Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2022

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Bepalingen") regelen uw relatie met de website https://www.anahana.com (de "Dienst"), die wordt beheerd door Anahana Wellness Inc. ("wij", "wij", of "onze").

Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is gebaseerd op uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en alle juridische consequenties te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Dienst.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Dienst en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafieken of code zijn eigendom van Anahana Wellness Inc. en zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag delen van het materiaal van de verschillende delen van de Dienst weergeven en kopiëren, downloaden of afdrukken, enkel voor uw eigen niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik is strikt verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk, en andere wetten overtreden. Deze Voorwaarden verlenen u geen licentie om enig handelsmerk van Anahana Wellness Inc. of haar filialen te gebruiken. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen te gebruiken, te wijzigen of te verwijderen uit materiaal dat u van de Dienst downloadt.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Anahana Wellness Inc.

Anahana Wellness Inc. heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Anahana Wellness Inc. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen, of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten sterkste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

 

BEËINDIGING

Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, indien u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.

 

VRIJWARING

U stemt ermee in Anahana Wellness Inc., haar opdrachtgevers, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, contractanten, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, verliezen, schade, verplichtingen, kosten, acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten als gevolg van uw gebruik van de Dienst; (b) uw schending van een van deze Voorwaarden; en (c) alles wat u plaatst op of uploadt naar de Dienst.

 

LIMITATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID

Anahana Wellness Inc, haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen, is niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, incidenteel, speciaal, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief zonder beperking, economisch verlies, verlies of schade aan elektronische media of gegevens, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van de Dienst; (ii) uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (iii) enig gedrag of inhoud van derden op of in verband met de Service; (iv) enige inhoud verkregen van of via de Service; en (v) de onbevoegde toegang tot, gebruik van of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere vordering in rechte, ongeacht of we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie wordt geacht te hebben gefaald in zijn essentiële doel.

 

VRIJWARING EN NIET-VERWIJDERING VAN RECHTEN

Anahana Wellness Inc. geeft geen garanties, verklaringen of waarborgen van welke aard dan ook met betrekking tot de website en de bijbehorende technologie. Alle beweerdelijk van toepassing zijnde garanties, voorwaarden en bepalingen zijn uitgesloten, voor zover de wet dit toestaat. Uw gebruik van de Dienst is geheel voor uw eigen risico. De Dienst wordt verleend op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Service wordt aangeboden zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of verloop van de prestaties, behalve zoals bepaald in de wetten van een provincie in Canada. In dergelijke gevallen is de provinciale wetgeving van toepassing voor zover noodzakelijk.

Anahana Wellness Inc. haar dochterondernemingen, filialen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Indien u één van deze Voorwaarden schendt en Anahana Wellness Inc. verkiest niet onmiddellijk te handelen of verkiest helemaal niet te handelen, zal Anahana Wellness Inc. nog steeds alle rechten en rechtsmiddelen kunnen uitoefenen op een later tijdstip, of in een andere situatie, waarin u deze Voorwaarden schendt. Anahana Wellness Inc. doet geen afstand van haar rechten. Anahana Wellness Inc. zal niet verantwoordelijk zijn voor een vermeende schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden zal geen recht hebben op handhaving.

U mag geen van uw rechten onder deze Voorwaarden toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.

 

UITSLUITINGEN

Zoals hierboven uiteengezet, staan sommige jurisdicties de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Provinciale wetten van Canada kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten en geleverde diensten.

 

GERECHTE WET

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada, voor zover van toepassing.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mondeling of anderszins, met betrekking tot de Service.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, zal naar ons eigen goeddunken worden bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

 

ONZE CONTACTEN

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Voorwaarden van https://www.anahana.com/nl