6

Mystik

Senast uppdaterad: maj 18, 2024

Featured Image

Table of Contents

Mysticism är ett uppnåeligt tillstånd där man uppnår ett ultimat medvetande, ett fysiskt och mentalt tillstånd av extas och en ultimat kraft av insikt.

Detta koncept har varit en grundpelare i otaliga kulturer och fortsätter att spela en roll i olika religiösa och icke-religiösa traditioner.

Viktiga slutsatser

  • Expansiv förståelse: Mystik ger en väg till att uppleva rent medvetande och en djupare koppling till den ultimata verkligheten i olika religiösa och mystiska traditioner.

  • Bortom den vanliga upplevelsen: Att ägna sig åt mystiska praktiker överskrider vanlig sinnesförnimmelse och ger insikter i andliga sanningar genom icke-ordinära medvetandetillstånd.

  • Universell tillämpning: Mysticism är inte begränsad till någon enskild religiös tradition utan är en universell strävan efter direkt gemenskap med det gudomliga eller existensens djupa realiteter.

  • Historiskt och kulturellt djup: Med rötter i uråldriga sedvänjor omfattar mystiken ett brett spektrum av olika traditioner av andliga upplevelser, från naturmystik till komplexa ritualer i samband med religiösa upplevelser.

Mysticism förklarad

Mystik är en term som ofta används för att beskriva ett förändrat medvetandetillstånd eller ett tillstånd av extas. Dessa upplevda tillstånd av rent medvetande kan associeras med Gud eller något högre väsen, men är inte ett krav för detta koncept.

Det finns många definitioner av mystik beroende på kultur och religion, men gemensamt för dem alla är att de förknippar mystik med extraordinära upplevelser och sinnestillstånd som ofta överträffar all fysisk medvetenhet eller erfarenhet.

Mystik betraktas ofta som religiös, men det är viktigt att notera att många kulturer, t.ex. icke-kristna religioner och kulturer, är kända för att använda sig av särskilda metoder för att uppnå mystiska upplevelser.

Personlig transformation genom fenomenvärlden och den absoluta verkligheten är möjlig oavsett religiös och andlig övertygelse.

Definition av mysticism

Mystik är utövandet av religiösa eller mystiska upplevelser som syftar till att uppnå olika medvetandetillstånd och är involverad i många ideologier, myter, legender och magi.

Mystisk teologi är ett begrepp som förknippas med direkt kunskap om högre makter, andlig sanning eller den yttersta verkligheten som kan nås genom intuition eller insikt.

Även om mystik kan ses som kryptisk eller irrationell utanför den religiösa upplevelsen och andliga traditioner, använder många andra kulturer denna fenomenologiska egenskap på andra sätt än religiösa.

Många tror att mysticism bara är något som hör modern tid och 1900-talet till. Men i själva verket har detta psykologiska fenomen funnits i många århundraden i många olika icke-religiösa och religiösa traditioner.

Historiska bevis visar att mystiken går tillbaka till grekerna, som använde termen mysticism för att beteckna initieringen i en kultur eller religion. Termen mystic på engelska kommer från verbet "myelin", som betyder att beteckna en person som håller en hemlighet.

Mystiska upplevelser

Mystiska upplevelser är icke-sinnliga och gör det möjligt för subjektet att känna till den verklighet eller de omständigheter som de kommer att upptäcka. De beskrivs ofta som ett tillstånd av rent medvetande och upplevelse av den yttersta verkligheten, med direkt insikt i världens gudomliga väsen och en högre makt.

Mystik kan dock inte bara uppstå genom olika metoder, t.ex. religiösa metoder som mantran, upprepning, meditation och psykedeliska droger, utan kan också vara spontan.

Mystiska traditioner varnar för hängivenhet till mystiska upplevelser och ger ett skyddande ramverk för att rymma mystiska upplevelser.

Attribut för mystisk upplevelse

Noetisk kvalitet

Noetisk kvalitet är en stark känsla av att få insikt eller möta den yttersta verkligheten. Mystiker uttrycker att deras mystiska upplevelser avslöjar sanningens djup.

Noetisk eller intellektuell kvalitet avser den erfarenhet och kunskap som mystikern eller utövaren har fått. Mystiska upplevelser kan vara både introverta och extroverta.

Ineffektivitet

Oändlighet är en term som används för att definiera en upplevelse, situation, medvetandetillstånd eller känsla som inte kan beskrivas med ett begripligt språk.

Termen förknippas ofta med mystiska upplevelser av den yttersta verkligheten, eftersom det ofta bara handlar om medvetandetillstånd som är obeskrivliga för den som ännu inte upplevt något liknande.

Många beskriver ineffabilitet som en känsla av fullständig visshet, en vanlig känsla under mystiska upplevelser.

Vissa menar att när mystiker talar om obeskrivlighet syftar de bara på hur svårt det är att beskriva den yttersta verkligheten bokstavligen, snarare än med metaforer, symboler eller analogier.

Filosofer anser att betoningen av det inefficiella illustrerar ett försök att förena mystiken med det irrationella och därmed utesluta den från mer förnuftiga mänskliga strävanden.

Paradoxalitet

Med paradoxalitet menas det som är överraskande eller oväntat, ibland till och med motsägelsefullt. Mystiska upplevelser är förknippade med att vara utöver det vanliga och konstiga; därför är paradoxalitet vanligt inom mystiken.

En paradox förekommer mindre ofta jämfört med andra mystiska upplevelser och tankesystem. Mental aktivitet kan upphöra när mystiker försöker beskriva det som inte kan beskrivas i huvudsak.

Mystiska upplevelser uppstår när man når ett sinnestillstånd bortom tanke och icke-tanke, ett tillstånd där individen är i kontakt med den yttersta verkligheten Individen kan inte projicera sina föreställningar på verkligheten.

Mystiker vill bekräfta att deras upplevelse var något av naturmystik eller genuint mystisk, vilket paradoxalitet liknar. Ändå måste de använda språk som är utformade för fenomen eller verkligheter. Paradoxen i att bekräfta något och sedan förneka det är inte irrationell.

Typer av mysticism

Shamanism

Shamanism kan vara ett av de äldsta exemplen på mysticism som vi känner till idag. Shamanismen har till och med anpassats till västerländska kulturer och fått beteckningen "neopaganism", en nyare form av utövande som förknippas med new age utan kopplingar till traditionella shamansamhällen.

I centrum för den urgamla religionen shamanism står en shaman som sägs vara en extatisk gestalt som kan bota sjuka och kommunicera med den andliga världen. Denna förbindelse med den andliga världen är ett specifikt exempel på en mystisk upplevelse.

Mystiken inom shamanismen har definierats på olika sätt genom deras upplevelser. De sägs gå in i trans eller ett förändrat medvetandetillstånd under ritualer för att utöva healing.

Detta kan beskrivas som religiösa extaser. De kan kalla på en ande som tar sig in i deras kropp och tala till andra genom shamanens mun.

Mysteriereligioner

Eleusinska mysterierna var årliga initieringsceremonier i gudinnorna Demeters och Persefones kulter, som hölls nära Aten i antikens Grekland. Dessa mysteriereligioner började omkring 1600 f.Kr. under den mykenska perioden.

Religiös mysticism

I buddhismen och vissa hinduistiska praktiker förenas mystikern med någon del av det gudomliga. Inom islam, judendom och kristen teologi har mystiker kontakt med det gudomliga men förblir åtskilda.

Typer av människor som är intresserade av och investerar i religiös mystik kan delas in i två breda kategorier: apofatiska och katafatiska.

De som enligt sin religiösa ideologi anser att en mystisk upplevelse inte kan beskrivas med ord kallas apofatiska. De som anser att mystiska upplevelser kan och bör beskrivas kallas katafatiska mystiker.

Kristen mystik

Mystik inom kristendomen är kontakten eller den andliga föreningen med Gud eller den heliga anden. Kontemplativ bön används för att skapa praktisk enhet med Gud, som ett resultat av vaksamhet.

Islamisk mystik

Sufism är en gren av islam där utövarna strävar efter gemenskap med det gudomliga genom att vända sig bort från allt utom Gud genom att begränsa mat, sömn och samtal med andra människor. Sufiutövandet inkluderar muraqaba eller medling.

Dhikr är en övning som består av andnings- och mässande övningar för att minnas Gud. Andra metoder inom islamisk mystik är att besöka heliga platser för sufiska helgon och Sama, som är en form av musik och dans.

Judisk mystik

Judisk kabbalistik är en upplevelse av sephirot, eller aspekter av Gud, som ger insikter i det gudomliga.

Det är en uppsättning mystiska läror som förklarar förhållandet mellan en oändlig och mystisk Ein Sof och det dödliga och ändliga universum. Läran förklarar innebörden av den hebreiska bibeln och traditionell rabbinsk litteratur.

Den judiska mystiken har tre huvuddimensioner, med olika mål för att uppnå den fulla mystiska upplevelsen.

För det första handlar den undersökande dimensionen om att söka efter universums dolda verklighet för att förstå dess ursprung och organisation. Den erfarenhetsbaserade dimensionen är den autentiska strävan efter en direkt, mystisk upplevelse med en gudom.

Slutligen handlar den praktiska dimensionen om att delta i ritualer för att få och utöva makt och därmed förändra världen.

Kabbalah

Judisk kabbala är denna kulturs version av mysticism eller ockult kunskap. Liksom de flesta religioner är kabbala en upplevelse av den ultimata verkligheten och ett mystiskt medvetande.

Kabbalah syftar till att förstå strukturen och processerna i de gudomliga världarna. Det är en del av den judiska traditionen som handlar om Guds väsen i en helig text eller en upplevelse. Det är den största intimiteten med Gud som kan uppnås i den judiska tron.

Hinduisk mystik

Hinduism är den religiösa ordning som anhängarna följer, vanligtvis i indiska kulturer. Mysticism är ett vanligt tema inom hinduismen.

Hinduismens anhängare vill förena jaget med något som är större än jaget, oavsett om det är en princip som är större än universum eller en högre maktfigur.

Hinduiska mystiska upplevelser har vanligtvis fyra faktorer gemensamt. Den första är att mystiken bygger på upplevelsen i detta sammanhang, ett tillstånd av förverkligande som är både beskrivbart och uppnåeligt. Människor inom hinduismen lär andra hur man uppnår sådana upplevelser.

Den andra gemensamma faktorn är att dessa upplevelser syftar till att befria en individs inre själ från dess inre fängelse, vare sig det är verkligt eller illusoriskt.

För det tredje erkänner detta trossystem vikten av att kontrollera sinnet och kroppen för att uppnå förverkligande och kultivera sinnet och kroppen för att på rätt sätt kanalisera energi inifrån.

Slutligen kretsar den centrala principen för hinduismens mystik kring det faktum att kunskap är varande. Kunskap symboliserar fullständig förståelse, vilket motsvarar slutmålet om allvetande eller ett allvetande tillstånd.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett exempel på mysticism?

Att sjunga mantran, meditera och be är alla exempel på mystik som är vanligt förekommande i den religiösa upplevelsen och andra icke-religiösa praktiker.

Att engagera sig i dessa handlingar eller beteenden skapar en upplevelse för en individ som känner sig förbunden med Gud. Det framkallar också mänsklig omvandling.

Vilken religion tror på mysticism?

Många religioner tror på mystiska fenomen, däribland kristendomen, islam, hinduismen och judendomen. De lägger en mystisk tonvikt på andlig harmoni, förening och religionens mysterier.

Gudsmystik innebär att anden återvänder till sin eviga bas. Det är en allmän form av österländsk mystik men är mer dominerande i västerländska former.

Referenser

Ineffektivitet

Mysticism - Wikipedia

Mysticism | Definition, historia, exempel och fakta | Britannica

Mysticism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Mysticism Definition & betydelse - Merriam-Webster

Mysticism - Definition, betydelse och synonymer | Vocabulary.com

Vad är mysticism? Definition och exempel

Språkets makt i judisk kabbala och magi: hur man gör (och ångrar) saker med ord | The British Library.

Vad är Kabbalah? | Reformerad judendom

Indisk filosofi, mystik och sex olika tankeskolor

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det är alltid rekommenderat att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå genom att använda den information som tillhandahålls.