6

Mystik

Senast uppdaterad: oktober 26, 2023

Featured Image

Table of Contents

Mystik är ett uppnåeligt tillstånd där man får det ultimata medvetandet, ett fysiskt och mentalt tillstånd av extas och en ultimat kraft av insikt. Detta begrepp har funnits i otaliga kulturer och fortsätter att spela en roll i olika religiösa och icke-religiösa traditioner.

Mysticism förklarad

Mystik är en term som ofta används för att beskriva ett förändrat medvetandetillstånd eller ett tillstånd av extas. Dessa upplevda tillstånd av rent medvetande kan förknippas med Gud eller något högre väsen, men är inte ett krav för detta koncept.

Även om det finns många definitioner av mysticism beroende på kultur och religion, associerar de alla till extraordinära upplevelser och sinnestillstånd som ofta överträffar all fysisk medvetenhet eller erfarenhet.

Mystik anses ofta vara religiös, men det är viktigt att notera att många kulturer, t.ex. icke-kristna religioner och kulturer, är kända för att använda sig av särskilda metoder för att uppnå mystiska upplevelser.

Personlig transformation genom den fenomenala världen och den absoluta verkligheten är möjlig oavsett ens religiösa och andliga övertygelse.

Definition av mystik

Mystik är religiösa eller mystiska upplevelser som syftar till att uppnå olika medvetandetillstånd och förekommer i många ideologier, myter, legender och magi.

Mystisk teologi är ett begrepp som förknippas med direkt kunskap om högre makter, andlig sanning eller den yttersta verkligheten som kan nås genom intuition eller insikt.

Även om mystik kan ses som kryptisk eller irrationell utanför den religiösa erfarenheten och andliga traditioner, använder många andra kulturer denna fenomenologiska egenskap på andra sätt än religiösa.

Många tror att mystik bara är en företeelse från modern tid och 1900-talet. Men i själva verket har detta psykologiska fenomen funnits i många århundraden i många olika icke-religiösa och religiösa traditioner.

Historiska bevis visar att mysticism går tillbaka till grekerna, som använde termen mysticism för att beteckna initieringen till en kultur eller religion. Den engelska termen mystic kommer från verbet "myelin", som betyder en person som bevarar en hemlighet.

Mystiska upplevelser

Mystiska upplevelser är sinnesneutrala och gör det möjligt för personen att känna till den verklighet eller de omständigheter som han eller hon kommer att upptäcka. De beskrivs ofta som ett tillstånd av rent medvetande och upplevelse av den yttersta verkligheten, med direkt insikt i världens gudomliga väsen och en högre makt.

Mystik kan inte bara uppstå genom olika metoder, t.ex. religiösa metoder som mantran, meditation, repetition och psykedeliska droger, utan kan också vara spontan.

Mystiska traditioner varnar för att hänge sig åt mystiska upplevelser och tillhandahåller ett skyddande ramverk för att hantera mystiska upplevelser.

Egenskaper hos mystisk erfarenhet

Noetisk kvalitet

Noetisk kvalitet är en stark känsla av att få insikt eller möta den yttersta verkligheten. Mystiker uttrycker att deras mystiska upplevelser avslöjar sanningens djup.

Noetisk eller intellektuell kvalitet avser den erfarenhet och kunskap som mystikern eller utövaren har fått. Mystiska upplevelser kan vara både introverta och extroverta.

Ineffektivitet

Ineffabilitet är en term som används för att definiera en upplevelse, situation, medvetandetillstånd eller känsla som inte kan beskrivas med ett begripligt språk.

Denna term förknippas ofta med mystiska upplevelser av den ultimata verkligheten, eftersom dessa ofta bara är medvetandetillstånd, obeskrivliga för alla som ännu inte har upplevt något liknande.

Många beskriver oändlighet som en känsla av fullständig visshet, en vanlig känsla under mystiska upplevelser.

Vissa menar att när mystiker talar om obeskrivlighet syftar de bara på hur svårt det är att beskriva den yttersta verkligheten i bokstavliga termer snarare än med metaforer, symboler eller analogier.

Filosofer anser att betoningen på oföränderlighet illustrerar ett försök att anpassa mystiken till det irrationella och därmed utesluta den från mer förnuftiga mänskliga strävanden.

Paradoxalitet

Paradoxalitet är det som är överraskande eller oväntat, ibland till och med motsägelsefullt. Mystiska upplevelser förknippas med att vara något utöver det vanliga och märkliga, och därför är paradoxalitet vanligt inom mystiken.

En paradox förekommer mindre ofta jämfört med andra mystiska upplevelser och tankesystem. Den mentala aktiviteten kan upphöra när mystiker försöker beskriva det som egentligen inte kan beskrivas.

Mystiska upplevelser uppstår när man når ett sinnestillstånd bortom tanke och ingen tanke, ett tillstånd där individen är i kontakt med den yttersta verkligheten Individen kan inte projicera sina föreställningar på verkligheten.

Mystiker vill bekräfta att deras upplevelse var något av naturmystik eller genuint mystisk, vilket paradoxalitet liknar. Ändå måste de använda ett språk som är utformat för fenomen eller verkligheter. Paradoxen att bekräfta något och sedan förneka det är inte irrationell.

Typer av mystik

Shamanism

Shamanism kan vara ett av de äldsta exemplen på mysticism som vi känner till idag. Shamanismen har till och med anpassats till västerländska kulturer, vilket har lett till begreppet "neopaganism", en nyare form av utövande som förknippas med den nya tiden utan kopplingar till traditionella shamansamhällen.

I centrum för den urgamla religionen shamanism står en shaman som sägs vara en extatisk person som kan bota sjuka och kommunicera med den andliga världen. Denna förbindelse med den andliga världen är ett specifikt exempel på en mystisk upplevelse.

Mystiken inom shamanismen har definierats på olika sätt genom deras erfarenheter. De sägs gå in i trans eller ett förändrat medvetandetillstånd under ritualer för att utöva healing.

Detta kan beskrivas som religiösa extaser. De kan kalla på en ande som tar sig in i deras kropp och tala till andra genom shamanens mun.

Mystiska religioner

Eleusinska mysterierna var årliga initiationsceremonier i gudinnorna Demeter och Persefones kulter, som hölls nära Aten i antikens Grekland. Dessa mysteriereligioner började omkring 1600 f.Kr. under den mykenska perioden.

Religiös mystik

Inom buddhismen och viss hinduism är mystikern förenad med alla delar av det gudomliga. Inom islam, judendom och kristen teologi engagerar sig mystikerna i det gudomliga men förblir åtskilda.

Typer av människor som är intresserade av och investerar i religiös mystik kan delas in i två breda kategorier: apofatiska och katafatiska.

De vars religiösa ideologi anser att en mystisk upplevelse inte kan beskrivas med ord kallas apofatiska. De som anser att mystiska upplevelser kan och bör beskrivas kallas katafatiska mystiker.

Kristen mystik

Mystik inom kristendomen är kontakt eller andlig förening med Gud eller den helige ande. Kontemplativ bön används för att skapa praktisk enhet med Gud, som ett resultat av vaksamhet.

Islamisk mystik

Sufism är en gren av islam där utövarna strävar efter gemenskap med det gudomliga genom att vända sig bort från allt annat än Gud genom begränsad mat, sömn och diskussioner med andra människor. Sufisk praxis inkluderar muraqaba eller medling.

Dhikr är en metod som består av andnings- och mässingsövningar för att minnas Gud. Andra metoder inom islamisk mystik är att besöka heliga platser som tillhör sufiska helgon och Sama, som är en form av musik och dans.

Judisk mystik

Judisk kabbalistik är en upplevelse av sephirot, eller aspekter av Gud, som ger insikter i det gudomliga.

Det är en uppsättning mystiska läror som förklarar förhållandet mellan ett oändligt och mystiskt Ein Sof och det dödliga och ändliga universum. Lärorna förklarar innebörden av den hebreiska bibeln och traditionell rabbinsk litteratur.

Den judiska mystiken har tre huvuddimensioner, med olika mål för att uppnå den fulla mystiska upplevelsen.

För det första handlar den undersökande dimensionen om att söka universums dolda verklighet för att förstå dess ursprung och organisation. Den erfarenhetsmässiga är den autentiska strävan efter en direkt, mystisk upplevelse med en gudom.

Slutligen är den praktiska dimensionen att delta i ritualer för att få och utöva makt för att orsaka en förändring i världen.

Kabbalah

Judisk kabbala är denna kulturs version av mysticism eller ockult kunskap. Liksom de flesta religioner är kabbalah en enhetlig upplevelse av den ultimata verkligheten och ett mystiskt medvetande.

Kabbalah försöker förstå strukturen och processerna i de gudomliga världarna. Det är en del av den judiska traditionen som handlar om Guds väsen i en helig text eller en upplevelse. Det är den största intimitet med Gud som kan uppnås i den judiska tron.

Hinduisk mystik

Hinduism är den religiösa ordning som anhängarna följer, vanligtvis i indiska kulturer. Mystik är ett vanligt tema inom hinduismen.

Anhängare av hinduismen vill förena jaget med något som är större än jaget, oavsett om det handlar om en princip som är större än universum eller en högre makt.

Hinduiska mystiska upplevelser har vanligtvis fyra faktorer gemensamt. Den första är att mystiken bygger på upplevelsen i detta sammanhang, ett tillstånd av insikt som är både beskrivbart och uppnåeligt. Hinduismens människor lär andra hur man uppnår sådana upplevelser.

Den andra gemensamma faktorn är att dessa upplevelser syftar till att befria en individs inre ande från dess inre fängelse, vare sig det är verkligt eller en illusion.

För det tredje erkänner detta trossystem vikten av att kontrollera sinnet och kroppen för att uppnå förverkligande och kultivera sinnet och kroppen för att på rätt sätt kanalisera energi från det inre.

Slutligen kretsar den centrala principen för hinduismens mystik kring det faktum att kunskap är varande. Kunskap symboliserar fullständig förståelse och motsvarar slutmålet om allvetande eller ett allvetande tillstånd.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett exempel på mysticism?

Mantrasång, meditation och bön är alla exempel på mystik som är vanligt förekommande i den religiösa erfarenheten och andra icke-religiösa praktiker.

Att engagera sig i dessa handlingar eller beteenden skapar en upplevelse för en individ som känner sig förbunden med Gud. Det framkallar också mänsklig förvandling.

Vilken religion tror på mysticism?

Många religioner tror på mystiska fenomen, däribland kristendom, islam, hinduism och judendom. De lägger en mystisk tonvikt på andlig harmoni, förening och religionens mysterier.

Gudsmystik innebär att anden återvänder till sin eviga bas. Det är en allmän form av österländsk mysticism men är mer dominerande i västerländska former.

Referenser

Ineffektivitet

Mystik - Wikipedia

Mystik | Definition, historia, exempel och fakta | Britannica

Mystik (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Definition och innebörd av mystik - Merriam-Webster

Mystik - Definition, Betydelse & Synonymer | Vocabulary.com

Vad är mystik? Definition och exempel

Språkets makt i judisk kabbala och magi: hur man gör (och ångrar) saker med ord | The British Library.

Vad är Kabbalah? | Reformjudendom

Indisk filosofi, mystik och sex tankeskolor

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.