Obchodní podmínky

Posledně aktualizováno: 17. února 2022

Těmito smluvními podmínkami (dále jen "smluvní podmínky", "podmínky") se řídí váš vztah s webovými stránkami https://www.anahana.com (dále jen "služba"), které provozuje společnost Anahana Wellness Inc (dále jen "my", "nás" nebo "naše").

Před použitím služby si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky.

Váš přístup ke službě a její používání je založeno na souhlasu s těmito podmínkami a jejich dodržování. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami a přijímáte všechny právní důsledky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, ať už zcela nebo zčásti, Službu nepoužívejte.

 

VLASTNICKÉ PRÁVO

Služba a veškerý její obsah, mimo jiné včetně textu, obrázků, grafiky nebo kódu, jsou majetkem společnosti Anahana Wellness Inc. a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, databázemi a dalšími právy duševního vlastnictví. Části materiálu z různých oblastí služby můžete zobrazovat a kopírovat, stahovat nebo tisknout pouze pro vlastní nekomerční použití. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Tyto podmínky vám neudělují licenci k používání jakékoli ochranné známky společnosti Anahana Wellness Inc. nebo jejích přidružených společností. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat, měnit ani odstraňovat žádná upozornění o vlastnických právech z materiálů stažených ze Služby.

 

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností Anahana Wellness Inc.

Anahana Wellness Inc. nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Anahana Wellness Inc. nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

 

ZAMĚŘENÍ

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte podmínky.

Všechna ustanovení Podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Po ukončení okamžitě zaniká vaše právo používat službu.

 

Odstoupení od smlouvy

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Anahana Wellness Inc., její ředitele, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, zaměstnance, smluvní partnery, poskytovatele licencí, nabyvatele licencí, dodavatele a zástupce a budete je chránit před jakýmikoliv nároky, ztrátami, škodami, závazky, náklady, žalobami nebo požadavky.

Tyto nároky zahrnují mimo jiné: (a) právní a účetní poplatky vyplývající z vašeho používání Služby; (b) vaše porušení jakýchkoli těchto podmínek; a (c) cokoli, co zveřejníte nebo nahrajete do Služby.

 

Omezení odpovědnosti

Anahana Wellness Inc, její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé ani přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, náhodnou, zvláštní, následnou nebo sankčně nahrazovanou, včetně, mimo jiné, ekonomické ztráty, ztráty nebo poškození elektronických médií nebo dat, dobré pověsti nebo jiných nehmotných ztrát, které vzniknou v důsledku (i) vašeho přístupu ke Službě nebo jejího používání; (ii) vaší nemožnosti přístupu ke Službě nebo jejího používání; (iii) jakéhokoli chování nebo obsahu jakékoli třetí strany ve Službě nebo v souvislosti s ní; (iv) jakéhokoli obsahu získaného ze Služby nebo jejím prostřednictvím; a (v) neoprávněného přístupu k vašim přenosům nebo obsahu, jejich používání nebo pozměňování, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakéhokoli jiného právního nároku, bez ohledu na to, zda jsme byli o možnosti takové škody informováni, a to i v případě, že se zjistí, že nápravné opatření uvedené v tomto dokumentu nesplnilo svůj základní účel.

 

ZÁVAZNOST A NEZÁVAZNOST Z PRÁV

Anahana Wellness Inc. neposkytuje žádné záruky, prohlášení ani ujištění jakéhokoli druhu, pokud jde o webové stránky a související technologie. Jakékoli údajně platné záruky, podmínky a ujednání jsou v maximálním zákonem povoleném rozsahu vyloučeny. Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je a jak je k dispozici. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv nebo průběhu plnění, s výjimkou záruk stanovených zákony kterékoli kanadské provincie. V takových případech se v nezbytném rozsahu použijí zákony této provincie.

Anahana Wellness Inc. její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé licencí nezaručují, že a) služba bude fungovat bez přerušení, bezpečně nebo bude dostupná v určitém čase nebo na určitém místě; b) budou opraveny jakékoli chyby nebo závady; c) služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé součásti nebo d) výsledky používání služby budou splňovat vaše požadavky.

Pokud porušíte některou z těchto podmínek a společnost Anahana Wellness Inc. se rozhodne okamžitě nejednat nebo se rozhodne nejednat vůbec, společnost Anahana Wellness Inc. bude mít i nadále nárok na všechna práva a opravné prostředky kdykoli později nebo v jakékoli jiné situaci, kdy porušíte tyto podmínky. Společnost Anahana Wellness Inc. se nevzdává žádného ze svých práv. Společnost Anahana Wellness Inc. nenese odpovědnost za jakékoli údajné porušení těchto Podmínek způsobené okolnostmi, které nemůže ovlivnit. Osoba, která není smluvní stranou těchto Podmínek, nemá žádná práva na jejich vymáhání.

Jakákoli práva vyplývající z těchto Podmínek nesmíte postoupit, poskytnout sublicenci ani jinak převést.

 

VÝJIMKY

Jak je uvedeno výše, některé jurisdikce neumožňují vyloučení některých záruk nebo vyloučení či omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. Na některé produkty a poskytované služby se mohou vztahovat zákony kanadských provincií.

 

PRAVNÍ PŘEDPISY

Tyto podmínky se řídí zákony provincie Ontario a kanadskými zákony, které se na ně vztahují, a v souladu s nimi jsou vykládány a vymáhány.

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek soudem příslušné jurisdikce shledáno neplatným nebo nevymahatelným, pak všechna zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší Služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, ať už ústní nebo jiné, týkající se Služby.

 

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. Co se považuje za podstatnou změnu, bude určeno na základě našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že se budete řídit revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami zcela nebo zčásti nesouhlasíte, přestaňte prosím webové stránky a službu používat.

 

KONTAKTUJTE SE S NÁMI

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.

Podmínky https://www.anahana.com