Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2022 r.

Niniejszy Regulamin ("Regulamin", "Warunki") określa zasady korzystania z witryny internetowej https://www.anahana.com ("Serwis") prowadzonej przez firmę Anahana Wellness Inc. ("my", "nas" lub "nasz").

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki obowiązują wszystkich odwiedzających, użytkowników i inne osoby, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Dostęp i korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków.

Dostając się do Serwisu lub korzystając z niego, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i akceptuje wszelkie konsekwencje prawne z tym związane. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, w całości lub w części, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

 

WŁASNOŚĆ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Usługi i cała ich zawartość, w tym między innymi tekst, obrazy, grafika lub kod stanowią własność Anahana Wellness Inc. i są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, bazami danych i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może wyświetlać i kopiować, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów Serwisu wyłącznie dla własnego, niekomercyjnego użytku. Każde inne użycie jest surowo zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. Niniejsze Warunki nie udzielają użytkownikowi licencji na korzystanie z jakichkolwiek znaków towarowych należących do Anahana Wellness Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zobowiązuje się również nie używać, nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach własności z materiałów pobranych z Serwisu.

 

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Anahana Wellness Inc.

Anahana Wellness Inc.

Anahana Wellness Inc. nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach internetowych lub w usługach osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Anahana Wellness Inc. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

 

TERMINACJA

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszego Serwisu w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, w przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków.

Wszystkie postanowienia zawarte w Warunkach są wiążące.

Wszystkie postanowienia Warunków pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Po rozwiązaniu Umowy prawo Użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone.

 

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Anahana Wellness Inc, jej zleceniodawców, członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, wykonawców, licencjodawców, licencjobiorców, dostawców i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami, działaniami lub żądaniami.

Obejmują one, lecz nie są ograniczone do: (a) opłaty prawne i księgowe wynikające z korzystania z Serwisu przez Użytkownika; (b) naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków; oraz (c) wszystko, co Użytkownik opublikuje lub przekaże do Serwisu.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Anahana Wellness Inc, ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy ani podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub odszkodowania za straty moralne, w tym bez ograniczeń za straty ekonomiczne, utratę lub uszkodzenie nośników elektronicznych lub danych, wartość firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu użytkownika do Usługi lub korzystania z niej; (ii) niemożności uzyskania dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (iii) postępowania lub treści osób trzecich w Serwisie lub z nim związanych; (iv) treści uzyskanych z Serwisu lub za jego pośrednictwem; oraz (v) nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub zmiany przekazów lub treści użytkownika, niezależnie od tego, czy podstawą jest gwarancja, umowa, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie) czy inne roszczenia prawne, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIEWYŁĄCZANIE PRAW

Anahana Wellness Inc. nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do strony internetowej i związanych z nią technologii. Wszelkie rzekomo obowiązujące gwarancje, warunki i zasady są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "TAK JAK JEST" i "TAK JAK DOSTĘPNA". Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw osób trzecich lub przebiegu użytkowania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem dowolnej prowincji Kanady. W takich przypadkach, prawo prowincji będzie miało zastosowanie w niezbędnym zakresie.

Anahana Wellness Inc. jej podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w określonym czasie lub lokalizacji; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną naprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników, lub d) rezultaty korzystania z Usługi spełnią Twoje wymagania.

Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z niniejszych Warunków, a Anahana Wellness Inc. zdecyduje się nie podejmować natychmiastowych działań lub zdecyduje się nie podejmować ich w ogóle, Anahana Wellness Inc. nadal będzie uprawniona do wszelkich praw i środków zaradczych w dowolnym późniejszym terminie lub w każdej innej sytuacji, w której użytkownik naruszy niniejsze Warunki. Anahana Wellness Inc. nie zrzeka się żadnych swoich praw. Anahana Wellness Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane naruszenie niniejszych Warunków spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej kontrolą. Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa do ich egzekwowania.

Nie ożesz cedować, sublicencjonować ani w inny sposób przekazywać żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków.

 

Wyłączenia

Jak określono powyżej, niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w odniesieniu do Użytkownika. Prawo prowincji kanadyjskich może mieć zastosowanie do niektórych produktów i świadczonych usług.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają, są interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem prowincji Ontario i prawem kanadyjskim, w zależności od przypadku.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy nami w zakresie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, ustne lub inne, dotyczące Usługi.

 

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z Serwisu po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i Usługi.

 

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

Zasady i warunki  https://www.anahana.com/pl