11

Burn-out

Laatst bijgewerkt: februari 28, 2024

Featured Image

Table of Contents

Burn-out begrijpen: Een uitgebreide gids over de oorzaken, symptomen, preventie, management en herstelmethoden. Essentiële lectuur voor een evenwichtig leven.

Wat is burn-out?

Burn-out is overmatige en langdurige mentale, fysieke en emotionele stress. Het kan de oorzaak zijn van een moe, overweldigd, ongemotiveerd, uitgeput gevoel en niet in staat zijn om de constante eisen van het leven bij te houden. Het kan zelfs leiden tot andere mentale gezondheidsproblemen en fysieke gezondheidsproblemen.

Burn-out maakt het moeilijk voor ons om ons productief, gelukkig en voldaan te voelen en het heeft vaak invloed op alle gebieden van ons leven.

Chronische burn-out kan ons ook lichamelijk aantasten en ons immuunsysteem verzwakken, waardoor we ons uitgeput voelen en meer kans lopen om ziektes zoals verkoudheid of griep op te lopen.

Het implementeren van praktijken die burn-out helpen bestrijden is essentieel voor onze zelfzorg om bestaande tekenen van burn-out te beheersen en toekomstige episodes te voorkomen.

Drie veelvoorkomende vormen van burn-out

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben aangegeven dat er drie hoofdvormen van burn-out zijn, die elk leiden tot lichamelijke en geestelijke symptomen. Als we weten welke vorm van burnout we ervaren, kunnen we bepalen wat de beste manier is om deze aan te pakken en ervan te herstellen.

Burnout door overbelasting

Er is sprake van burn-out door overbelasting als mensen blijven werken tot ze mentaal of fysiek uitgeput zijn. Degenen onder ons die aan dit type burn-out lijden, offeren mogelijk onze gezondheid op om het succes of de doelen te bereiken die we belangrijk vinden en nastreven. Helaas gaat dit vaak ten koste van onze gezondheid, relaties en hobby's buiten ons werk.

Burnout door te weinig uitdaging

Een burn-out door onvoldoende uitdaging treedt op wanneer mensen zich niet gewaardeerd of nuttig voelen. We kunnen ons verveeld voelen of het gevoel hebben dat we geen groeimogelijkheden hebben, in combinatie met een gebrek aan passie of plezier voor het werk dat we op dat moment doen.

Degenen onder ons die voornamelijk te maken hebben met deze vorm van burn-out, gaan er vaak mee om door zich terug te trekken en verantwoordelijkheden te vermijden, door afstand te nemen van het werk of van onze gebruikelijke steun, terwijl we ons steeds meer onder de indruk of apathisch voelen.

Burnout door verwaarlozing

Burn-out door verwaarlozing komt voort uit het gevoel hulpeloos te zijn en niet in staat om met verantwoordelijkheden om te gaan. Burn-out door verwaarlozing is vergelijkbaar met het imposter syndroom, waardoor mensen twijfelen aan hun vaardigheden, talenten en prestaties terwijl ze bang zijn om te worden ontmaskerd voor hun onvermogen. Omgangsmechanismen kunnen zijn: niet betrokken zijn en zich tegelijkertijd bevroren of ongemotiveerd voelen om actie te ondernemen.

Oorzaken van burn-out

Hoewel burn-out voornamelijk wordt toegeschreven aan werkgerelateerde stress, kunnen ook andere factoren bijdragen aan de kans op burn-out. Deze omvatten:

 • persoonlijke verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld de zorg voor bejaarde ouders of het beheren van de huishoudfinanciën)

 • keuzes in levensstijl (bijv. slechte slaapgewoonten)

 • persoonlijkheidskenmerken (bijv. perfectionisme of menslievende neigingen)

 • mentaliteit (bijv. negatieve zelfpraat)

Burn-out

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat burn-out "...gekenmerkt wordt door drie dimensies: gevoelens van energie-uitputting of uitputting; toegenomen mentale afstand tot het werk, of gevoelens van negativisme of cynisme gerelateerd aan het werk; en verminderde professionele effectiviteit." Verschillende situaties kunnen chronische stress op de werkplek of burn-out veroorzaken.

Enkele voorbeelden van een burn-out op het werk zijn:

 • werken in een chaotische omgeving met hoge druk, inclusief verantwoordelijk zijn voor het welzijn van anderen (bijv. therapeuten, artsen)

 • onduidelijkheid over functieverwachtingen

 • Te veeleisende posities

 • te veel taken en gevoelens van overweldiging

 • het gevoel weinig of geen controle te hebben over het werk

 • geen erkenning of lof

 • werk doen dat repetitief en teleurstellend is

Burn-out bij het zoeken naar een baan

Bij het zoeken naar een baan kan de constante sleur van het scrollen door lijsten, het maken van sollicitaties waar we zoveel van onszelf in stoppen en het geconfronteerd worden met afwijzingen of stilte van potentiële werkgevers zijn tol eisen.

De repetitieve aard van het proces, gekoppeld aan het gebrek aan tastbare vooruitgang, kan leiden tot een gevoel van machteloosheid en frustratie.

Helaas komt een burn-out bij het zoeken naar een baan steeds vaker voor in de huidige onzekere economie. De druk van financiële stabiliteit, de erosie van ons identiteitsgevoel en de afwezigheid van voldoening in ons dagelijks leven maken onze stress en angst alleen maar erger.

Maar te midden van deze uitdagingen is er een sprankje licht, de erkenning dat we niet alleen zijn in onze strijd. Ontelbare anderen doorkruisen hetzelfde onzekere terrein, terwijl ze dezelfde twijfels en angsten hebben. Door onze gedeelde menselijkheid te erkennen, kunnen we troost en kracht vinden in elkaars verhalen.

Door ons met anderen te verbinden, kunnen we een gevoel van verbondenheid en steun creëren dat ons op deze reis ondersteunt. We kunnen de moed vinden om stap voor stap naar het licht te blijven lopen.

Persoonlijkheid en overspannenheid

Persoonlijkheidskenmerken spelen een belangrijke rol in hoe individuen reageren op stressvolle werkomstandigheden, waarbij sommigen gevoeliger zijn voor burn-out dan anderen. Inzicht in deze eigenschappen kan licht werpen op de vraag waarom werknemers verschillen in hun ervaringen met burn-out ondanks het feit dat ze met vergelijkbare stressfactoren op het werk te maken hebben.

 • Neuroticisme: Mensen met een hoger niveau van neuroticisme, gekenmerkt door het intenser ervaren van negatieve emoties en minder emotionele stabiliteit, kunnen vatbaarder zijn voor burn-out.

 • Overeenstemming: Coöperatief en empathisch zijn kan helpen om interacties met anderen op het werk soepel te laten verlopen. Als mensen deze kwaliteiten missen, kunnen ze meer conflicten en stress ervaren.

 • Consciëntieusheid: Mensen die georganiseerd, betrouwbaar en gedisciplineerd zijn, gaan doorgaans beter om met hun werkdruk. Hun vermogen om taken en uitdagingen effectief te beheren vermindert het risico op een burn-out.

 • Extraversie: Gezellige, assertieve en extraverte mensen zoeken vaak steun bij anderen en pakken problemen direct aan. Deze proactieve aanpak helpt hen om te gaan met stress op het werk en vermindert de kans op een burn-out.

 • Openheid voor ervaringen: Openheid voor ervaringen, die nieuwsgierigheid, creativiteit en flexibiliteit weerspiegelen, kunnen het risico op burn-out verminderen door het aanpassingsvermogen en de veerkracht bij verandering en onzekerheid te bevorderen.

Het is echter essentieel om op te merken dat de onderzoeksresultaten over de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en burn-out niet altijd consistent zijn. Terwijl sommige onderzoeken deze associaties ondersteunen, geven andere tegenstrijdige resultaten of suggereren genuanceerde interacties tussen persoonlijkheid en omgevingsfactoren bij het voorspellen van burn-outresultaten.

Lifestyle

Keuzes in je levensstijl kunnen van invloed zijn op het vermogen om met alledaagse stress en stress op het werk om te gaan. Gewoonten als overwerken, geen goede en ondersteunende relaties hebben of prioriteit geven, slechte slaapgewoonten en geen prioriteit geven aan zelfzorg kunnen allemaal bijdragen aan een burn-out.

Menselijk geversyndroom

"Menselijke gevers moeten te allen tijde mooi, gelukkig, kalm, vrijgevig en aandachtig zijn voor de behoeften van anderen, wat betekent dat ze nooit lelijk, boos, overstuur, ambitieus of aandachtig voor hun eigen behoeften mogen zijn" - Emily Nagoski Ph.D., Burnout: Het geheim van het ontsluiten van de stresscyclus.

In hun inzichtelijke boek 'Burnout' werpen Drs. Emily en Amelia Nagoski licht op een fenomeen dat zij "Human Giver Syndrome" noemen en dat vooral vrouwen treft vanwege de veelheid aan microstressoren waarmee ze te maken krijgen.
Het Human Giver Syndrome is geworteld in maatschappelijke verwachtingen dat vrouwen al hun tijd, energie en middelen moeten besteden aan het ondersteunen van en zorgen voor anderen. Deze verwachtingen komen tot uiting in verschillende aspecten van het leven, waaronder de zorg voor kinderen, familieleden en het huishouden.

Het maatschappelijke idee dat voorrang geven aan je eigen behoeften egoïstisch is, zorgt voor een immense druk, waardoor velen in stilte lijden aan een burn-out. De cumulatieve tol van constant geven zonder de eigen bronnen aan te vullen kan leiden tot uitputting en gevoelens van isolatie en schuld. Het koesteren van zowel fysieke als emotionele gezondheid in onze vrije tijd is cruciaal voor hoe vrouwen, en diegenen die een zorgverlenende rol hebben, balans vinden te midden van externe verwachtingen, werk en persoonlijke levensstress.

Tekenen van burn-out

We moeten stoppen met het romantiseren van overwerken en burn-out.

De symptomen van burn-out kunnen zowel mentale als fysieke symptomen zijn. Chronische stress en overbelasting kunnen een diepe impact hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en doorwerken in ons werk, onze dagelijkse routines, onze gezondheidstoestand en ons algehele welzijn.

Het herkennen van het geleidelijke begin van een burn-out is cruciaal, omdat het ons in staat stelt de symptomen te identificeren en aan te pakken voordat ze escaleren tot meer chronische aandoeningen of ziekten. Hier volgt een overzicht van een aantal veelvoorkomende indicatoren:

Uitputting

Voortdurende gevoelens van emotionele en mentale uitputting zijn belangrijke waarschuwingssignalen voor een burn-out. Veel mensen zitten gevangen in een cyclus van voortdurende vermoeidheid en ervaren een diep gevoel van angst of een laag humeur, hoeveel rust ze ook nemen. Deze sensaties kunnen zich fysiek manifesteren, wat resulteert in lichamelijke ongemakken en maag- en darmproblemen.

Sociale vervreemding

Het begin van cynisme, sociale terugtrekking uit vrienden en familie en een gevoel van emotionele gevoelloosheid ten opzichte van dagelijkse activiteiten duiden vaak op burn-out. Een dergelijke onthechting kan leiden tot frustratie over iemands sociale omgeving, werk of familierelaties.

Slechte geestelijke gezondheid

Een burn-out gaat vaak gepaard met angststoornissen en depressie, die een schaduw van zelftwijfel, hulpeloosheid en isolement werpen. Een alomtegenwoordig gevoel van ontoereikendheid, in combinatie met verminderde motivatie en tevredenheid over wat je hebt bereikt, kan allemaal wijzen op een burn-out.

Verminderde prestaties

Een onvermogen om dagelijkse taken uit te voeren maakt het moeilijker om creatief te zijn, je te concentreren en om te gaan met verantwoordelijkheden. Dit wordt een cyclisch probleem, dat leidt tot meer stress en burn-out. Als iemand zich te vaak moe voelt, kan dat een teken van burn-out zijn.

Frequente ziekten

Uitputting, gebrek aan eetlust, slaapgebrek en uitputting kunnen lichamelijke gevolgen hebben, zoals een verzwakt immuunsysteem. Een neveneffect hiervan is de gevoeligheid om vaker ziek te worden.

Burn-out zorgt er ook voor dat het lichaam onder stress komt te staan, waardoor het cortisolniveau stijgt. Cortisol activeert de vecht-of-vluchtreactie, wat goed is als er een daadwerkelijke dreiging is, maar als het constant verhoogd is, veroorzaakt het ontstekingen in het lichaam. Chronische ontstekingen kunnen leiden tot ergere, gevaarlijkere ziekten, metabolische aandoeningen en aandoeningen.

Slapeloosheid

Burn-out kan ook slapeloosheid veroorzaken, waarbij iemand zich uitgeput voelt maar niet kan slapen. Een gebrek aan slaap schaadt de gezondheid en de stemming, en het onvermogen om te slapen, zelfs als je moe bent, kan frustrerend zijn.

Burn-out meten

Het diagnosticeren van burn-out is niet eenvoudig, omdat er geen eenduidige test voor is. Zorgverleners vertrouwen echter op een combinatie van signalen en symptomen om burn-out bij mensen te beoordelen en te identificeren.

Zorgverleners gebruiken meestal een zelfbeoordelingsvragenlijst of een klinisch interview om de diagnose burnout te stellen. De zelfbeoordelingsvragenlijst is gebaseerd op gestandaardiseerde vragen om de aanwezigheid en ernst van burnoutsymptomen te beoordelen.

Een algemeen erkend instrument is de Maslach Burnout Inventory (MBI), die uit drie subschalen bestaat om te evalueren;

 • emotionele uitputting

 • depersonalisatie

 • persoonlijke prestatie

Andere beoordelingsschalen zijn de Oldenburg Burnout Inventory en de Copenhagen Burnout Inventory. Deze metingen beoordelen de ernst van burnout symptomen en geven waardevolle inzichten in de omvang van de aandoening.

Naast deze gestandaardiseerde hulpmiddelen vertrouwt een professional in de geestelijke gezondheidszorg ook op een grondig medisch onderzoek, inclusief een lichamelijke en psychologische evaluatie, om andere mogelijke diagnoses of fysiologische oorzaken van uitputting uit te sluiten.

Omdat burn-out meestal gerelateerd is aan de werkomgeving, houden artsen ook rekening met de beroepsgeschiedenis van de patiënt, de eisen die aan het werk worden gesteld, de werkomgeving en werkgerelateerde stressoren.

Manieren om burn-out te bestrijden

Maatregelen nemen om een burn-out te voorkomen en te beheersen is essentieel voor ons welzijn. Hoewel het misschien een bewuste inspanning vereist en in een tijd waarin we ons al uitgeput en uitgespreid voelen, kunnen we kleine oefeningen in ons leven opnemen die een groot verschil zullen maken.

Grenzen stellen

Onszelf toestemming geven om te rusten en afgestemd zijn op onze eigen behoeften is een vitaal aspect van zelfzorg. De stresscyclus op zijn beloop laten houdt in dat we onze emoties erkennen en eren in plaats van ze weg te duwen of te doen alsof ze niet bestaan.

Door onze gevoelens te erkennen en onszelf de ruimte te geven om ze te verwerken, kunnen we beter omgaan met moeilijke situaties en emotionele veerkracht ontwikkelen.

Maak contact met anderen

Het ontdekken van genezing door verbinding houdt in dat we onszelf toestaan om authentiek gezien en begrepen te worden door anderen. Het is belangrijk om te erkennen dat het oké is om niet altijd alles voor elkaar te hebben. Eerlijke gesprekken aangaan met dierbaren of leeftijdsgenoten kan ons gemeenschapsgevoel vergroten en tegelijkertijd anderen toestaan om voor ons op te komen in onze authenticiteit.

Geef prioriteit aan slaap

De kwaliteit van onze slaap heeft een grote invloed op zowel ons mentale als fysieke welzijn. Onvoldoende slaap kan onze stemming, motivatie en geheugen aanzienlijk beïnvloeden. Omgekeerd, als we goed uitgerust zijn, zijn we beter in staat om uitdagingen met veerkracht aan te gaan en onze emoties te reguleren.

Ontspannende activiteiten doen

Ontspannende activiteiten hebben voordelen voor het welzijn. Yoga, meditatie, tai chi, creatief bezig zijn en tijd doorbrengen in de natuur hebben allemaal de positieve voordelen dat ze stress verlichten en het lichaam in staat stellen om spanningen los te laten.

Het is ook belangrijk om activiteiten te doen die vreugde brengen. Hierdoor kan het lichaam in een staat van ontspanning verkeren en zich gemotiveerder voelen wanneer het terugkeert naar de dagelijkse verantwoordelijkheden.

Beoefen Mindfulness

Meditatie, mindfulness en diep ademhalen kunnen helpen om bepaalde gevoelens te herkennen en gevoelens van overweldiging en uitputting te verwerken. Ademen is een krachtig hulpmiddel dat mensen kan helpen om te gaan met burn-out symptomen.

"Een deel van het herstellen van een verlies is je met vriendelijkheid en mededogen naar je verdriet keren en de stresscyclus die door mislukking wordt veroorzaakt, afronden. Maar een ander deel is het herkennen van de onbedoelde positieve gevolgen van falen," - Dr. Emily Nagoski, Burnout: Het geheim van het ontsluiten van de stresscyclus.

Oefening

Minimaal 30 minuten per dag matig tot intensief bewegen heeft positieve effecten op de mentale en fysieke gezondheid, gaat burn-out symptomen tegen en helpt bij het slapen, focussen en motiveren.

Een gezond dieet

Veranderingen in het voedingspatroon kunnen een positieve invloed hebben op het energieniveau en de stemming. Dit zijn onder andere het minimaliseren van de consumptie van geraffineerde suikers, meer omega-3-rijk voedsel zoals vis, noten en zaden en het beperken van de alcoholinname.

Supplementen die zich richten op het verlichten van stress zijn onder andere magnesiumglycinaat, ashwagandha en leeuwenmanen.

Burn-out is een complex probleem dat zich op verschillende manieren manifesteert, met ernstige en langdurige gevolgen.

Hoewel het bijna onmogelijk is om de blootstelling aan stress op te heffen, is het belangrijk om je bewust te zijn van de veelvoorkomende oorzaken, tekenen, symptomen en strategieën om burn-out te voorkomen en te beheersen.

Zoek professionele ondersteuning

Als burn-out zich mentaal manifesteert, zoals een ongemotiveerd, angstig of overweldigd gevoel, of als je last hebt van hersenmist of depressie, dan is het zeer aan te raden om hulp te zoeken bij een psycholoog. Als burn-out zich lichamelijk manifesteert, zoals ziekte of pijn, is het essentieel om contact op te nemen met gekwalificeerde professionals in de gezondheidszorg.

Burn-out is een complex probleem met ernstige gevolgen. Toch kunnen we werken aan een gezonder en evenwichtiger leven door ons bewust te zijn van de tekenen en symptomen en strategieën voor preventie en beheer toe te passen.

Afhaalmaaltijden

Burn-out is geen teken van zwakte; het is een signaal dat het tijd is om te pauzeren, adem te halen en onze prioriteiten opnieuw te evalueren. Te midden van onze hustle-cultuur is het makkelijk om te vergeten dat ons welzijn belangrijker is dan onze productiviteit.

Door onze grenzen te respecteren, te steunen op onze ondersteunende netwerken en zelfcompassie te omarmen, kunnen we onze kracht en veerkracht terugwinnen.

Laten we onthouden dat we niet alleen zijn in onze strijd en dat hulp zoeken een moedige en noodzakelijke daad van zelfliefde is.

Veelgestelde vragen

Is burn-out anders dan stress of depressie?

Burn-out, stress en depressie houden allemaal verband met elkaar, maar hebben toch verschillende eigenschappen. Terwijl stress vaak voortkomt uit druk of eisen van buitenaf, komt burn-out voort uit langdurige blootstelling aan stressoren, wat resulteert in emotionele en fysieke uitputting.

Depressie daarentegen gaat gepaard met aanhoudende gevoelens van verdriet, hopeloosheid en verlies van interesse in activiteiten. Burn-out kan het gevolg zijn van chronische stress, maar het is belangrijk om de genuanceerde verschillen te herkennen en ondersteuning te zoeken die is afgestemd op onze individuele ervaringen.

Hoe weet ik of ik een burn-out heb of gewoon een moeilijke periode doormaak?

Het kan lastig zijn om onderscheid te maken tussen burn-out en tijdelijke uitdagingen. Burn-out heeft vaak te maken met gevoelens van ontgoocheling, cynisme en verlies van motivatie die na verloop van tijd aanhouden en verschillende aspecten van ons leven beïnvloeden.

Als je merkt dat je voortdurend uitgeput en onthecht bent en moeite hebt om plezier te vinden in activiteiten die ooit voldoening gaven, kan dat een teken van burn-out zijn. Als je op je intuïtie vertrouwt en steun zoekt bij je dierbaren, kun je deze onzekerheden met gratie en compassie doorstaan.

Wat kan ik doen om een burn-out te voorkomen en prioriteit te geven aan mijn welzijn?

Prioriteit geven aan zelfzorg is cruciaal om een burn-out te voorkomen en ons welzijn te koesteren. Grenzen stellen, mindfulness beoefenen en activiteiten ondernemen die ons vreugde en herstel brengen, zijn cruciale stappen om in balans te blijven.

Het cultiveren van ondersteunende relaties en het zoeken naar professionele begeleiding wanneer dat nodig is, kan ook onschatbare steun bieden tijdens de reis. Onthoud dat het niet egoïstisch is om prioriteit te geven aan je welzijn; het is een daad van radicale zelfliefde die je in staat stelt om volledig voor jezelf en anderen op te komen.

Referenties

Wat is burn-out? - Maslach en Leiter, (2016)

Ik ben niet goed genoeg - Hoe patriarchale blindheid bijdraagt aan burn-out bij vrouwen

Burnout een "beroepsfenomeen": Internationale classificatie van ziekten

De fysiologische en gezondheidseffecten van burn-out

Burn-out op het werk - Wikipedia

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.