att du blir överdrivet trött under dagen.

 

Överdriven oro

Överdriven ångest varar i flera dagar och pågår i minst sex månader. Dina tankar kan bli mörka eller sorgsna, vilket gör att du känner dig deprimerad eller otillräcklig. Din hjärna slutar aldrig att tänka på vad som kan gå fel.

 

Behandlingsalternativ

Recept Läkemedel

Du kan tala med psykiatriker, sjuksköterskor, primärvårdsläkare eller annan medicinsk personal för att diskutera alternativ för medicinering för att behandla ångestsyndrom och dosering för att kontrollera dina symtom. Innan någon medicin skrivs ut bör en läkare ta dig igenom en omfattande diagnosprocess för ångestsyndrom.

Dessa läkemedel kan öka lugnet genom att reglera kemikalier i hjärnan:

  • Antidepressiva medel som serotoninåterupptagshämmare (SSRI), tricykliska antidepressiva medel och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)

  • Betablockerare, buspiron, ett läkemedel mot ångest, och bensodiazepiner för kortvarig lindring av ångest

 

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT ) är en form av samtalsterapi som kan hjälpa till att minska ångestfyllda tankar genom att konfrontera situationer som utlöser högfungerande ångest. En terapeut eller rådgivare kan också hjälpa dig att förstå dina symtom och lära ut tekniker, t.ex. meditation och muskelavslappning, som hjälper till att hantera ångestsymtom. Kognitiv beteendeterapi är den vanligaste terapin för att behandla högfungerande ångest och bättre förstå beteenden.

 

Vanliga frågor och svar

Finns det andra former av ångest?

Panikångest består av panikattacker och plötsliga skräckattacker utan förvarning. Det orsakar andnöd, bröstsmärtor, yrsel och hjärtklappning som känns som en förestående hjärtattack.

Social ångest uppträder vanligtvis i sociala sammanhang och uppstår när man deltar i diskussioner eller samtal. Du börjar oroa dig överdrivet mycket och tänker igenom vad du ska säga och funderar på om det kommer att förödmjuka dig.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är när en person upplever olika symptom, såsom mardrömmar, flashbacks, nedstämdhet, ångest och undvikande efter att ha utsatts för en traumatisk händelse som övergrepp, våld och sjukdom. En person kan söka behandling som kognitiv beteendeterapi eller läkemedelsbehandlingar.

Tvångssyndrom (OCD) innebär att en person upplever tvångsmässiga och påträngande tankar. De utför också omfattande ritualer som syftar till att minska ångestsyndromet. Det klassificerades tidigare som ett ångestsyndrom.

 

Vilka är några andra tips för att hantera högfungerande ångest?

Motionera regelbundet för att hålla dig frisk och känna dig pigg under dagen. Genom att stretcha och röra på kroppen kan du också koppla bort det som orsakar stress och förbättra din mentala hälsa.

Korrekt sömnhygien och ett konsekvent sömnschema är bra för att hantera symtomen på högfungerande ångestsyndrom. Det finns flera sätt att bekämpa sömnlöshet och sömnbrist, t.ex:

  • Duscha eller läs en bok för att lugna ner kropp och sinne
  • Sätt en lämplig läggtid för att säkerställa att du får åtta timmars sömn eller mer

Schemalagd avslappning och meditation kan också minska stressnivåerna. Tänk på för- och nackdelar när du diskuterar val med en vän, mentor, mentalvårdspersonal eller rådgivare.

När du stressar över en uppgift eller ett uppdrag, väg fördelarna, t.ex. att stryka det från din att göra-lista, och nackdelarna med att lämna och skynda dig för att slutföra det senare. Att sätta upp realistiska mål hjälper dig att känna dig mer avslappnad och hjälper dig att slutföra uppgifter bättre. Tänk på arbetsbelastning och tid/deadlines.

 

Anahana resurser för mental hälsa

Wikis

Positivitet

Motståndskraft

Tacksamhet

Gaslighting

Bedragarsyndromet

Mental hälsa

Social isolering

Skuggarbete

Synkronicitet

Gränser

Känslor

Utbrändhet

Medkänsla

Positiv psykologi

Tillvägagångssätt Undvikande Konflikt

Ångest

Högfungerande ångest

Välbefinnande

Motivation

Vila och smälta

 

Blogg

Hjärndimma

Vad är narcissism?

Säsongsbunden depression

Digital avgiftning

Kognitiv beteendeterapi

Vad är skuggarbete?

Stigmatisering av psykisk hälsa

Hur man slutar oroa sig

Hur man slutar prokrastinera

Hur man slutar övertänka

 

Referenser

https://www.forbes.com/health/mind/what-is-high-functioning-anxiety/

https://www.verywellmind.com/what-is-high-functioning-anxiety-4140198

https://healthmatters.nyp.org/what-is-high-functioning-anxiety/

https://www.bannerhealth.com/healthcareblog/teach-me/signs-you-have-high-functioning-anxiety-and-what-to-do-about-it

https://www.medicalnewstoday.com/articles/high-functioning-anxiety

https://www.choosingtherapy.com/high-functioning-anxiety/

https://www.rosehillcenter.org/mental-health-blog/signs-you-have-high-functioning-anxiety/

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.

Emotionell mognad

9 min read

Emotionell mognad

Emotionell mognad är avgörande för personlig utveckling, motståndskraft och empati. Det handlar om att förstå och reglera känslor, främja...

Vila och smälta

10 min read

Vila och smälta

Vila och smälta är som att trycka på en återställningsknapp och ge oss själva tillåtelse att bara andas och vara i fred. Så nästa gång du känner dig...

Konflikt med undvikande av närmande

10 min read

Konflikt med undvikande av närmande

Approach-avoidance conflict är ett psykologiskt dilemma där en individ attraheras av ett mål eller stimulus och upplever negativa känslor eller...

Motivation

13 min read

Motivation

Lär dig mer om motivation: hur människor blir och förblir motiverade, vilka typer av inspiration som finns och hur man kan utveckla och förbättra...

Välbefinnande

11 min read

Välbefinnande

Välbefinnande är ett mångdimensionellt begrepp som omfattar en mängd sammanhängande faktorer. Det är allmänt erkänt som ett optimalt tillstånd av...

Ångest

10 min read

Ångest

Ångest är den allmänna term som används för att beskriva en mängd olika ångeststörningar. Dessa störningar är vanligt förekommande i den allmänna...