6

Mystiek

Laatst bijgewerkt: oktober 26, 2023

Featured Image

Table of Contents

Mystiek is een haalbare staat waarin iemand het ultieme bewustzijn verwerft, een fysieke en mentale staat van extase en een ultieme realisatiekracht. Dit concept is in ontelbare culturen terug te vinden en speelt nog steeds een rol in verschillende religieuze en niet-religieuze tradities.

Mystiek uitgelegd

Mystiek is een term die vaak wordt gebruikt om een veranderde bewustzijnstoestand of extase te beschrijven. Deze ervaren toestanden van puur bewustzijn kunnen geassocieerd worden met God of een hoger wezen, maar zijn geen vereiste voor dit concept.

Hoewel er veel definities van mystiek bestaan, afhankelijk van cultuur en religie, associëren ze het allemaal met buitengewone ervaringen en geestestoestanden die vaak elk fysiek bewustzijn of elke fysieke ervaring te boven gaan.

Mystiek wordt vaak als religieus beschouwd, maar het is belangrijk op te merken dat veel culturen, zoals niet-christelijke religies en culturen, verschillende praktijken gebruiken om mystieke ervaringen op te doen.

Persoonlijke transformatie door de fenomenale wereld en de absolute realiteit zijn mogelijk ongeacht iemands religieuze en spirituele overtuigingen.

Definitie van Mystiek

Mystiek is het beoefenen van religieuze of mystieke ervaringen met als doel verschillende staten van bewustzijn te bereiken en is betrokken bij vele ideologieën, mythen, legenden en magie.

Mystieke theologie is een concept dat geassocieerd wordt met de directe kennis van hogere machten, spirituele waarheid of ultieme realiteit die bereikt kan worden door intuïtie of inzicht.

Hoewel mystiek kan worden gezien als cryptisch of irrationeel buiten de religieuze ervaring en spirituele tradities, gebruiken veel andere culturen dit fenomenologische kenmerk op andere dan religieuze manieren.

Velen denken dat mystiek alleen van de moderne tijd en de twintigste is. Toch is dit psychologische fenomeen in werkelijkheid al vele eeuwen aanwezig in veel verschillende niet-religieuze en religieuze tradities.

Historisch bewijs toont aan dat mystiek teruggaat tot de Grieken, die de term mystiek gebruikten om de inwijding in een cultuur of religie aan te duiden. De term mysticus in het Engels komt van het werkwoord "myelin", wat betekent dat het iemand aanduidt die een geheim bewaart.

Mystieke ervaringen

Mystieke ervaringen zijn niet zintuiglijk en stellen het subject in staat om de werkelijkheid of omstandigheden te kennen die ze zullen ontdekken. Ze worden vaak beschreven als een staat van puur bewustzijn en ervaring van de ultieme werkelijkheid, met direct inzicht in de goddelijke essentie van de wereld en een hogere macht.

Mystiek kan echter niet alleen veroorzaakt worden door verschillende praktijken, zoals religieuze praktijken zoals mantra's, meditatie, herhaling en psychedelische drugs, maar kan ook spontaan ontstaan.

Mystieke tradities waarschuwen tegen toewijding aan mystieke ervaringen en bieden een beschermend kader om mystieke ervaringen te accommoderen.

Kenmerken van Mystieke Ervaring

Noëtische kwaliteit

Noëtische kwaliteit is een sterk gevoel van inzicht of ontmoeting met de ultieme werkelijkheid. Mystici zeggen dat hun mystieke ervaringen de diepten van de waarheid onthullen.

Noëtische of intellectuele kwaliteit verwijst naar de ervaring en kennis die de mysticus of beoefenaar heeft opgedaan. Mystieke ervaringen kunnen zowel introvert als extrovert zijn.

Onuitsprekelijkheid

Onuitsprekelijkheid is een term die gebruikt wordt om een ervaring, situatie, bewustzijnstoestand of gevoel te definiëren dat niet beschreven kan worden met begrijpelijke taal.

Deze term wordt vaak geassocieerd met mystieke ervaringen met de ultieme realiteit, omdat dit vaak slechts bewustzijnstoestanden zijn, onbeschrijfelijk voor iemand die nog iets dergelijks moet ervaren.

Velen beschrijven onuitsprekelijkheid als een gevoel van volledige zekerheid, een veel voorkomend gevoel tijdens mystieke ervaringen.

Sommigen geloven dat wanneer mystici het hebben over onbeschrijflijkheid, ze alleen maar verwijzen naar hoe moeilijk het is om de ultieme werkelijkheid letterlijk te beschrijven in plaats van door metaforen, symbolen of analogieën.

Filosofen zijn van mening dat de nadruk op onuitsprekelijkheid een poging is om mystiek aan het irrationele toe te schrijven en zo uit te sluiten van meer zinnige menselijke bezigheden.

Paradoxaliteit

Paradoxaliteit verwijst naar wat verrassend of onverwacht is, soms zelfs tegenstrijdig. Mystieke ervaringen worden geassocieerd met ongewoon en vreemd zijn; daarom is paradoxaliteit gebruikelijk binnen de mystiek.

Een paradox komt minder vaak voor dan bij andere mystieke ervaringen en denksystemen. Mentale activiteit kan stoppen wanneer mystici proberen te beschrijven wat in wezen niet beschreven kan worden.

Mystieke ervaringen doen zich voor wanneer iemand een geestestoestand bereikt voorbij denken en geen denken, een toestand waarin iemand in contact staat met de ultieme werkelijkheid Individuen kunnen hun denkbeelden niet projecteren op de werkelijkheid.

Mystici willen bevestigen dat hun ervaring iets van natuurmystiek of echt mystiek was, waar paradoxaliteit op lijkt. Toch moeten ze taal gebruiken die ontworpen is voor fenomenen of werkelijkheden. De paradox van iets bevestigen en het dan ontkennen is niet irrationeel.

Soorten mystiek

Sjamanisme

Sjamanisme is misschien wel een van de oudste voorbeelden van mystiek die we vandaag de dag kennen. Sjamanisme is zelfs aangepast aan Westerse culturen, waardoor de term "neopaganisme" is ontstaan; een nieuwere vorm van beoefening die geassocieerd wordt met de new age zonder connecties met traditionele sjamaanse samenlevingen.

In het centrum van de oude religie van het Sjamanisme staat een Sjamaan die een extatische figuur zou zijn, die in staat is om zieken te genezen en met de spirituele wereld te communiceren. Deze verbinding met de spirituele wereld is een specifiek voorbeeld van een mystieke ervaring.

Mystiek binnen het Sjamanisme wordt op verschillende manieren gedefinieerd aan de hand van hun ervaringen. Er wordt gezegd dat ze tijdens rituelen een trance of een veranderde bewustzijnstoestand binnengaan om genezing te beoefenen.

Dit kan beschreven worden als religieuze extases. Ze kunnen een geest oproepen om hun lichaam binnen te gaan en tot anderen te spreken via de mond van de sjamaan.

Mysterie religies

De Eleusinische Mysteriën waren jaarlijkse inwijdingsceremonies in de cultussen van de godinnen Demeter en Persephone, gehouden in de buurt van Athene in het oude Griekenland. Deze mysteriereligies begonnen rond 1600 voor Christus in de Myceense periode.

Religieuze mystiek

In het boeddhisme en sommige hindoeïstische praktijken is de mysticus verbonden met een deel van het goddelijke. In de islam, het jodendom en de christelijke theologie gaan mystici om met het goddelijke, maar blijven ze gescheiden.

Soorten mensen die geïnteresseerd en geïnvesteerd zijn in religieuze mystiek kunnen verdeeld worden in twee brede categorieën; apofatisch en katafatisch.

Zij die in hun religieuze ideologie geloven dat een mystieke ervaring niet in woorden beschreven kan worden, worden apofatisch genoemd. Degenen die geloven dat mystieke ervaringen beschreven kunnen en moeten worden, worden katafatische mystici genoemd.

Christelijke Mystiek

Mystiek in het christendom is het contact of de geestelijke vereniging met God of de heilige geest. Contemplatief gebed wordt gebruikt om praktische eenheid met God te creëren, als gevolg van waakzaamheid.

Islamitische Mystiek

Soefisme is een tak van de islam waar beoefenaars streven naar verbondenheid met het goddelijke door zich af te keren van alles behalve God door voedsel, slaap en gesprekken met andere mensen te beperken. Soefipraktijken omvatten muraqaba of bemiddeling.

Dhikr is een praktijk die bestaat uit ademhalings- en zangoefeningen om God te gedenken. Andere islamitische mystieke praktijken zijn het bezoeken van heilige plaatsen van soefi-heiligen en sama, de vorm van muziek en dans.

Joodse mystiek

Joodse kabbalistiek is een ervaring van de sefirot, of aspecten van God, die inzichten verschaft in het goddelijke.

Het is een reeks mystieke leringen die de relatie uitleggen tussen een eindeloze en mysterieuze Ein Sof en het sterfelijke en eindige universum. De leringen verklaren de betekenis van de Hebreeuwse Bijbel en de traditionele rabbijnse literatuur.

Joodse mystiek heeft drie hoofddimensies, met verschillende doelen om de volledige mystieke ervaring te bereiken.

Ten eerste gaat de dimensie onderzoek over het zoeken naar de verborgen werkelijkheid van het universum om de oorsprong en organisatie ervan te begrijpen. De ervaringsdimensie is de authentieke zoektocht naar een directe, mystieke ervaring met een godheid.

De praktijkdimensie ten slotte is het deelnemen aan rituelen om macht te krijgen en uit te oefenen om een verandering in de wereld teweeg te brengen.

Kabbala

Joodse kabbala is de versie van deze cultuur van mystiek of occulte kennis. Net als de meeste religies is kabbala de unitieve ervaring van ultieme realiteit en mystiek bewustzijn.

Kabbala probeert de structuur en processen binnen de goddelijke sferen te begrijpen. Het is een deel van de Joodse traditie dat zich bezighoudt met de essentie van God in een heilige tekst of een ervaring. Het is de grootste intimiteit met God die in het Joodse geloof kan worden bereikt.

Hindoeïstische mystiek

Hindoeïsme is de religieuze orde waar volgelingen zich aan houden, meestal te zien in Indiase culturen. Mystiek is een gemeenschappelijk thema in het hindoeïsme.

Volgelingen van het hindoeïsme verlangen naar de vereniging van het zelf met iets dat groter is dan het zelf, of dit nu een principe is dat groter is dan het universum of een hogere machtsfiguur.

Hindoeïstische mystieke ervaringen hebben meestal vier factoren gemeen. De eerste is dat mystiek gebaseerd is op de ervaring in deze context, een staat van realisatie die zowel beschrijfbaar als bereikbaar is. Hindoeïstische mensen leren anderen hoe ze zulke ervaringen kunnen bereiken.

De tweede gemeenschappelijke factor is dat deze ervaringen erop gericht zijn om de innerlijke geest van een individu te bevrijden uit zijn innerlijke gevangenis, of die nu echt is of een illusie.

Ten derde erkent dit geloofssysteem het belang van het beheersen van geest en lichaam om realisatie te bereiken en het cultiveren van geest en lichaam om energie van binnenuit op de juiste manier te kanaliseren.

Tot slot draait het centrale principe van mystiek in het hindoeïsme om het feit dat kennis zijn is. Kennis symboliseert volledig begrip, wat gelijk staat aan het einddoel van alwetendheid of een alwetende staat.

Veelgestelde vragen

Wat is een voorbeeld van mystiek?

Het zingen van mantra's, meditatie en gebed zijn allemaal voorbeelden van mystiek die gebruikelijk zijn in de religieuze ervaring en andere niet-religieuze praktijken.

Het aangaan van deze handelingen of gedragingen creëert een ervaring voor een individu die zich verbonden voelt met God. Het roept ook menselijke transformatie op.

Welke religie gelooft in mystiek?

Veel religies geloven in mystieke fenomenen, waaronder het christendom, de islam, het hindoeïsme en het jodendom. Ze leggen een mystieke nadruk op spirituele harmonie, eenheid en de mysteries van religie.

Godmystiek betekent dat de geest terugkeert naar zijn eeuwige basis. Het is een algemene vorm van Oosterse mystiek, maar is dominanter in Westerse vormen.

Referenties

Onuitsprekelijkheid

Mystiek - Wikipedia

Mystiek | Definitie, Geschiedenis, Voorbeelden & Feiten | Britannica

Mystiek (Stanford Encyclopedie van de Filosofie)

Definitie en betekenis van mystiek - Merriam-Webster

Mystiek - Definitie, Betekenis & Synoniemen | Vocabulary.com

Wat is mystiek? Definitie en voorbeelden

De kracht van taal in Joodse Kabbala en magie: hoe je dingen doet (en ongedaan maakt) met woorden | The British Library.

Wat is Kabbala? | Reform Jodendom

Indiase filosofie, mystiek en zes denkscholen

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.