8

Dobre samopoczucie

Last Updated: sierpnia 9, 2023

Featured Image

Table of Contents

Dobrostan to wielowymiarowa koncepcja, która obejmuje wiele powiązanych ze sobą czynników. Jest on powszechnie uznawany za optymalny stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, obejmujący znacznie więcej niż tylko brak chorób psychicznych lub fizycznych.

 

Definicja dobrego samopoczucia

Czym jest dobre samopoczucieDobre samopoczucie, złożone i wieloaspektowe pojęcie, jest powszechnie rozumiane jako optymalne zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, wykraczające poza zwykły brak choroby. Obejmuje ono holistyczne podejście do prowadzenia satysfakcjonującego życia.

W psychologii pozytywnej subiektywne dobre samopoczucie (SWB) jest szeroko badanym konstruktem, który koncentruje się na postrzeganym przez jednostkę szczęściu i zadowoleniu z życia. Uważa pozytywny afekt, negatywny afekt i ogólną satysfakcję z życia za kluczowe elementy dobrostanu. Perspektywa ta podkreśla znaczenie pozytywnych emocji, osobistego spełnienia i poczucia celu w życiu.

Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje dobrostan jako "stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności". Definicja ta podkreśla holistyczny charakter dobrostanu, obejmujący zdrowie fizyczne oraz wymiar psychiczny i społeczny.

Aby kultywować dobre samopoczucie, niezbędne jest rozwijanie i pielęgnowanie określonych umiejętności dobrego samopoczucia. Umiejętności te obejmują samoświadomość, regulację emocjonalną, odporność, uważność i wspieranie pozytywnych więzi społecznych. Osoby mogą poprawić swój ogólny dobrostan, angażując się w działania promujące zdrowie fizyczne, praktykując samoopiekę, pielęgnując wspierające relacje i przyjmując pozytywne wzorce myślenia.

Wellbeing obejmuje wielowymiarowe i holistyczne podejście do prowadzenia satysfakcjonującego życia. Obejmuje ono pielęgnowanie czynników zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, przy jednoczesnym podkreślaniu pozytywnych emocji, satysfakcji z życia i poczucia celu.

 

Rodzaje dobrego samopoczucia

rodzaje dobrego samopoczucia

Emocjonalny

Przegląd

Dobre samopoczucie emocjonalne pozwala nam kultywować pozytywny obraz siebie, z wdziękiem radzić sobie z emocjami i wspierać pielęgnowanie relacji. Poprzez praktykowanie współczucia dla samego siebie, poszukiwanie radości i spełnienia oraz pielęgnowanie znaczących relacji, możliwe jest odblokowanie bogactwa emocjonalnego krajobrazu i wzmocnienie odporności.

Termin ten odnosi się do ogólnego zdrowia emocjonalnego oraz zdolności do skutecznego nawigowania i zarządzania emocjami w życiu codziennym. Obejmuje szereg doświadczeń i czynników, które mają pozytywny i negatywny wpływ. Kilka kluczowych elementów przyczynia się do dobrego samopoczucia emocjonalnego, w tym poczucie własnej wartości, więzi społeczne i mechanizmy radzenia sobie.

Poczucie własnej wartości odgrywa kluczową rolę w dobrostanie emocjonalnym. Obejmuje ona ogólną ocenę własnej wartości i jest ściśle związana z poczuciem pewności siebie, kompetencji i samoakceptacji. Osoby ze zdrowym poziomem samooceny mają tendencję do doświadczania wyższego poziomu dobrostanu emocjonalnego, ponieważ są bardziej odporne w obliczu wyzwań i mają pozytywne spojrzenie na siebie i swoje umiejętności.

 

W praktyce

Połączenia społeczne i sieci wsparcia są istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do dobrego samopoczucia emocjonalnego. Utrzymywanie zdrowych relacji oraz poczucie przynależności i więzi z innymi może sprzyjać poczuciu szczęścia, bezpieczeństwa i spełnienia. Silne więzi społeczne zapewniają możliwości ekspresji emocjonalnej, zrozumienia i wsparcia w trudnych czasach.

Mechanizmy radzenia sobie również odgrywają znaczącą rolę w dobrym samopoczuciu emocjonalnym. Rozwijanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie, takich jak rozwiązywanie problemów, szukanie profesjonalnej pomocy w razie potrzeby, angażowanie się w aktywność fizyczną i praktykowanie technik relaksacyjnych, może poprawić samopoczucie emocjonalne. Strategie te pomagają jednostkom skutecznie radzić sobie ze stresem, zmniejszać częstotliwość poczucia przytłoczenia i promować poczucie kontroli nad własnymi emocjami.

 

Fizyczny

Dobre samopoczucie fizyczne odnosi się do stanu optymalnego zdrowia fizycznego i witalności. Obejmuje różne czynniki zdrowia fizycznego, w tym sprawność fizyczną, odżywianie i ogólny stan zdrowia. Do dobrego samopoczucia fizycznego przyczynia się kilka czynników, takich jak regularna aktywność fizyczna, utrzymywanie zbilansowanej diety, dbanie o higienę snu i skuteczne radzenie sobie ze stresem.

 

W praktyce

Regularna aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie dla promowania dobrego samopoczucia fizycznego. Ćwiczenia poprawiają zdrowie układu sercowo-naczyniowego, siłę i elastyczność oraz uwalniają endorfiny, które poprawiają nastrój i ogólne samopoczucie. Aktywności takie jak szybki marsz, bieganie, jazda na rowerze, pływanie i trening siłowy mogą pomóc poprawić sprawność fizyczną i przyczynić się do ogólnego poczucia witalności.

Utrzymanie zbilansowanej diety odgrywa istotną rolę dla dobrego samopoczucia fizycznego. Spożywanie różnych pokarmów bogatych w składniki odżywcze, w tym owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, chudego białka i zdrowych tłuszczów, dostarcza organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i energii. Zbilansowana dieta wspiera optymalne funkcje organizmu, wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych.

Odpowiednia ilość snu jest niezbędna dla dobrego samopoczucia fizycznego. Wysokiej jakości sen umożliwia organizmowi regenerację i odmłodzenie, wspierając optymalne funkcjonowanie fizyczne. Ustanowienie regularnej rutyny snu, stworzenie komfortowego środowiska snu i ćwiczenie technik relaksacyjnych może pomóc poprawić jakość snu i promować dobre samopoczucie fizyczne.

Skuteczne zarządzanie stresem jest kolejnym istotnym aspektem dobrego samopoczucia fizycznego. Przewlekły stres może szkodzić zdrowiu fizycznemu, prowadząc do różnych chorób fizycznych i pogarszając ogólne samopoczucie.

Działania redukujące stres, takie jak uważność, ćwiczenia głębokiego oddychania, joga, zajęcia rekreacyjne lub inne hobby mogą pomóc złagodzić stres i promować dobre samopoczucie fizyczne.

Włączenie określonych aktywności do codziennego życia może dodatkowo poprawić samopoczucie fizyczne. Mogą one obejmować regularne ćwiczenia, takie jak ćwiczenia aerobowe, trening siłowy lub sesje jogi. Działania takie jak robienie regularnych przerw od siedzenia, ćwiczenie dobrej postawy, utrzymywanie nawodnienia i unikanie nadmiernego spożywania alkoholu i palenia tytoniu przyczyniają się do dobrego samopoczucia fizycznego.

 

Społeczny

Przegląd

Dobrostan społeczny odnosi się do jakości i satysfakcji z relacji i interakcji społecznych danej osoby. Obejmuje poczucie przynależności, więzi i wsparcia w ramach różnych sieci społecznych, takich jak rodzina, przyjaciele i społeczności. Na dobrostan społeczny wpływa wiele czynników, w tym pozytywne więzi społeczne, poczucie przynależności, skuteczna komunikacja i zaangażowanie w działania społeczne.

 

W praktyce

Pozytywne więzi społeczne są niezbędne dla dobrego samopoczucia społecznego. Budowanie i utrzymywanie zdrowych relacji z innymi zapewnia poczucie towarzystwa, wsparcie emocjonalne i sieć osób, z którymi można dzielić się doświadczeniami i wyzwaniami. Kontakty te można wspierać poprzez wspólne zainteresowania, wspólne wartości i autentyczne interakcje.

Poczucie przynależności znacząco przyczynia się do dobrostanu społecznego. Poczucie bycia akceptowanym, docenianym i włączonym do grup społecznych lub społeczności stanowi podstawę znaczących więzi. Bycie częścią społeczności lub uczestnictwo w grupach, które są zgodne z osobistymi zainteresowaniami lub wartościami, może promować poczucie tożsamości i więzi.

Skuteczne umiejętności komunikacyjne odgrywają istotną rolę w dobrostanie społecznym. Jasna i pełna szacunku komunikacja pomaga budować zaufanie, zrozumienie i znaczące więzi z innymi. Aktywne słuchanie, empatia i autentyczna ekspresja przyczyniają się do pozytywnych interakcji i pogłębionych relacji.

Zaangażowanie w działania społeczne poprawia dobrostan społeczny. Uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, wolontariat, dołączanie do klubów lub organizacji oraz udział w inicjatywach społecznych zapewniają możliwości nawiązywania kontaktów społecznych, rozwoju osobistego i poczucia celu. Działania te promują poczucie przynależności i przyczyniają się do ogólnego dobrostanu społecznego.

Dobrostan społeczny obraca się wokół jakości relacji społecznych i interakcji jednostki. Pozytywne więzi społeczne, poczucie przynależności, skuteczna komunikacja i zaangażowanie w działania społeczne są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do dobrostanu społecznego. Pielęgnując te aspekty, możemy wspierać znaczące połączenia, rozwijać poczucie przynależności i wzbogacać więzi społeczne.

 

Miejsce pracy

Przegląd

Dobre samopoczucie w miejscu pracy obejmuje wzajemne oddziaływanie między pozytywnymi interakcjami społecznymi, równowagą między pracą a życiem prywatnym, wsparciem organizacyjnym i odżywczym środowiskiem pracy. Wspierając koleżeństwo, dążąc do harmonii między życiem osobistym i zawodowym oraz opowiadając się za wspierającą kulturą pracy, odblokowujemy potencjał satysfakcji i spełnienia w karierze.

 

W praktyce

Dobrostan w miejscu pracy odnosi się do optymalnego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego doświadczanego przez jednostki w ich środowisku zawodowym. Obejmuje on różne aspekty, w tym satysfakcję z pracy, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, pozytywne interakcje społeczne i wspierające środowisko pracy. Do dobrego samopoczucia w miejscu pracy przyczynia się kilka czynników, w tym pozytywne relacje społeczne, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, wsparcie organizacyjne i zdrowe środowisko pracy.

Pozytywne relacje społeczne odgrywają kluczową rolę w dobrym samopoczuciu w miejscu pracy. Kultywowanie pozytywnych relacji z kolegami, przełożonymi i zespołami sprzyja poczuciu koleżeństwa, współpracy i wsparcia, co często pozytywnie wpływa na samopoczucie psychiczne. Pozytywne interakcje społeczne przyczyniają się do poczucia przynależności, zwiększają satysfakcję z pracy i promują ogólny dobrostan w miejscu pracy.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest istotnym czynnikiem wpływającym na dobre samopoczucie w miejscu pracy. Osiągnięcie zdrowej równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym pozwala jednostkom na regenerację sił, realizację osobistych zainteresowań oraz utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Organizacje, które priorytetowo traktują równowagę między życiem zawodowym a prywatnym poprzez elastyczne harmonogramy, politykę urlopową i praktyki wspierające, przyczyniają się do dobrego samopoczucia swoich pracowników.

Wsparcie organizacyjne jest niezbędne dla dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Wsparcie organizacyjne obejmuje zapewnianie możliwości wzrostu i rozwoju, uznawanie i nagradzanie wkładu pracowników oraz promowanie pozytywnej kultury pracy. Wspierające polityki, takie jak programy pomocy pracowniczej, inicjatywy wellness i otwarte kanały komunikacji, przyczyniają się do pozytywnego środowiska pracy i ogólnego dobrego samopoczucia.

Tworzenie zdrowego środowiska pracy ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Tworzenie zdrowego środowiska pracy obejmuje promowanie dobrego samopoczucia fizycznego poprzez ergonomiczne stanowiska pracy, możliwości

Dobrostan w miejscu pracy obejmuje różne czynniki przyczyniające się do optymalnego doświadczenia zawodowego. Pozytywne więzi społeczne, równowaga między pracą a życiem prywatnym, wsparcie organizacyjne i zdrowe środowisko pracy są niezbędne do wspierania dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Nadając priorytet tym aspektom, organizacje mogą stworzyć pozytywną i wspierającą kulturę pracy, która promuje dobre samopoczucie swoich pracowników, prowadząc do zwiększenia satysfakcji z pracy, produktywności i ogólnej jakości życia.

 

Społeczny

Przegląd

Dobrobyt społeczny tańczy w rytm dobrobytu gospodarczego, spójności społecznej, dostępu do wolnej prasy i korzystnych warunków życia. Opowiadając się za sprawiedliwymi systemami gospodarczymi, pielęgnując więzi społeczne, doceniając znaczenie bezstronnych informacji oraz dążąc do integracji i zrównoważonych społeczności, przyczyniamy się do dobrobytu całego społeczeństwa.

 

W praktyce

Dobrobyt społeczny odnosi się do ogólnego stanu zdrowia i rozkwitu społeczności lub społeczeństwa. Obejmuje on dobrobyt ekonomiczny, spójność społeczną oraz szczęście i satysfakcję członków. Na dobrobyt społeczny wpływa wiele czynników, w tym dobrobyt gospodarczy, więzi społeczne, dostęp do wolnej prasy i korzystne warunki życia.

Dobrobyt ekonomiczny odgrywa znaczącą rolę w dobrobycie społecznym. Dobrze prosperująca gospodarka, która zapewnia możliwości zatrudnienia, godziwe płace i systemy wsparcia społecznego, przyczynia się do ogólnego dobrobytu jednostek. Stabilność ekonomiczna pozwala ludziom zaspokajać ich podstawowe potrzeby, realizować osobiste cele oraz doświadczać poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu.

Pozytywne więzi społeczne i spójność społeczna mają kluczowe znaczenie dla dobrostanu społeczeństwa. Silne więzi społeczne, zaangażowanie społeczności i sieci wsparcia społecznego sprzyjają poczuciu przynależności, zaufaniu i zbiorowemu dobrostanowi. Interakcje między szczęśliwymi i nieszczęśliwymi ludźmi mogą wpływać na ogólny dobrostan społeczny, ponieważ pozytywne emocje mogą być zaraźliwe i przyczyniać się do dobrostanu innych.

Dostęp do wolnej prasy ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu społeczeństwa. Wolna i niezależna prasa ma kluczowe znaczenie dla informowania opinii publicznej, promowania przejrzystości i pociągania instytucji do odpowiedzialności. Co więcej, rozpowszechnianie wiarygodnych informacji, krytyczne myślenie i świadomi obywatele są niezbędni dla dobrze funkcjonującego i zdrowego społeczeństwa.

Korzystne warunki życia znacząco przyczyniają się do dobrobytu społecznego. Czynniki takie jak dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, edukacji, bezpiecznych mieszkań, czystego środowiska i odpowiednich usług społecznych wpływają na ogólny dobrostan jednostek i społeczności. Badania w dziedzinie psychologii społecznej zapewniają cenny wgląd w czynniki przyczyniające się do dobrobytu społecznego, kierując decydentami i społecznościami w tworzeniu skutecznych interwencji i polityk.

Dobrobyt społeczny obejmuje dobrobyt gospodarczy, spójność społeczną, dostęp do wolnej prasy i korzystne warunki życia. Pielęgnując te czynniki i promując więzi społeczne, stabilność gospodarczą i swobodną wymianę informacji, społeczeństwa mogą wspierać kulturę dobrobytu.

Badania i praktyki oparte na dowodach odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu złożoności dobrobytu społecznego i kierowaniu wysiłkami na rzecz tworzenia dobrze prosperujących społeczności, w których jednostki mogą się rozwijać i doświadczać wysokiej jakości życia.

 

Różnica między dobrym samopoczuciem a dobrym samopoczuciem

wellness vs wellbeing

Ludzie często używają wellness i wellbeing zamiennie, jednak posiadają one różne niuanse. Wellness zazwyczaj kładzie nacisk na proaktywne podejście do utrzymania optymalnego zdrowia fizycznego i psychicznego. Koncentruje się na wyborach stylu życia, środkach zapobiegawczych i praktykach samoopieki w celu promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Wellness obejmuje zdrowe odżywianie, ćwiczenia, zarządzanie stresem i samodoskonalenie.

Z drugiej strony, dobrostan obejmuje szerszą, holistyczną perspektywę. Obejmuje zdrowie fizyczne oraz emocjonalne, społeczne i psychologiczne aspekty życia danej osoby. Dobrostan obejmuje poczucie satysfakcji, spełnienia i rozkwitu w różnych wymiarach życia, w tym w czynnikach osobistych, społecznych i środowiskowych. Podczas gdy wellness kładzie nacisk na proaktywne środki, dobrostan obejmuje kompleksowy stan prosperowania i autentycznego szczęścia we wszystkich aspektach życia, wykraczając poza zwykły brak choroby.

 

Dobre samopoczucie i zadowolenie z życia

Dobrostan ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu satysfakcji z życia jako podstawowy wyznacznik ogólnego zadowolenia i spełnienia. Kiedy jednostki doświadczają wysokiego poziomu dobrostanu, mają tendencję do posiadania większego poczucia celu, znaczenia i szczęścia.

Dobre samopoczucie obejmuje różne wymiary fizyczne, emocjonalne, społeczne i psychologiczne, wspólnie przyczyniając się do ogólnego zadowolenia jednostki z życia.

Dbając o swoje dobre samopoczucie, jednostki mogą kultywować pozytywne emocje, wspierać znaczące relacje, utrzymywać optymalne zdrowie fizyczne oraz rozwijać poczucie osobistego rozwoju i osiągnięć. Zrozumienie i nadanie priorytetu dobremu samopoczuciu pozwala jednostkom radzić sobie z wyzwaniami życiowymi z odpornością, ustanowić poczucie równowagi oraz dążyć do satysfakcjonującej i satysfakcjonującej egzystencji.

 

Gdzie i jak szukać pomocy

  1. Lokalne usługi w zakresie zdrowia psychicznego: Skontaktuj się z lokalną kliniką zdrowia psychicznego lub społecznym ośrodkiem zdrowia, aby dowiedzieć się o dostępnych usługach doradczych, grupach wsparcia i zasobach w okolicy.

  2. Programy pomocy dla pracowników: Programy te zapewniają poufne usługi doradcze, skierowania i zasoby wspierające dobre samopoczucie pracowników.

  3. Internetowe platformy zdrowia psychicznego: Strony internetowe i aplikacje mobilne, takie jak BetterHelp, Talkspace i 7 Cups, oferują wygodny dostęp do licencjonowanych terapeutów za pośrednictwem sesji tekstowych, wideo lub telefonicznych, dzięki czemu wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego jest dostępne w zaciszu własnego domu.

  4. Infolinie kryzysowe: Krajowe i lokalne infolinie kryzysowe zapewniają natychmiastową pomoc osobom doświadczającym kryzysu zdrowia psychicznego lub zaburzeń emocjonalnych.

  5. Książki i strony internetowe dotyczące samopomocy: Zapoznaj się z książkami samopomocy i renomowanymi stronami internetowymi, które oferują oparte na dowodach strategie poprawy zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem i poprawy ogólnego samopoczucia. Przykłady obejmują "Feeling Good" Davida D. Burnsa.

  6. Ośrodki społeczne i organizacje non-profit: Wiele ośrodków społecznych i organizacji non-profit oferuje warsztaty, grupy wsparcia i programy odnowy biologicznej skoncentrowane na dobrym samopoczuciu, takie jak zdrowie fizyczne, uważność i redukcja stresu.

  7. Zasoby internetowe organów ds. zdrowia: Rządowe strony internetowe poświęcone zdrowiu dostarczają cennych informacji na temat zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i zasobów umożliwiających poszukiwanie pomocy.

  8. Sieci wsparcia społecznego: Skontaktuj się z zaufanymi przyjaciółmi, członkami rodziny lub grupami wsparcia w lokalnej społeczności. Dzielenie się doświadczeniami, szukanie porady i otrzymywanie wsparcia emocjonalnego od innych może pozytywnie wpłynąć na ogólne samopoczucie.

 

Zasoby Anahana dotyczące zdrowia psychicznego

Wiki

Pozytywność

Odporność

Wdzięczność

Gaslighting

Syndrom oszusta

Zdrowie psychiczne

Izolacja społeczna

Praca w cieniu

Synchroniczność

Granice

Emocje

Wypalenie

Współczucie

Psychologia pozytywna

Podejście Unikanie Konflikt

Niepokój

Wysoko funkcjonujący lęk

Dobre samopoczucie

Motywacja

Odpoczynek i trawienie

 

Blog

Mgła mózgowa

Czym jest narcyzm

Sezonowe zaburzenie afektywne

Cyfrowy detoks

Terapia poznawczo-behawioralna

Czym jest praca w cieniu

Piętno zdrowia psychicznego

Jak przestać się martwić

Jak przestać zwlekać

Jak przestać nadmiernie myśleć

 

Referencje

Czym jest dobre samopoczucie? Definicja, rodzaje i umiejętności związane z dobrym samopoczuciem | Psychology Today Canada

Dobrostan to coś więcej niż szczęście i zadowolenie z życia: wielowymiarowa analiza 21 krajów | Wyniki dotyczące zdrowia i jakości życia

Dobre samopoczucie - kanał Better Health

Dobre samopoczucie - Wikipedia

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed dokonaniem jakichkolwiek zmian związanych ze zdrowiem lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia. Anahana nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub konsekwencje, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z dostarczonych informacji.