8

Sociaal isolement

Laatst bijgewerkt: juni 3, 2023

Featured Image

Table of Contents

Sociaal isolement en eenzaamheid zijn toestanden die veel mensen in hun leven ervaren. Er zijn verschillende soorten, oorzaken en gevolgen van sociaal isolement, met een onevenredig effect op sommige bevolkingsgroepen, zoals ouderen. Met gerichte interventies en strategieën kunnen mensen eenzaamheid en sociaal isolement bestrijden.

 

Definitie van sociaal isolement

sociaal isolement en eenzaamheid, waar te beginnenVan sociaal isolement is sprake wanneer individuen een volledig of bijna volledig gebrek aan communicatie en contact met andere individuen en de samenleving ervaren. Het komt voort uit eenzaamheid, een tijdelijk of onvrijwillig gebrek aan contact met anderen.

Sociale verbondenheid is een fundamentele menselijke behoefte voor welzijn en overleving. Maar als mensen ouder worden, ontdekken ze vaak dat ze meer tijd alleen doorbrengen, waardoor hun gevoelens van isolatie en eenzaamheid toenemen. Bovendien verhoogt een gebrek aan sociale banden de fysieke en mentale gezondheidsrisico's voor personen die in een sociaal isolement verkeren.

Sommige onderzoekers vragen zich af of sociaal isolement een gemeenschappelijke menselijke ervaring is, dan wel of sommige mensen meer gevoelens van eenzaamheid hebben dan anderen. Desondanks ervaart een aanzienlijk deel van de mensen isolement. Enkele vormen van sociaal isolement zijn langdurig thuisblijven, gebrek aan communicatie met vrienden, familie of collega's, en het opzettelijk vermijden van contact met anderen ondanks mogelijkheden om te socialiseren of te communiceren.

Isolatie verwijst meestal naar ongezonde en ongewenste eenzaamheid die kan leiden tot een negatief gevoel van eigenwaarde, eenzaamheid en angst voor anderen. Het kan een potentieel symptoom of een oorzaak zijn van emotionele en psychologische problemen. Sociaal isolement kan risico's inhouden voor de geestelijke gezondheid van personen van alle leeftijden, met verschillende symptomen voor elke leeftijdsgroep.

 

Verschillen tussen eenzaamheid en sociaal isolement

Sociaal isolement vs. eenzaamheid, het verschil begrijpenHoewel eenzaamheid en sociaal isolement verschillend zijn, zijn ze in sommige opzichten met elkaar verbonden. Eenzaamheid is het subjectieve gevoel gescheiden of alleen te zijn. Sociaal isolement daarentegen is het beperkte contact of de weinige interacties die men regelmatig met mensen heeft. Mensen kunnen veel tijd alleen doorbrengen en zich niet sociaal geïsoleerd of eenzaam voelen, en mensen kunnen zich eenzaam voelen ondanks dat ze omringd zijn door mensen.

Momenteel is er sprake van een vergrijzende bevolking waarbij het aantal volwassenen van 65 jaar en ouder toeneemt. Een toename van het aantal oudere volwassenen betekent ook een toename van de risico's van sociaal isolement, aangezien deze leeftijdsgroep doorgaans een groter sociaal isolement kent. De pandemie van het coronavirus heeft geleid tot grotere uitdagingen als gevolg van fysieke afstandsmaatregelen en gezondheidsoverwegingen voor deze bevolkingsgroep.

 

Soorten isolatie

Eenzaamheid is een veel voorkomende ervaring en kan gepaard gaan met levensgebeurtenissen en overgangen, zoals verhuizing naar een nieuwe plek, het overlijden van dierbaren of een scheiding. Dit soort eenzaamheid staat bekend als reactieve eenzaamheid. Eenzaamheid kan echter chronisch worden als het lange tijd aanhoudt en alle aspecten van iemands leven beïnvloedt. Chronische eenzaamheid komt het meest voor bij mensen zonder mentale, emotionele of financiële middelen en een gebrek aan consequent menselijk contact.

Aanzienlijke negatieve gezondheidsgevolgen van sociaal isolement zijn het gevolg van chronische eenzaamheid. Personen die ontevreden zijn met hun gezins-, sociaal en gemeenschapsleven voelen zich vaak eenzaam en ervaren isolatie. Mensen die chronisch eenzaam zijn, kunnen anderen wantrouwen of zich door anderen bedreigd voelen.

 

Factoren die bijdragen tot sociaal isolement

wat veroorzaakt sociaal isolementVerschillende risicofactoren kunnen verklaren waarom mensen zich van anderen verwijderen en sociaal isolement en eenzaamheid ervaren. Enkele risicofactoren zijn leeftijd, gezondheid en handicaps, alleen wonen, economische ongelijkheid, gevoel van eigenwaarde, middelengebruik, financiële problemen en maatschappelijke tegenslagen.

Sociaal isolement kan al vroeg in het leven beginnen tijdens de ontwikkeling. Mensen kunnen bezig zijn met gedachten en gevoelens die ze niet met anderen kunnen delen. Dit gedrag kan het gevolg zijn van vervreemding tijdens de kindertijd.

Intiem partnergeweld kan ook bijdragen tot sociaal isolement. Zo vermijden mensen in gewelddadige relaties soms contact met hun familieleden, vrienden of collega's omdat ze niet bereid zijn hun gevoelens en situaties bekend te maken.

Mensen die op afgelegen plaatsen wonen en mensen die in afgelegen of geografisch geïsoleerde gebieden wonen vanwege hun werk, zoals militaire taken, kunnen ook sociale isolatie ervaren.

 

Waargenomen sociaal isolement

Uit onderzoek blijkt dat waargenomen sociaal isolement (PSI) een belangrijke bijdrage levert aan negatieve gezondheidsresultaten. PSI kan bijdragen tot slechter uitvoerend functioneren, cognitieve achteruitgang, en depressieve en negatieve cognitie. Het versnelt ook het verouderingsproces bij mensen.

Veel neuroimaging studies evalueren de effecten van PSI. Resting-state functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI) toonde verminderde functionele connectiviteit tussen de superieure frontale gyrus en het cingulo-operculaire netwerk, resulterend in verminderde tonische alertheid en executieve functie, respectievelijk.

Sociaal geïsoleerde personen vertonen ook een zwakkere activering van het ventrale striatum als reactie op positieve of aangename stimuli, waaronder afbeeldingen van voorwerpen, gebeurtenissen of mensen.

De bevindingen suggereerden dat sociaal geïsoleerde of eenzame personen meer aandacht besteden aan negatieve stimuli dan personen die niet eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn.

 

Effecten van isolatie en eenzaamheid op lichamelijke en geestelijke gezondheid

Zich eenzaam voelen kan de fysieke, cognitieve en algemene gezondheid van iemand beïnvloeden. Het is bewezen dat sociaal isolement nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid, zoals een verminderde executieve functie, depressie, een lagere slaapkwaliteit, een verminderde immuniteit, een slechte cardiovasculaire functie en een versnelde cognitieve achteruitgang in alle levensfasen. Sociaal isolement kan ook het risico van vroegtijdige sterfte voor alle rassen verhogen.

Stemmingsgerelateerde isolatie kan een depressieve episode inhouden waarin mensen zich afzonderen om hun stemming te verbeteren en hun handelingen te rechtvaardigen als troostend of plezierig.

Sociaal geïsoleerde personen drinken of misbruiken stoffen, krijgen niet genoeg slaap en doen te weinig aan lichaamsbeweging, wat het risico op negatieve gezondheidseffecten nog kan vergroten. Mensen kunnen ook emotionele pijn ervaren. Het verlies van een gevoel van gemeenschap of verbondenheid kan het beeld van de wereld veranderen en de emotionele pijn vergroten.

Emotionele pijn kan stressreacties in het lichaam activeren, vergelijkbaar met fysieke pijn. Als de stressrespons lange tijd wordt geactiveerd, kan dat leiden tot chronische ontstekingen, het langdurig vrijkomen van factoren die weefselschade kunnen veroorzaken, of een verminderd vermogen om ziekten te bestrijden. Deze effecten verhogen het risico en maken mensen kwetsbaarder voor infectieziekten.

Sociaal isolement kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de hersenen. Studies tonen aan dat eenzaamheid en sociaal isolement verband houden met een hoger risico op dementie, met name de ziekte van Alzheimer. Beperkte sociale activiteiten en vooral tijd alleen doorbrengen kan iemands vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, zoals koken, medicijnen innemen, rekeningen betalen en autorijden, verminderen.

 

Groepen met een hoog risico en oudere volwassenen

Sommige groepen worden geconfronteerd met uitdagingen die hun risico op sociaal isolement en eenzaamheid vergroten. De eerste groep die bijzonder kwetsbaar is voor de gevolgen van sociaal isolement zijn immigranten. Immigranten worden vaak geconfronteerd met culturele, economische en taalbarrières en beperkte sociale banden, wat leidt tot eenzaamheid en sociaal isolement.

Gemarginaliseerde groepen, waaronder de LGBTQIA-gemeenschap, mensen die dakloos zijn, gekleurde mensen en anderen die regelmatig te maken hebben met stigma's, discriminatie en vooroordelen, kunnen zich sociaal geïsoleerd voelen.

Ouderen, of oudere volwassenen, vormen ook een risicogroep omdat zij vaak alleen wonen. Visie- en gehoorverlies kunnen het voor hen ook moeilijk maken om met anderen om te gaan en gesprekken te voeren, wat verder bijdraagt tot hun sociaal isolement.

 

COVID-19 Pandemie en sociaal isolement

Covid-19 pandemic and social isolationTijdens de covid-19 pandemie namen regeringen fysieke afstandsmaatregelen. Personen werden geïsoleerd om te voorkomen dat het virus zich onder andere mensen zou verspreiden. Zowel isolatie als quarantaine waren volksgezondheidsmaatregelen om mensen tegen het virus te beschermen.

De effecten van sociaal isolement kunnen specifiek zijn voor volksgezondheidsituaties of pandemieën waardoor mensen fysiek afstand moeten nemen. Sociaal isolement, depressie en eenzaamheid kunnen echter hand in hand gaan met angst en vrees voor de gevaren van de pandemie die de noodzakelijke fysieke afstandsmaatregelen noodzakelijk maakten.

Met beperkte activiteiten in verband met school, werk of vrije tijd waren er beperkte mogelijkheden voor regelmatige persoonlijke interacties. De interacties waren ook beperkt binnen de thuisomgeving. De ernstige en plotselinge vermindering van sociale interacties resulteerde in sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid voor iedereen. Gebrek aan sociale interactie wordt in verband gebracht met een afnemende gezondheid.

De volksgezondheidsmaatregelen, waaronder isolerende acties, hadden een onevenredig effect op ouderen, aangezien de meeste van hen hun enige sociale contact buiten hun huis hebben, waaronder buurthuizen, dagverblijven of gebedshuizen. Degenen zonder dierbaren, goede vrienden en familieleden zijn afhankelijk van bezoek en steun van sociale zorg en vrijwilligersdiensten in langdurige tehuizen. Als gevolg hiervan lopen zij extra risico, samen met de ouderen die al afgezonderd, eenzaam en sociaal geïsoleerd waren.

 

Sociaal isolement bij ouderen

Sociaal isolement treft ongeveer negen miljoen oudere volwassenen in de VS. Zij worden vaak gemarginaliseerd omdat zij zich als minder productieve leden van de samenleving voelen. Een combinatie van biologische en sociale factoren kan deze groep in een isolement brengen.

Een afname van de algemene gezondheid, verminderde sociale banden, waaronder familie en kinderen, en financiële problemen als gevolg van pensionering of gebrek aan inkomen kunnen ook gevoelens van eenzaamheid en isolement in stand houden.

Bij oudere volwassenen wordt sociaal isolement in verband gebracht met een verhoogd risico op dementie, ziekte, algemene gezondheidsproblemen en verminderde fysieke mobiliteit. Bovendien is een verhoogde cognitieve achteruitgang in verband gebracht met een verhoogd sociaal isolement bij oudere vrouwen die depressief zijn.

Ouderen betrekken bij sociale groepen zoals kerkgroepen, boekenclubs en gemeenschappen kan eenzaamheid verminderen en positieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Co-housing centra winnen wereldwijd aan populariteit onder ouderen en jongeren om sociale banden te verbeteren en eenzaamheid te verminderen.

 

Isolatie, gezondheid en sterfte

Social isolation among the elderyEenzaamheid en sociaal isolement bij oudere en jonge volwassenen houden verband met een hoger risico op een slechte gezondheid en een verhoogde mortaliteit. Er is een hoger risico op vroegtijdige sterfte bij sociaal geïsoleerde personen dan bij personen die geen sociaal isolement ervaren.

Studies hebben aangetoond dat sociaal isolement verband houdt met een hoger risico op lichamelijke aandoeningen, waaronder symptomen als verhoogde stresshormonen, cholesterolniveaus, bloeddruk en een verzwakt immuunsysteem.

Sociaal isolement en sterfte bij ouderen houden ook standaard verband met chronische ontsteking, met enkele verschillen tussen vrouwen en mannen. Sociaal isolement wordt ook in verband gebracht met slechte resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid die het risico van individuen op verschillende aandoeningen verhogen, waaronder angst, depressie, dementie, middelengebruik en cognitieve achteruitgang.

 

Isolatie bij tieners en kinderen

Jongeren zijn gevoelig voor sociale uitdagingen en ervaringen tijdens de middelbare school, waar ook hun gevoel van eigenwaarde kwetsbaar is. De adolescentie is een kwetsbare ontwikkelingsperiode, waarin het gevoel van eigenwaarde en erbij horen op school van groot belang is. In deze periode hebben adolescenten de steun van familie en vrienden hard nodig.

Studies tonen aan dat het ontwikkelen van een gevoel van verbondenheid een van de meest kritische factoren is voor het emotionele en sociale welzijn en het academische succes van adolescenten. Vriendschapsgerelateerde sociale isolatie en eenzaamheid zijn risicofactoren voor depressieve symptomen bij adolescenten dan volwassen eenzaamheid of sociaal isolement.

Een plausibele verklaring hiervoor is dat de sociale kring en vrienden de favoriete bronnen van sociale steun zijn voor adolescenten. Daarom is er een verband met depressieve symptomen tijdens de adolescentie. Terwijl volwassenen en oudere kinderen ook op hun geliefden en vrienden vertrouwen voor hulp.

Uit onderzoek blijkt ook dat eenzaamheid bij volwassenen het risico van depressieve symptomen op latere leeftijd kan vergroten. Eenzame kinderen zijn kwetsbaarder voor depressieve symptomen in de jeugd. Het voorkomen van sociaal isolement in de kindertijd kan dienen als een beschermende factor tegen depressie op volwassen leeftijd.

Kinderen en tieners die sociaal geïsoleerd zijn, zijn vaak minder goed opgeleid omdat ze op volwassen leeftijd tot een achtergestelde sociale klasse behoren en meer kans hebben om psychische problemen te ervaren.

Kinderen kunnen beter omgaan met hoge stressniveaus door sociale steun en hulpbronnen te ontvangen. Sociale steun hangt sterk samen met het vermogen om met stressvolle situaties om te gaan, gevoelens van beheersing, een hogere levenskwaliteit en een algemeen positieve kijk op het leven.

 

Bestrijding van sociaal isolement en eenzaamheid

how to combat social isolation and lonelinessDe schadelijke effecten van eenzaamheid en sociaal isolement staan in de literatuur vast. Het vinden van oplossingen om chronische eenzaamheid te verzachten is moeilijker, en het is niet eenvoudig om effectieve interventies voor iedereen te ontwikkelen.

Er zijn echter strategieën en maatregelen die mensen kunnen gebruiken om zichzelf en hun dierbaren te beschermen tegen de risico's van sociaal isolement en eenzaamheid. Ten eerste moeten mensen goed voor zichzelf zorgen. Goed eten, lichaamsbeweging, zeven tot negen uur slaap per dag en het ondernemen van leuke activiteiten kunnen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen helpen verbeteren en hen helpen hun stress te beheersen.

Het is ook essentieel om met anderen in contact te komen en actief te blijven. Mensen die samen met anderen zinvolle en betekenisvolle activiteiten ondernemen, krijgen een gevoel van doelgerichtheid en leven langer. Activiteiten zoals vrijwilligerswerk in de gemeenschap kunnen mensen helpen zich minder geïsoleerd en eenzaam te voelen en hen een doel in het leven te geven, wat samenhangt met een betere gezondheid.

Activiteiten zoals vrijwilligerswerk kunnen ook helpen om de stemming te verbeteren en de cognitieve functie en het welzijn te vergroten. Andere strategieën om mensen te helpen verbonden te blijven, zijn het vinden van een hobby of activiteit die ze leuk vinden en meedoen aan een cursus om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten.

Elke dag een moment inplannen om te communiceren en in contact te blijven met buren, vrienden en familie via telefoontjes, sms'jes, e-mails, sociale media of zelfs persoonlijk, kan hen in staat stellen te praten met mensen die ze vertrouwen en hun gevoelens te delen. Het sturen van kaarten en brieven kan ook bestaande relaties versterken en koesteren.

Het adopteren van een huisdier voor mensen met de capaciteit en het vermogen om voor hen te zorgen, kan mensen troost bieden, hun stress en bloeddruk verlagen en hun stemming verbeteren.

Het is bewezen dat lichamelijk actief blijven en deelnemen aan groepsoefeningen, bijvoorbeeld lid worden van een wandelclub of sporten met vrienden of buren, heilzaam is. Volwassenen moeten streven naar minstens twee uur lichaamsbeweging per week.

Het minimaliseren van isolatie en eenzaamheid kan ook worden bereikt door het bevorderen van omgevingen waarin mensen kunnen zoeken naar, signaleren en ingrijpen wanneer anderen niet verbonden lijken met anderen of eenzaam lijken. Verder zouden interventies die de negatieve gedragingen en denkpatronen aanpakken die aan eenzaamheid ten grondslag liggen, kunnen helpen eenzaamheid te bestrijden.

Andere interventies zijn gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden, sociale steun en meer mogelijkheden voor sociale interactie, aangezien het lidmaatschap van een sociale groep de kwaliteit van leven positief kan beïnvloeden. Studies tonen aan dat cognitieve gedragstherapie (CGT) doeltreffend kan werken bij adolescenten, volwassenen en kinderen.