7

Carl Jung

Laatst bijgewerkt: oktober 28, 2023

Featured Image

Table of Contents

Duik in de wereld van Carl Jung. Ontdek de grondslagen van de analytische psychologie, zijn iconische vete met Freud en de mysteries van de menselijke psyche.

Carl Gustav Jung, een torenhoge figuur in de psychologie, is al lang een onderwerp van intriges en studie.

Zijn theorieën, die verder reiken dan het klinische en de essentie van de menselijke ervaring raken, hebben ontelbare levens verlicht.

Van de diepten van het collectieve onbewuste tot de archetypen dient het werk van Jung als leidraad om onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen.

Wie was Carl Gustav Jung?

Carl Gustav Jung, geboren op 26 juli 1875 in Kesswil, Zwitserland, is een van de invloedrijkste denkers van de 20e eeuw.

De naam van Jung, psychiater en psychoanalyticus, staat synoniem voor diepgaand onderzoek naar de menselijke psyche.

Geworteld in de wereld van de medische psychologie, reikten zijn interesses veel verder dan dat, naar gebieden van spiritualiteit, alchemie, mythologie en zelfs paranormale fenomenen.

Jungs benadering van de psychologie was anders en week vaak af van het pad dat zijn tijdgenoten hadden uitgezet.

Hoewel hij aanvankelijk een collega en volgeling was van Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, scheidden hun wegen zich uiteindelijk door fundamentele verschillen in hun respectievelijke theorieën.

Dit schisma leidde ertoe dat Jung zijn unieke perspectief op de psychologie ontwikkelde, die Jung "analytische psychologie" noemde.

Zijn leven was een lappendeken van rijke ervaringen, variërend van zijn kindertijd, beïnvloed door zijn vader Paul Jung, een pastor, en Jungs moeder Emilie, tot zijn latere jaren, toen hij zich verdiepte in de studie van de wereldreligies, klassieke studies en sprookjes uit verschillende culturen.

Jungs academische bezigheden begonnen met klassieke studies. Zijn gulzige lezen en blootstelling aan verschillende onderwerpen zorgden er echter voor dat hij zich meer ging richten op geneeskunde aan de Universiteit van Basel.

Tijdens zijn studie medicijnen was hij vooral gefascineerd door psychiatrische gevallen. Deze interesse in de menselijke geest werd verder versterkt toen hij in de universiteitsbibliotheek een boek vond over spiritualistische fenomenen, waardoor zijn vroege interesses in spiritualiteit en het mechanisme van de geest met elkaar werden verweven.

Jung verdiepte zich in de medische psychologie en begon zijn werk in het psychiatrisch ziekenhuis Burghölzli in Zürich. Onder leiding van Eugen Bleuler, een gerenommeerd psychiater, verdiepte Jung zich in de complexe wereld van geestesziekten.

In deze periode begon hij zijn eerste ideeën over het collectieve onbewuste en de rol van symboliek in de menselijke ervaring te ontwikkelen.

Jungs reis was niet alleen een uiterlijke verkenning, maar ook een intense innerlijke reis naar de psychische verschijnselen, die hij documenteerde in werken als "Herinneringen, dromen, reflecties".

Jung stierf op 6 juni 1961, maar zijn nalatenschap, gekenmerkt door zijn uitgebreide onderzoek en geschriften, blijft de moderne psychologie en aanverwante gebieden inspireren en beïnvloeden.

Wat is de kern van Jungs theorieënsysteem?

In het hart van de Jungiaanse psychologietheorie ligt de ingewikkelde structuur en dynamiek van de menselijke psyche.

Hij stelde een meerlagig model van de geest voor, waarbij hij dieper dook dan alleen de bewuste ervaring.

Collectief Onbewuste

In tegenstelling tot het persoonlijke onbewuste, dat vergeten herinneringen en onderdrukte ervaringen herbergt, bestaat het collectieve onbewuste uit overgeërfde herinneringen en ideeën uit de voorouderlijke menselijke ervaring.

Jung geloofde dat dit gedeelde reservoir gevuld was met "archetypes", universele symbolen en thema's die in alle culturen aanwezig zijn.

Archetypen

Dit zijn aangeboren, universele symbolen uit het collectieve onbewuste. Voorbeelden zijn de "Wijze Oude Man", de "Held", de "Moeder" en nog veel meer.

Deze archetypes, zo stelde Jung, manifesteren zich in de levenservaringen van individuen, in dromen en zelfs in culturele artefacten zoals religieuze kunst en sprookjes.

Persoonlijk onbewuste

Nauw verwant aan Freuds theorie van de onbewuste geest, is Jungs persoonlijke onbewuste een opslagplaats van iemands vergeten ervaringen, onderdrukte emoties en complexe wisselwerking van gevoelens.

Jung observeerde emotioneel geladen associaties met bepaalde ervaringen die complexen vormen in deze laag van de geest.

Individuatieproces

Centraal in Jungs analytische psychologie staat het proces van individuatie, een levenslange reis van zelfonderzoek en realisatie.

Het is de weg naar het begrijpen van je ware aard, het integreren van verschillende aspecten van jezelf en het bereiken van psychologische heelheid.

Psychologische types

Jung stelde voor dat mensen aangeboren voorkeuren hebben die bepalen hoe ze met de wereld omgaan en informatie verwerken.

Deze theorie maakte de weg vrij voor instrumenten zoals de Myers-Briggs Type Indicator, die mensen classificeert op basis van hun psychologische voorkeuren.

In essentie biedt het theoriesysteem van Jung een holistische kijk op de menselijke ervaring, waarbij een brug wordt geslagen tussen de bewuste en onbewuste geest, persoonlijke ervaringen worden verweven met collectieve herinneringen en wordt gestreefd naar evenwicht en integratie binnen het individu.

Werken met Freud

Carl Jung's kennismaking met Sigmund Freud markeerde een belangrijke fase in hun beider carrière. In 1907 ontmoetten de twee grote geesten elkaar en hun eerste gesprek duurde naar verluidt meer dan 13 uur, wat de diepte van hun initiële band benadrukt.

Jung beschouwde Freud als de kroonprins van de psychoanalytische beweging en verwees vaak naar hem als de troonopvolger van dit ontluikende domein.

Hun relatie was echter niet zonder complicaties:

 • Gedeelde visies: Zowel Freud als Jung geloofden in het bestaan van het onbewuste brein en de diepgaande invloed ervan op menselijk gedrag. Ze werkten samen aan talloze publicaties en onderzoeken, met als doel geloofwaardigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid te brengen in het ontluikende gebied van de psychoanalyse.
 • Afwijkende Filosofieën: Naarmate de tijd vorderde, begonnen Jungs ideeën af te wijken van Freuds basisprincipes. Terwijl Freud de nadruk legde op het primaat van seksuele driften, begon Jung een breder scala aan invloeden te overwegen, waaronder de spirituele en symbolische dimensies van de menselijke psyche.
 • De breuk: Het kritieke punt van onenigheid ontstond over Jungs geloof in het collectieve onbewuste en zijn archetypen. Freud vond het een uitdaging om zich bij dit perspectief aan te sluiten en zag het als te mystiek en minder gegrond in individuele ervaringen. Tegen 1913 werden hun meningsverschillen onoverbrugbaar, wat leidde tot een definitieve breuk in hun professionele en persoonlijke relatie.

Persoonlijk onbewuste

Voor Jung stond het persoonlijke onbewuste los van het collectieve onbewuste. Terwijl het laatste bestond uit universele archetypes die gedeeld werden door de menselijke soort, was het persoonlijke onbewuste toegesneden op het individu.

Natuur

Het fungeert als een opslagplaats voor iemands vergeten herinneringen, onderdrukte emoties en persoonlijke ervaringen.

Complexen

Binnen dit domein bevinden zich de "complexen", clusters van emotioneel geladen associaties die verbonden zijn met specifieke herinneringen of ervaringen.

Iemand kan bijvoorbeeld een "moedercomplex" hebben dat voortkomt uit onopgeloste emoties over zijn of haar moeder.

Wisselwerking met bewuste geest

Jung stelde dat als een individu psychologische gezondheid wil bereiken, het deze complexen moet confronteren en integreren.

Dit proces houdt in dat je ze vanuit het persoonlijke onbewuste in de bewuste geest brengt, begrijpt en op een gezonde manier in je psyche integreert.

Jungs nadruk op het persoonlijke onbewuste benadrukte het belang van zelfbewustzijn en introspectie.

Hij geloofde dat als we onze unieke innerlijke landschappen begrepen, we effectiever door de uitdagingen van het leven konden navigeren en een groter gevoel van heelheid en vervulling konden bereiken.

De Zelf

De kern van Jungs analytische psychologie ligt in het concept van het Zelf, dat hij beschouwde als het ultieme centrum van de persoonlijkheid. Het Zelf vertegenwoordigt zowel het geheel van een individu - het geheel van bewuste en onbewuste componenten - als de potentiële heelheid waar men naar streeft.

Individuatie

Dit is het proces waarbij een individu ernaar streeft om de ongelijksoortige aspecten van zijn psyche te integreren om een staat van innerlijke balans en heelheid te bereiken.

Rol van symbolen

Het Zelf communiceert vaak via symbolen, voornamelijk in dromen. Deze symbolen, die voortkomen uit persoonlijke ervaringen en het collectieve onbewuste, fungeren als bruggen die individuen begeleiden op hun pad naar zelfrealisatie.

Jungiaanse Archetypen

Archetypen, zoals Jung voorstelde, zijn aangeboren universele psychische disposities die het substraat vormen waaruit de basisthema's van het menselijk leven voortkomen.

Deze reeds bestaande vormen bevinden zich in het collectieve onbewuste en manifesteren zich in dromen, mythen en gedragingen in verschillende culturen.

Belangrijkste Archetypen

 • De Schaduw: Vertegenwoordigt de donkere, onderdrukte aspecten van iemands persoonlijkheid.
 • De Anima/Animus: Symboliseert respectievelijk de vrouwelijke kant van de mannelijke psyche en de mannelijke kant van de vrouwelijke psyche.
 • De wijze oude man: Symbool voor wijsheid en leiding.
 • De held: belichaamt de zoektocht om uitdagingen te overwinnen en zelfrealisatie te bereiken.

Jung en synchroniciteit

Een van de meer mystieke concepten in Jungs repertoire is synchroniciteit, die hij definieerde als betekenisvolle toevalligheden. Voor Jung benadrukte synchroniciteit de onderlinge verbondenheid van de innerlijke en uiterlijke wereld.

 • Aard van de gebeurtenissen: Dit zijn niet zomaar willekeurige gebeurtenissen, maar voorvallen met een gedeelde betekenis die het toeval overstijgen. Bijvoorbeeld aan iemand denken vlak voordat je hem onverwacht tegen het lijf loopt.
 • Wisselwerking met de Psyche: Jung geloofde dat deze synchrone gebeurtenissen een basis hadden in het samenspel van de psyche met de buitenwereld, wat wijst op een diepgewortelde verbinding tussen de innerlijke geest en het universum.

Freud vs. Jung

De intellectuele relatie tussen Freud en Jung is een van de best gedocumenteerde en geanalyseerde partnerschappen in de geschiedenis van de psychologie. Hun aanvankelijke samenwerking was gebaseerd op wederzijds respect, maar hun theoretische trajecten liepen uiteindelijk uiteen:

Seksuele driften vs. spiritualiteit

Het raamwerk van Freud was grotendeels gebaseerd op seksuele driften als primaire motivatoren. Jung daarentegen verkende een breder spectrum, inclusief spiritualiteit en het collectieve onbewuste.

Onbewuste geest

Hoewel beiden het bestaan ervan erkenden, zag Freud het vooral als een opslagplaats voor onderdrukte verlangens en trauma's. Jung breidde het uit met het collectieve onbewuste en zijn archetypen.

Religie

Freud beschouwde religie als een illusie, een vorm van neurose. Jung daarentegen zag het als een cruciale weg naar individueel en collectief zelfbegrip.

Ondanks hun verschillen hebben beide mannen de psychologie diepgaand beïnvloed. Hun nalatenschap, hoewel verschillend, heeft waardevolle hulpmiddelen opgeleverd voor het begrijpen van de complexe ingewikkeldheden van de menselijke psyche.

Veelgestelde vragen over Carl Jung

Wat is de theorie van Carl Jung?

De theorie van Carl Jung, vaak analytische psychologie genoemd, benadrukt de wisselwerking tussen het bewuste en onbewuste.

Centraal in zijn theorie staan de concepten van het persoonlijk onbewuste, collectief onbewuste, archetypes en het proces van individuatie.

Hij geloofde dat persoonlijke groei wordt bereikt door de bewuste en onbewuste delen van onze geest te integreren, wat leidt tot zelfrealisatie en heelheid.

Wat is het beroemdste idee van Carl Jung?

Het meest bekende concept van Jung is ongetwijfeld het collectieve onbewuste, een gedeeld reservoir van ervaringen en symbolen die de menselijke geschiedenis omspannen.

Hieruit ontstaan de archetypen, universele symbolen en patronen die terugkeren in mythen, dromen en gedragingen in verschillende culturen.

Deze archetypes, zoals De Schaduw, De Anima/Animus en De Held, zijn fundamentele componenten in het begrijpen van menselijk gedrag en persoonlijke ontwikkeling.

Geloofde Dud Jung in God?

Hij geloofde dat het idee van God een cruciale rol speelde in de psychologische gezondheid van de mens en een brug vormde tussen het individu en de grotere mysteries van het bestaan.

Wat zijn de drie principes van Jung?

Jungs drie primaire principes die de psyche besturen zijn:

 1. Het principe van tegengestelden: Elke wens of elk gevoel heeft zijn tegenpool. Om te kunnen groeien, moet deze tegenstelling verzoend worden.
 2. Het principe van gelijkwaardigheid: De energie die uit de tegenstelling ontstaat, wordt aan beide kanten evenveel "gegeven". Als de ene kant wordt benadrukt, ontvangt de andere kant een gelijkwaardige hoeveelheid energie in het onbewuste.
 3. Het principe van Entropie: Dit verwijst naar de verdeling van energie in de psyche. Naarmate je ouder wordt, komt de energieverdeling tussen het bewuste en onbewuste domein meer in balans.

Anahana levensstijl bronnen

Engelen Getallen

Engelengetallen in het algemeen

Individuele Engelen Nummers

Numerologie

Mystiek

Kristal en stenen

Alle kristallen en stenen

Referenties

Carl Jung - Wikipedia

Carl Jung | Biografie, Archetypen, Boeken, Collectief Onbewuste, & Theorie | Britannica

Persoonlijkheidstheorie van Carl Gustav Jung in de psychologie

Carl Jung: Biografie, Analytisch Psycholoog

Carl Jung | Biografie, Archetypen & Overtuigingen | Het SAP

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.