Vilkår og betingelser

Sidst opdateret:

Sidst opdateret: 17. februar 2022

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår", "Vilkår og betingelser") regulerer dit forhold til https://www.anahana.com hjemmeside ("Tjenesten"), der drives af Anahana Wellness Inc. ("os", "vi" eller "vores").

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er baseret på din accept og overholdelse af disse vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten.

Ved adgang til eller brug af tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og accepterer alle juridiske konsekvenser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, helt eller delvist, skal du ikke bruge tjenesten.

 

INTELLEKTUELT EJENDOM

Tjenesten og alt indhold, herunder, men ikke begrænset til tekst, billeder, grafik eller kode, tilhører Anahana Wellness Inc. og er beskyttet af ophavsret, varemærker, database og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du må kun vise og kopiere, downloade eller udskrive dele af materialet fra de forskellige områder af tjenesten til dit eget ikke-kommercielle brug. Enhver anden brug er strengt forbudt og kan være i strid med ophavsret, varemærker og andre love. Disse vilkår giver dig ikke en licens til at bruge et varemærke tilhørende Anahana Wellness Inc. eller dets associerede selskaber. Du accepterer endvidere ikke at bruge, ændre eller slette nogen ejendomsretlige meddelelser fra materialer, der er downloadet fra tjenesten.

 

LINKS TIL ANDRE WEBSIDER

Tjenesten kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, som ikke ejes eller kontrolleres af Anahana Wellness Inc.

Anahana Wellness Inc. har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikker eller praksis på tredjeparters websteder eller tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at Anahana Wellness Inc. ikke er ansvarlig eller ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler dig på det kraftigste at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for alle tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.

 

Begrænsning

Vi kan opsige eller suspendere adgangen til vores tjeneste med det samme, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsagen, herunder, uden begrænsning, hvis du overtræder vilkårene.

Alle bestemmelser i Vilkårene skal overleve opsigelse, herunder uden begrænsning ejerskabsbestemmelser, ansvarsfraskrivelser, ansvarsfritagelse og ansvarsbegrænsninger.

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt.

 

FRIVILLIGHED

Du accepterer at holde Anahana Wellness Inc., dets hovedmænd, officerer, direktører, direktører, repræsentanter, medarbejdere, entreprenører, licensgivere, licenshavere, leverandører og agenter skadesløs og forsvarlig over for krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger, handlinger eller krav.

Disse omfatter, men er ikke begrænset til: (a) juridiske og regnskabsmæssige gebyrer som følge af din brug af Tjenesten; (b) dit brud på nogen af disse Vilkår; og (c) alt, hvad du lægger på eller uploader til Tjenesten.

 

Begrænsning af ansvar

Anahana Wellness Inc, dets direktører, medarbejdere, partnere, agenter, agenter, leverandører eller associerede selskaber, er ikke ansvarlig for tab eller skader, direkte eller indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller straffeskader, herunder uden begrænsning, økonomisk tab, tab eller skade på elektroniske medier eller data, goodwill eller andre immaterielle tab, som følge af (i) din adgang til eller brug af tjenesten; (ii) din manglende mulighed for at få adgang til eller bruge tjenesten; (iii) enhver adfærd eller indhold fra en tredjepart på eller i forbindelse med Tjenesten; (iv) ethvert indhold, der er opnået fra eller via Tjenesten; og (v) uautoriseret adgang til, brug af eller ændring af dine overførsler eller indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, tort (herunder uagtsomhed) eller ethvert andet retskrav, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for en sådan skade, og selv om en afhjælpning, der er beskrevet heri, viser sig ikke at have opfyldt sit væsentlige formål.

 

DISCLAIMERING OG IKKE-AFTRÆDELSE AF RETTIGHEDER

Anahana Wellness Inc. giver ingen garantier, erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til hjemmesiden og den tilknyttede teknologi. Alle angiveligt gældende garantier, vilkår og betingelser er udelukket i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Din brug af tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten leveres på et "AS IS"- og "AS AVAILABLE"-grundlag. Tjenesten leveres uden nogen form for garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller ydeevne, undtagen i henhold til lovgivningen i en provins i Canada. I sådanne tilfælde gælder provinsens lovgivning i det omfang, det er nødvendigt.

Anahana Wellness Inc. dets datterselskaber, associerede selskaber og dets licensgivere garanterer ikke, at a) tjenesten vil fungere uafbrudt, sikkert eller være tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle fejl eller mangler vil blive rettet; c) tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller d) resultaterne af brugen af tjenesten vil opfylde dine krav.

Hvis du overtræder nogen af disse vilkår, og Anahana Wellness Inc. vælger ikke at handle øjeblikkeligt eller vælger ikke at handle overhovedet, vil Anahana Wellness Inc. stadig være berettiget til alle rettigheder og retsmidler på et senere tidspunkt eller i enhver anden situation, hvor du overtræder disse vilkår. Anahana Wellness Inc. giver ikke afkald på nogen af sine rettigheder. Anahana Wellness Inc. er ikke ansvarlig for påståede brud på disse vilkår, der skyldes omstændigheder uden for dets kontrol. En person, der ikke er part i disse vilkår, har ingen ret til at håndhæve dem.

Du må ikke tildele, underlicensere eller på anden måde overføre nogen af dine rettigheder i henhold til disse vilkår.

 

UDELUKNINGER

Som anført ovenfor tillader nogle jurisdiktioner ikke udelukkelse af visse garantier eller udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, så begrænsningerne ovenfor gælder muligvis ikke for dig. Provinslove i Canada kan gælde for visse produkter og leverede tjenesteydelser.

 

GIVENDE LOV

Disse vilkår er underlagt og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovene i provinsen Ontario og Canadas love, alt efter hvad der er gældende.

Hvis en bestemmelse i disse vilkår erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, vil de resterende bestemmelser i disse vilkår forblive i kraft. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores tjeneste og erstatter og erstatter alle tidligere aftaler, mundtlige eller andre, vedrørende tjenesten.

 

ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 30 dages varsel, før nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste, efter at disse revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du holde op med at bruge hjemmesiden og tjenesten.

 

KONTAKTAK OS

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, bedes du kontakte os.

Vilkår og betingelser for https://www.anahana.com/da