5

Passivt-aggressivt beteende

Senast uppdaterad: januari 27, 2024

Featured Image

Table of Contents

Dyk ner i världen av passivt-aggressivt beteende med vår detaljerade guide. Ta reda på de viktigaste indikatorerna och psykologiska grunderna för denna kommunikationsstil, och få praktiska tips för att svara effektivt i person

Vad är passivt-aggressivt beteende förklarat

Passivt-aggressivt beteende är en komplex, indirekt metod för att uttrycka negativa känslor. Det handlar inte bara om att undvika konfrontation; det är en strategi som används när en person känner sig hotad eller maktlös när det gäller att uttrycka sina känslor direkt.

Detta beteende kännetecknas av passivt motstånd mot förväntade uppgifter och indirekta uttryck för fientlighet. I grund och botten härrör passivt-aggressivt beteende från en persons svårigheter att uttrycka ilska, besvikelse eller frustration öppet.

Istället för att ta itu med problem direkt kan du ta till subtila metoder som förhalning, envishet eller avsiktlig ineffektivitet.

Dessa handlingar är ofta en försvarsmekanism som används när det upplevs som riskfyllt, obekvämt eller socialt oacceptabelt att uttrycka känslor direkt.

Detta beteende kan uppstå i olika miljöer, inklusive personliga relationer, arbetsplatsen eller familjedynamik.

Det återspeglar ofta djupare frågor som rör kommunikationsförmåga, självkänsla eller tidigare erfarenheter där direkt uttryck möttes av negativa konsekvenser.

Att förstå nyanserna i passivt-aggressivt beteende är avgörande för att känna igen och hantera det effektivt, både hos dig själv och andra.

5 exempel på passivt-aggressivt beteende

Passivt-aggressivt beteende kan ta sig många olika uttryck, som alla sänder dubbla budskap. Det är viktigt att förstå dessa exempel om du själv uppvisar detta beteende eller upptäcker det hos andra:

 1. Tyst behandling: Detta innebär att man ignorerar någon som ett sätt att straffa eller uttrycka missnöje, och förnekar personen en chans att lösa problemet genom direkt samtal.
 2. Bakvända komplimanger: Till synes vänliga kommentarer som har en kritisk underton förvirrar ofta mottagaren om givarens verkliga avsikter.
 3. Avsiktliga misstag: Subtila handlingar av upproriskhet, som att göra avsiktliga fel i arbetet eller personliga ansvarsområden, ofta för att uttrycka ilska eller missnöje.
 4. Förhalning: Att medvetet skjuta upp uppgifter, inte bara på grund av lathet, utan för att utöva kontroll eller indirekt visa förbittring.
 5. Sarkasm och hånfulla kommentarer: Använda humor eller sarkasm för att dölja kritik eller förakt, maskera personens verkliga känslor under skämtets täckmantel.

Vad orsakar passivt-aggressivt beteende

Passivt-aggressivt beteende har ofta djupa psykologiska rötter. Det kan vara en inlärd reaktion från familjedynamik där öppet uttryck av känslor inte uppmuntrades.

Du kanske använder detta beteende som en copingmekanism när du känner dig maktlös eller oförmögen att uttrycka din ilska och frustration direkt. Det är en försvarsmekanism som fungerar som en sköld mot konfrontation.

Varför passivt aggressivt beteende är farligt

Passiv aggression är lömsk och skadlig. Den undergräver förtroendet och kommunikationen i relationer, oavsett om de är personliga eller yrkesmässiga.

Det indirekta beteendet skapar en miljö som präglas av förvirring och misstro. Det kan leda till att kommunikationen bryts, eftersom det verkliga budskapet går förlorat i den passivt-aggressiva kommunikationen.

Detta beteendemönster kan leda till en ond cirkel av olösta relationsproblem och kvardröjande bitterhet.

 

Hur man upptäcker passivt-aggressivt beteende

hur man slutar vara passiv-aggressiv

Att känna igen passivt-aggressivt beteende är avgörande för att förstå och ta itu med underliggande problem i kommunikationen. Här är tre viktiga punkter som hjälper dig att identifiera passivt-aggressivt beteende:

Inkonsekvent verbal och icke-verbal kommunikation

En passiv-aggressiv person kan säga en sak, men deras kroppsspråk eller tonläge säger något annat.

De kan t.ex. gå med på en begäran men sedan sucka tungt, himla med ögonen eller visa icke-verbalt motstånd eller ilska.

Undvikande av direkt konflikt

Om du uppvisar ett passivt-aggressivt beteende undviker du ofta konfrontation. Istället uttrycker du ditt missnöje indirekt.

Detta kan ske genom förhalning, avsiktlig ineffektivitet eller att man "glömmer bort" att göra viktiga uppgifter.

De kanske går med på något som de inte håller med om, bara för att uttrycka sitt missnöje genom dessa indirekta handlingar.

Tjurig eller uppgiven attityd

En konsekvent nedstämd, tjurig eller förbittrad attityd kan tyda på passiv-aggressivitet.

Det kan handla om att vara tyst, komma med spydiga kommentarer eller använda sarkasm ofta. Dessa beteenden är ofta försök att uttrycka negativa känslor utan att föra en öppen dialog.

Det är viktigt att närma sig sådana situationer med förståelse och en vilja att kommunicera öppet och uppmuntra personen att uttrycka sina verkliga känslor på ett mer konstruktivt sätt.

Att hantera passivt aggressiva personer

Att interagera med någon som uppvisar ett passivt-aggressivt beteende kan vara en utmaning. Det kräver tålamod och ett strategiskt förhållningssätt. Så här hanterar du passivt-aggressiva personer på ett effektivt sätt:

 • Håll dig lugn och objektiv: När du stöter på passivt-aggressivt beteende ska du behålla lugnet. Reagera inte känslomässigt, eftersom det kan eskalera situationen. Fokusera på den aktuella frågan, inte på personens attityd.
 • Uppmuntra öppen kommunikation: Skapa en trygg miljö där personen kan uttrycka sina känslor. Ställ öppna frågor för att uppmuntra personen att kommunicera direkt. Säg saker som: "Jag har märkt att du verkar upprörd. Kan vi prata om vad det är som bekymrar dig?"
 • Sätt gränser: Det är viktigt att sätta tydliga gränser. Låt den passivt aggressiva personen veta att indirekta uttryck för ilska eller förbittring inte är till hjälp. Betona behovet av direkt och ärlig kommunikation.

Är passiv aggressivitet en psykisk störning?

Passiv-aggressiv personlighetsstörning klassificeras i sig inte som ett av de psykiska sjukdomstillstånden. Det kan dock vara ett tecken på underliggande psykologiska problem, t.ex. personlighetsstörningar.

Det är ett beteendeproblem som ofta kräver psykologisk behandling för att ta itu med de bakomliggande orsakerna och för att lära sig hälsosammare sätt att uttrycka känslor.

Hur man slutar vara passiv-aggressiv

För att komma till rätta med passivt-aggressiva beteenden krävs självkännedom och ett engagemang för förändring. Här är några viktiga steg för att stoppa detta beteende:

 • Bekräfta dina känslor: Börja med att känna igen och acceptera dina verkliga känslor. Att erkänna att du känner dig arg eller förbittrad är det första steget mot förändring.
 • Öva på direkt kommunikation: Arbeta med att uttrycka dina känslor och behov öppet och respektfullt, utan sarkasm eller dolda meningar.
 • Sök hjälp om det behövs: Om passivt-aggressivt beteende är djupt rotat bör du överväga att söka professionell hjälp. Terapi kan ge insikter och strategier för bättre kommunikation.
 • Reflektera över påverkan: Förstå hur ditt beteende påverkar andra. Att reflektera över konsekvenserna av dina handlingar kan motivera dig att anta hälsosammare kommunikationsmönster.

Faran med att låta passiv aggression gå okontrollerad

Att ignorera passivt-aggressivt beteende kan få långsiktiga negativa effekter på relationer och dynamiken på arbetsplatsen. När sådant beteende inte åtgärdas skapas en giftig miljö där öppen och ärlig kommunikation kvävs.

Detta kan leda till bitterhet och misstro, vilket negativt påverkar sammanhållningen i teamet, personliga relationer och den allmänna psykiska hälsan och välbefinnandet.

När du känner igen passivt-aggressivt beteende kan du främja hälsosammare, mer autentiska interaktioner och relationer.

Oavsett om du inser att du har att göra med sådant beteende hos dig själv eller andra, handlar det om att skapa en miljö där känslor kan uttryckas öppet och respektfullt.

Vanliga frågor och svar

Vad är vanliga tecken på passivt-aggressivt beteende?

Vanliga tecken på passivt-aggressivt beteende är subtila motståndshandlingar som förhalning, avsiktlig ineffektivitet och tyst behandling.

Andra indikatorer är sarkasm, bakvända komplimanger och icke-verbala signaler som motsäger verbala uttalanden. Att känna igen dessa tecken kan vara avgörande för att förstå och hantera beteendet.

Varför uppvisar människor passivt-aggressivt beteende?

Passivt-aggressivt beteende beror ofta på en persons oförmåga att uttrycka negativa känslor direkt.

Det kan ha sin grund i tidigare erfarenheter där öppen kommunikation motarbetades eller fick negativa konsekvenser.

Andra faktorer är konflikträdsla, känslor av maktlöshet och bristande förmåga att hävda sig.

Hur kan du hantera passivt-aggressivt beteende på ett effektivt sätt?

Att hantera passivt-aggressivt beteende innebär tydlig, direkt kommunikation och att sätta fasta gränser. Att ta upp beteendet på ett lugnt och bestämt sätt är viktigt, liksom att uppmuntra till öppen dialog.

Förståelse och empati kan också vara till hjälp, eftersom beteendet ofta härrör från djupare känslomässiga problem.

I vissa fall kan professionell hjälp som terapi vara till nytta för den passivt aggressiva individen och de som påverkas av deras beteende.

Referenser

Passivt-aggressivt beteende - Wikipedia

7 tecken på att du har att göra med en passiv-aggressiv person | Tid

Så vet du om du (eller någon annan) är passivt aggressiv

Utveckling och validering av ett mått på passiva aggressionsegenskaper: Skalan för passiv aggression (PAS)

10 strategier för att hantera passivt aggressiva människor - Crisis & Trauma Resource Institute

Hur man hanterar en passivt aggressiv kollega

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.

Självsabotage

7 min read

Självsabotage

Självsabotage innebär att man blockerar sina framgångar eller prestationer. Det kan ske medvetet eller omedvetet och beror ofta på låg självkänsla,...

Gränser

7 min read

Gränser

Gränser är grunden för sunda relationer men är inte alltid lätta att sätta. Läs mer om vad personliga gränser är, olika typer av gränser och några...

Synkronicitet

8 min read

Synkronicitet

Lär dig mer om mänskliga tankemönster och begreppet synkronicitet. Förstå upplevelsen av synkronicitet och hur man tolkar upplevelser för att uppnå...

Medvetande

7 min read

Medvetande

En människas medvetna liv är en sammanställning av hennes upplevelser av den objektiva världen omkring henne, filtrerade genom känslor, minnen och...

Emotionell mognad

9 min read

Emotionell mognad

Emotionell mognad är avgörande för personlig utveckling, motståndskraft och empati. Det handlar om att förstå och reglera känslor, främja...

Emotionell intelligens

6 min read

Emotionell intelligens

Upptäck kraften i Emotionell Intelligens (EI) för att lyfta din karriär och ditt privatliv. Lär dig ursprung, komponenter, fördelar och sätt att...